Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of a new business model for the architectural and educational company b.Arch

Piotr Sikora

Abstract

The goal of the thesis is to develop the concept of a new business model for the b.Arch company aimed at expanding the company with new services, determining the place of their distribution and increasing the number of clients. B.Arch is a young company that offers architectural services and drawing courses. The company has high aspirations and development opportunities. In order to develop the concept of a new business model, the subject of the business model, its elements, how it is defined and built, as well as the impact on the organization were discussed. Information on the research methods used to determine the model and a detailed description of the Business Model Canvas are included. Analyzes were carried out, such as: company analysis, development potential analysis, analysis of the current business model, paid extracurricular market analysis and SWOT analysis. The analysis used company data available through an interview with the owner, the characteristics of the company and its previous activities. The analysis started with getting to know the interior of the company, its history and current situation, mission, vision, achievement goal and current business model. The company's development potential was examined and an analysis of the paid extracurricular market was undertaken. A SWOT analysis was performed, in which factors from all previous analyzes were collected and qualified. Various business models were built and analyzed. In accordance with previous analysis results, a new business model for b.Arch was selected and described. The new business model has been subjected to an assessment of the profitability of implementation, which includes the estimated costs and revenues of the company over a period of one year. The calculated break-even point was used to determine the company's success. Based on the analyzes carried out, the resulting model shows the direction of changes in activities existing in the enterprise. The best choice has been to propose to increase the services offered by new courses related to architecture and drawing, as well as their distribution on the Internet and in a traditional form. It is also worth noting the need to increase the number of customers, increase promotional activities on the Internet and transfer their services to larger cities, such as Warsaw. The analyzes showed that thanks to these activities the company will gain a lot, in particular brand recognition and increased demand. The assessment of the profitability of implementing the new business model showed that the break-even point for the audited company was 18.8%. This is a good forecast for the success of the concept of the new business model and achieving the intended goal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Sikora (FoM) Piotr Sikora,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Koncepcja nowego modelu biznesowego dla firmy architektoniczno-edukacyjnej b.Arch
Supervisor
Agnieszka Skala (FoM/CMS) Agnieszka Skala,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Skala (FoM/CMS) Agnieszka Skala,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Olga Sobolewska (FoM/CMS) Olga Sobolewska,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza strategiczna, Business Model Canvas, próg rentowności, modele biznesowe, innowacyjność, usługi edukacyjne
Keywords in English
strategic analysis, Business Model Canvas, break even point, business models, innovation, educational services
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie koncepcji nowego modelu biznesowego dla firmy b.Arch skierowanego na rozbudowanie firmy o nowe usługi, określenie miejsca ich dystrybucji i zwiększenie liczby klientów. Przedsiębiorstwo b.Arch jest młodą firmą zajmującą się oferowaniem usług architektonicznych i kursami rysunku. Firma ma duże aspiracje i możliwości rozwoju. W celu opracowania koncepcji nowego modelu biznesowego przybliżono tematykę modelu biznesowego, jego elementów, sposobu jego określania i budowy, a także wpływu na organizację. Zawarto informacje o metodach badawczych wykorzystanych do określenia modelu i szczegółowy opis Business Model Canvas. Przeprowadzono analizy tj. analiza firmy, analiza potencjału rozwojowego, analiza obecnego modelu biznesowego, analiza rynku płatnych zajęć pozalekcyjnych i analiza SWOT. Do analiz wykorzystano dane przedsiębiorstwa dostępne za pośrednictwem wywiadu z właścicielem, charakterystyki firmy i jej dotychczasowych działań. Analizę rozpoczęto od poznania wnętrza firmy, jej historii i obecnej sytuacji, misji, wizji, celi do osiągnięcia i obecnego modelu biznesowego. Zbadano potencjał rozwojowy firmy i podjęto analizę rynku płatnych zajęć pozalekcyjnych. Wykonano analizę SWOT, w której zebrano i zakwalifikowano czynniki ze wszystkich poprzednich analiz. Zbudowano i przeanalizowano różne modele biznesowe. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami analiz wybrano i opisano nowy model biznesowy dla firmy b.Arch. Nowy model biznesowy poddano ocenie opłacalności wdrożenia, która zawiera oszacowane koszty i przychody przedsiębiorstwa w okresie jednego roku. Obliczony próg rentowności posłużył do określenia możliwości sukcesu firmy. Powstały model pokazuje w oparciu o przeprowadzone analizy kierunek zmian w działaniach istniejących w przedsiębiorstwie. Najlepszym wyborem okazało się zaproponowanie zwiększenia oferowanych usług o nowe kursy związane z architekturą i rysunkiem, a także ich dystrybucja w Internecie i w tradycyjnej formie. Wartą zauważenia jest również konieczność, w celu zwiększenia liczby klientów, zwiększenia działań promocyjnych w Internecie i przeniesienia swoich usług do większych miast tj. do Warszawy. Z analiz wynikło, że dzięki tym działaniom firma wiele zyska, w szczególności rozpoznawalność marki i zwiększenie popytu. Z oceny opłacalności wdrożenia nowego modelu biznesowego wynikło, że próg rentowności dla badanej firmy wyniósł 18,8%. Jest to dobra prognoza na powodzenie koncepcji nowego modelu biznesowego i uzyskanie zamierzonego celu.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Sikora_Piotr_278776.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24712

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1828d06636c54a9dad0f0e79e486850b/
URN
urn:pw-repo:WUT1828d06636c54a9dad0f0e79e486850b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page