Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the operation of the Warsaw District Heating network (WSC), including the new cogeneration system in ZTPOK-ZUO

Patryk Adrian Pietrzak

Abstract

The energy sector is one of the most vital part of the national industry, so it is important to ensure the technological advancement in this field. Nowadays, the European Union aims to reduce usage of carbon as fuel as much as possible from the generation process. It is a huge problem for countries like Poland, where majority of the power plants are using carbon as a fuel. The solution to this situation is increasing a share of combined production of electricity and heat in our power generation system. This study focuses on the analysis of cogeneration in two ways: it presents macroscopic view on the most important information about this process and microscopic one. In cooperation and for the needs of Veolia Energia Warszawa, the economic viability of the cogeneration system in the expanded ZTPOK-ZUO and its impact on the operation of the Warsaw District Heating System were analysed. The first chapter describes a number of advantages of introducing new cogeneration entities into the National Power System. Additionally, the most important coefficients used to evaluate the efficiency of energy generation process were collected. Moreover, the most popular and currently used cogeneration technologies have been presented along with their general overview. The second chapter is the overview of the situation of cogeneration in Poland. It contains the most recent statistical data on combined heat and power entities installed in our country. It also describes the newest support system for cogeneration which will go into effect in 2019. At the end of this chapter, the most important Polish investments in combined heat and power systems, which have recently been commissioned or will be commissioned in the near future, were gathered. The third chapter contains the short description of the Warsaw District Heating System which has been analysed in this study. The following chapters are based on the modernization of the Warsaw’s waste incineration plant which is an example of a cogeneration entity. In the fourth chapter, a short economically analysis of this investment was carried out. Based on real data and essential assumptions, the potential economic viability of the investment has been demonstrated. In the fifth chapter the influence of development of ZTPOK-ZUO’s plant for pressure conditions in the Warsaw District Heating was examined. In order to carry the simulation of the district heating system operation in the Termis software, four days representative for different periods of year were selected (warm, cold and two mild days). For each day, two different variants of the simulation were prepared: first recreated real state of the system for the given day and second which included the increased heat power of the incineration plant. All carried simulation confirmed that through the modernization of this plant, improvement of pressure levels in both eastern and western part of Warsaw would have been achieved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Adrian Pietrzak (FPAE) Patryk Adrian Pietrzak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza pracy Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej (WSC) z uwzględnieniem nowego układu kogeneracyjnego w ZTPOK - ZUO
Supervisor
Adam Smyk (FPAE/IHE) Adam Smyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
100
Internal identifier
MEL; PD-4968
Reviewers
Henryk Kaproń (FPAE/IHE) Henryk Kaproń,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Adam Smyk (FPAE/IHE) Adam Smyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kogeneracja, warszawska sieć ciepłownicza, spalarnia odpadów komunalnych, ZTPOK-ZUO, program TERMIS
Keywords in English
cogeneration, Warsaw District Heating network, waste incineration plant, ZTPOK-ZUO, TERMIS software
Abstract in Polish
Energetyka jest jedną z najważniejszych gałęzi krajowego przemysłu, dlatego - ze względu na koszty i ochronę środowiska - ważnym jest, aby nie dopuścić do zacofania technologicznego w tej dziedzinie. Obecnie, Unia Europejska dąży do jak największej redukcji udziału węgla w miksie energetycznym. Stanowi to poważne wyzwanie dla takich krajów jak Polska, gdzie stanowcza większość jednostek wytwórczych oparta jest na węglu kamiennym lub brunatnym. Jednym z rozwiązań dla tej sytuacji jest rozwój mocy wytwórczych produkujących energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, czyli w procesie kogeneracji. W niniejszej pracy skupiono się na analizie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w dwojaki sposób: makroskopowym spojrzeniu na wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego procesu oraz podejściu mikroskopowym – pojedynczego układu kogeneracyjnego. We współpracy i na potrzeby Veolii Energii Warszawa przeanalizowano opłacalność ekonomiczną układu kogeneracyjnego w rozbudowywanym ZTPOK-ZUO oraz jego wpływ na pracę Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej. W rozdziale pierwszym opisano szereg zalet, które towarzyszą wprowadzaniu jednostek kogeneracyjnych do Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego, a także zebrano podstawowe wskaźniki energetyczne, na podstawie których można określać ich efektywność energetyczną. Przedstawiono również najbardziej popularne i obecnie stosowane technologie kogeneracyjne wraz z charakteryzującymi je wskaźnikami pozwalającymi m.in. na uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Rozdział drugi jest przeglądem stanu kogeneracji w Polsce. Zawarto w nim dane statystyczne dotyczące skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Opisany został także nowy system wsparcia dla procesu kogeneracji, który będzie obowiązywał w Polsce od 2019 roku. Pod koniec tego rozdziału zestawiono najważniejsze krajowe inwestycje w układy skojarzone, które niedawno zostały oddane do użytku lub zostaną oddane w niedalekiej przyszłości. Rozdział trzeci to krótka charakterystyka Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego, który został poddany analizie w dalszej części pracy. Kolejne rozdziały opierają się na modernizacji warszawskiej spalarni odpadów komunalnych, która w ramach rozbudowy zostanie wyposażona w nowoczesny blok kogeneracyjny. W rozdziale czwartym przeprowadzono krótką analizę ekonomiczną inwestycji. Na podstawie danych rzeczywistych i niezbędnych założeń wykazano potencjalną opłacalność budowy układu kogeneracyjnego. W rozdziale piątym zbadano wpływ modernizacji ZTPOK-ZUO na warunki ciśnieniowe w sieci ciepłowniczej Warszawy. Wytypowano cztery dni reprezentatywne pod względem obciążenia dla różnych okresów roku (dzień letni, zimowy i dwa dni okresu przejściowego) i przeprowadzono symulacje pracy sieci ciepłowniczej w programie Termis. Dla każdego dnia przygotowano dwa warianty symulacji: pierwszy odwzorowywał rzeczywisty stan sieci z tego dnia, a w drugim następowało zwiększenie mocy ciepłowniczej z EC/spalarni odpadów. Wszystkie warianty potwierdziły, że poprzez modernizację zakładu, nastąpiło polepszenie ciśnień dyspozycyjnych we wschodniej i zachodniej części Warszawy.
File
  • File: 1
    PD_inz_P_Pietrzak_FV_23_I_2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31313

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT188fc50644454334b1508b373453982c/
URN
urn:pw-repo:WUT188fc50644454334b1508b373453982c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page