Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Supreme Chamber of Control as the most important state control authority

Anna Mazurkiewicz

Abstract

Summary The subject of this study is Supreme Chamber of Control as the most important state control authority. The thesis contains three chapters. First of them presents historical view of the Chamber, the second describes its organizational structure and competences, the third treats about the control procedure along with specific examples. Such a construction was to help achieve a purpose of the study, in other words, in a detailed description of Supreme Chamber of Control functionning and in assessing the efectiveness of its activities. According to the thesis, this study was suposed to prove that Supreme Chamber of Control has an important role in control of spending public funds by the most important state authorities. Thesis and purpose of the study have been achieved. It was possible thanks to insightful analysis of legal acts, literature and other source materials. Legal regulations along with valuable expert comments in this domaine allowed to state that Supreme Chamber of Control has a wide range of competences which are executing in an accurate and effective way. Invaluable was also the informations about the control results publishing by the Chamber. They reveald how Supreme Chamber of Control works in practice. The only drawback of the analysis was the lack of detailed regulations about the mode of control of the state budget which is the most important control during the year. However this is due to passivity of legislator because according to literature the Chamber carry out control in satisfactory manner over the years. In general opinion, issues and results presented in the study proved that Supreme Chamber of Control is an efficient authority who protect public funds.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Mazurkiewicz (FASS) Anna Mazurkiewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Najwyższa Izba Kontroli jako najważniejszy organ kontroli państwowej
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Najwyższa Izba Kontroli, kontrola państwowa, postępowanie kontrolne, konstytucyjny organ, kontrola budżetu państwa
Keywords in English
Supreme Chamber of Control, state control, control procedure, constitutional authority, control of the state budget
Abstract in Polish
Streszczenie Tematem niniejszej pracy jest Najwyższa Izba Kontroli jako najważniejszy organ kontroli państwowej. Zawiera ona trzy rozdziały. Pierwszy z nich przedstawia rys historyczny Izby, drugi opisuje jej strukturę organizacyjną i kompetencje, trzeci zaś traktuje o procedurze postępowania kontrolnego wraz z konkretnymi przykładami przeprowadzonych kontroli. Taka budowa miała pomóc w osiągnięciu celu pracy, czyli w szczegółowym opisie funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli oraz w ocenie efektywności podejmowanych przez nią działań. Zgodnie z postawioną tezą, niniejsza praca miała wykazać, że Najwyższa Izba Kontroli odgrywa istotną rolę w kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych przez najważniejsze organy w państwie. Zarówno teza, jak i cel pracy zostały osiągnięte. Było to możliwe dzięki wnikliwej analizie aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz innych materiałów źródłowych. Przepisy prawne wraz z cennymi komentarzami ekspertów w tej dziedzinie pozwoliły stwierdzić, że Najwyższa Izba Kontroli posiada szeroki zakres kompetencji, a kompetencje te wykonywane są przez Izbę w sposób dokładny i efektywny. Nieocenione okazały się również informacje o wynikach kontroli publikowane przez Izbę. Ukazały one bowiem, jak Najwyższa Izba Kontroli funkcjonuje w praktyce. Jedynym mankamentem w przeprowadzonej analizie okazał się brak szczegółowych regulacji dotyczących trybu kontroli budżetu państwa, czyli najważniejszej kontroli w ciągu roku. Wynika to jednak z bierności prawodawcy, ponieważ zgodnie z literaturą Izba od lat wykonuje kontrolę w zadowalający sposób. W ogólnej ocenie, przedstawione w pracy zagadnienia oraz uzyskane rezultaty udowodniły, że Najwyższa Izba Kontroli to sprawnie działający organ, który stoi na straży grosza publicznego.
File
  • File: 1
    Anna-Mazurkiewicz-NIK-praca-lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34729

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT180414ee8cc04ecf9eb3f360e4583488/
URN
urn:pw-repo:WUT180414ee8cc04ecf9eb3f360e4583488

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page