Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of investment funds portfolio monitoring service

Alicja Żendarska

Abstract

The genesis to write a diploma thesis entitled "Project of investment funds portfolio monitoring service" is the interest in investment funds. A growing range of investment solutions is noticed on the Polish market. There is a visible development of the product range. Polish investors have access to an ever-wider range of assets, adapted to the preferences in terms of risk. Among other things, the lack of availability of sufficient funds by small investors led to the construction of a service project that is available to any interested person. Due to numerous changes in the valuation of investment assets, the author identified the need to create a service that would enable regular delivery of information about the status and changes taking place in the portfolio of investment funds. The purpose of the work is to create a monitoring service of the portfolio of investment funds. It will contain basic information necessary to facilitate the user control over your portfolio. In addition, it will enable, among other things, the addition of new portfolios, displays information about the current valuation, rate, offers to buy and sell, the minimum and maximum value of a given company. The first step to achieve the adopted goal was to analyse the literature, collect information on investment funds, present issues related to them, and discuss individual and institutional investors. The next step is to search for investment tools available to investors and offered to investors. The work includes descriptions of tools and technologies used to implement the project. The final result of the work is the presentation of the application project, which was written for the Android operating system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alicja Żendarska (FoM) Alicja Żendarska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usługi monitoringu portfela funduszy inwestycyjnych
Supervisor
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Tomasz Zieliński (FoM/CMP) Tomasz Zieliński,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Fundusz inwestycyjny, portfel inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne, inwestor, aplikacja mobilna, Android
Keywords in English
Investment fund, investment portfolio, investment risk, investor, mobile application, Android
Abstract in Polish
Genezą do napisania pracy dyplomowej o tytule „Projekt usługi monitoringu portfela funduszy inwestycyjnych” jest zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi. Na Polskim rynku zauważa się coraz większą gamę rozwiązań inwestycyjnych. Dochodzi do widocznego rozwoju asortymentu produktowego. Polscy inwestorzy mają dostęp do coraz szerszej palety aktywów, dostosowanych do preferencji w zakresie ryzyka. Między innymi brak dostępności wystarczającej ilości środków przez małych inwestorów doprowadził do budowy projektu usługi będącej dostępnej dla każdej zainteresowanej osoby. W związku licznymi zmianami wyceny aktywów inwestycyjnych autorka zidentyfikowała potrzebę stworzenia usługi, która umożliwiałaby regularne dostarczanie informacji o stanie i zachodzących zmianach w portfelu funduszy inwestycyjnych. Celem pracy jest stworzenie usługi monitoringu stanu portfela funduszy inwestycyjnych. Będzie ona zawierała podstawowe informacje niezbędne do ułatwienia użytkownikowi kontroli nad posiadanym portfelem. Dodatkowo umożliwi ona między innymi dodawanie nowych portfeli, wyświetla informacje o aktualnej wycenie, kursie, ofertach kupna i sprzedaży, wartości minimalnej i maksymalnej danej spółki. Pierwszym krokiem do osiągnięcia przyjętego celu była analiza literatury, zbieranie informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, przedstawienie zagadnień z nimi związanych oraz omówienie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie dostępnych i oferowanych inwestorom narzędzi do obsługi portfeli inwestycyjnych. W pracy zostały zawarte opisy narzędzi oraz technologii wykorzystanych do realizacji projektu. Efektem końcowym pracy jest przedstawienie projektu aplikacji, która została napisana na system operacyjny Android.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Zendarska_Alicja_278646.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27595

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1709dc57a5734c41bdc856b10a0b5377/
URN
urn:pw-repo:WUT1709dc57a5734c41bdc856b10a0b5377

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page