Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wykonanie programu do edycji i analizy obserwacji GNSS przy wykorzystaniu istniejącego oprogramowania open-source

Maciej Jakub Miliszewski

Abstract

Abstract: During past few decades, the meaning of satellite geodesy has increased significantly. It was only last year, when four more satellites of the Galileo system were launched, the Chinese launched over a dozen BeiDou satellites announcing that system is completed to provide global services and the Japanese announced the operability of their regional QZSS system. The continuous development of systems brings many new benefits, but also new problems. The increase in the amount of information obtained by receivers results in necessity of uniform data formatting, and their number makes it necessary to effectively filter out signals of poor quality. The aim of this work is to create a simple to use application that allows average user, not fluent in field of computer science, to edit, analyze and visualize data obtained from GNSS receivers. This thesis is divided into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part the problem of position measurement in satellite geodesy was mentioned, as well as the errors affecting directly the quality of observation. Also the specifics of the satellite systems with their transmission frequencies and the most popular data formats used currently for information exchange are described in detail. The practical part focuses on a description of the application production process, basic programming definitions, open-source technologies used to create this application, the structure and functionality of the application and data analysis from three measurement stations made using this application.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maciej Jakub Miliszewski (WGiK) Maciej Jakub Miliszewski Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Wykonanie programu do edycji i analizy obserwacji GNSS przy wykorzystaniu istniejącego oprogramowania open-source
Promotor
Dominik Próchniewicz (WGiK/ZGiAG) Dominik Próchniewicz Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Dominik Próchniewicz (WGiK/ZGiAG) Dominik Próchniewicz Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Ryszard Szpunar (WGiK/ZGiAG) Ryszard Szpunar Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
dane, GNSS, aplikacja, program, edycja, analiza, wizualizacja, jakość sygnału, format danych
Słowa kluczowe w języku angielskim
data, GNSS, application, edit, analyze, visualize, signal quality, data format
Streszczenie w języku polskim
Na przestrzeni kilku ostatnich dekad znaczenie geodezji satelitarnej znacznie wzrosło. Tylko w zeszłym roku wystrzelone zostały kolejne 4 satelity systemu satelitarnego Galileo, Chińczycy wystrzelili kilkanaście satelitów systemu BeiDou ogłaszając tym samym globalną operatywność, a Japończycy ogłosili operatywność swojego systemu regionalnego QZSS. Ciągły rozwój systemów przynosi wiele nowych korzyści, ale pojawiają się też nowe problemy. Wzrost ilości informacji pozyskiwanych przez odbiorniki powoduje konieczność jednolicenia formatowania danych, a ich ilość sprawia, że niezbędne staje się skuteczne odfiltrowywanie sygnałów o słabej jakości. Celem niniejszej pracy jest stworzenie prostej w użyciu aplikacji pozwalającej przeciętnemu, niebiegłemu w naukach informatycznych użytkownikowi edycję, analizę oraz wizualizację danych pozyskiwanych z odbiorników GNSS. Praca jest podzielona na część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej poruszony został temat pomiaru pozycji w geodezji satelitarnej, błędów wpływających bezpośrednio na jakość obserwacji, opisana została szczegółowo specyfika wszystkich systemów satelitarnych wraz z ich częstotliwościami transmisji sygnałów oraz najbardziej popularne formaty danych używane obecnie do wymiany informacji. Część praktyczna zawiera opis procesu produkcji aplikacji, opis podstawowych zagadnień programistycznych, opis technologii open-source wykorzystanych do stworzenia aplikacji, opis struktury i funkcjonalności aplikacji oraz analizę danych z trzech stacji pomiarowych wykonaną przy zastosowaniu tej aplikacji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inzynierska_Maciej_Miliszewski_274522.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 28531

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT173f4a237ff7478b8c363c1378c42c9f/
URN
urn:pw-repo:WUT173f4a237ff7478b8c363c1378c42c9f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony