Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of distribution warehouse for e-commerce

Klaudia Karolina Warchoł

Abstract

This thesis is a Technological project of a distribution warehouse for e-commerce. In the designed logistic facility, the online shoe shop is serviced. The first chapter contains the general characteristics of the e-commerce industry and the specification of the footwear industry. The difference between traditional trade and e-commerce trade, in relation to the branch of the designed distribution warehouse are described. The second chapter is devoted to the formulation of the logistical task. It contains the characteristics of the supply chain at the distribution and commercial level and the scope of material stream transformations. This chapter describes the assortment and the form of material at the entrance and exit of the logistics facility. The necessary project data used for further calculations are also described. The third chapter focuses on the spatial and functional shape of the logistic object. The functional areas of the warehouse were described in detail, as well as the technologies, work organisation and capacity applied on them. The flow of materials between individual functional zones has also been calculated. The types of equipment, categories of work and tasks occurring in the logistics process were distinguished. The warehouse process is presented graphically in the form of a material flow process card. The fourth chapter focuses on calculations in order to dimensions the objects. Among other things, execution times for particular tasks have been set and a timetable for their completion has been established. The workload of logistic tasks was calculated in order to determine the number of necessary employees and equipment. Then the outlays for the logistics facility and annual operating and operating costs were determined. In the fifth chapter. The technical and economic measures of the design solution are calculated, which are the basis for the assessment of the designed footwear distribution of warehouse. The work ended with a summary of the activities carried out and a final evaluation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Karolina Warchoł (FT) Klaudia Karolina Warchoł,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego dla handlu elektronicznego
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
magazyn dystrybucyjny, składowanie, jednostki ładunkowe, handel elektroniczny, przepływ materiałów
Keywords in English
Distribution Warehouse, Storage, Loading units, Electronic trading, Material Flow
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia projekt magazynu dystrybucyjnego dla handlu elektronicznego. W projektowanym obiekcie logistycznym realizowana jest obsługa internetowego sklepu obuwniczego. W rozdziale pierwszym zawarta została ogólna charakterystyka branży e-commerce oraz specyfikacja branży obuwniczej. Opisane zostały różnice występujące pomiędzy handlem tradycyjnym a handlem elektronicznym w odniesieniu do branży obuwniczej. Rozdział drugi poświęcony został formułowaniu zadania logistycznego. Zawiera charakterystykę łańcucha dostaw na płaszczyźnie dystrybucyjno-handlowej oraz zakres przekształceń strumieni materiałów. W rozdziale tym scharakteryzowano asortyment oraz postać materiałów na wejściu i wyjściu obiektu logistycznego. Opisane zostały również dane projektowe wykorzystane w obliczeniach. W rozdziale trzecim skupiono się na ukształtowaniu przestrzennym i funkcjonalnym obiektu logistycznego. Szczegółowo opisane zostały strefy funkcjonalne magazynu, zastosowane technologie, organizacja pracy i pojemność. Obliczone zostały również rozpływy materiałów pomiędzy poszczególnymi strefami funkcjonalnymi. Wyróżniono typy urządzeń, kategorie pracy ludzkiej i zadania w procesie logistycznym. Proces magazynowy przedstawiono graficznie w postaci karty procesu przepływu materiałów. Rozdział czwarty zawiera wymiarowanie obiektu. Wyznaczono między innymi czasy realizacji zadań procesu magazynowego oraz ustalono harmonogram ich realizacji. Obliczone zostały pracochłonności zadań w celu określenia liczby niezbędnych pracowników i urządzeń. Następnie wyznaczono nakłady na obiekt logistyczny oraz roczne koszty eksploatacyjne i operacyjne pracy. W rozdziale piątym obliczone zostały techniczne i ekonomiczne mierniki rozwiązania projektowego będące podstawą do dokonania oceny zaprojektowanego magazynu dystrybucyjnego obuwia. Praca zakończona została podsumowaniem wykonanych działań i oceną końcową.
File
  • File: 1
    274798_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31263

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1790167a23124499839bf99ad6a06323/
URN
urn:pw-repo:WUT1790167a23124499839bf99ad6a06323

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page