Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of principles of conducting movement in conditions of inefficiency srk devices

Kamil Anyszewski

Abstract

This thesis aims to present an analysis of principles of conducting movement in conditions of inefficiency control rail traffic devices. The analysis consists of six thematic chapters, which present the procedures for conducting movement under specific conditions, such as: devices failure, single-truck line or modernization of railway line. The second chapter concerns the scope of the formal requirements, the recognition and knowledge of which is a prerequisite for safe traffic control of the process. It presents a set of regulations, instructions and rules that provide guidance on policies and procedures for conducting movement in case of devices failure. In the third section giving an analysis of conducting movement in case of damage linear devices. In this case the rule of conduct telephone announcing trains detailing depending on the type operated line block has been made. In the fourth chapter discusses the damage station devices. It presents a various cases of devices filatures, describing the rules of conduct for another fault during the process of control railway traffic. In the next chapter the subject of control traffic to a single-track line has been taken, specifying the applicable rules and guidelines necessary to observe referring to this type of traffic situation. The sixth chapter concerns of neuralgic place on railway line which are rail-road crossing and transitions. The general characteristics of rides has been made and analysis of the security procedures in case of faults in safety devices depending on the applicable category. The last chapter concerns the modernization of the railway line. It defines the scope of work of the work, the requirements for accession to the works as well as the procedures of their execution and describes principles of control traffic during the modernization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Anyszewski (FT) Kamil Anyszewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza zasad prowadzenia ruchu w warunkach niesprawności urządzeń srk
Supervisor
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Instrukcje, urządzenia srk, linia kolejowa, modernizacja.
Keywords in English
Instructions, srk devices, railway line, modernization.
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie analizy zasad prowadzenia ruchu w warunkach niesprawności urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Analiza składa się z sześciu rozdziałów tematycznych, w których przedstawiono procedury prowadzenia ruchu w warunkach szczególnych takich jak: uszkodzenia urządzeń, linii jednotorowej czy też modernizacji linii kolejowej. Drugi rozdział dotyczy zakresu wymagań formalnych, których znajomość i przestrzeganie jest warunkiem niezbędnym do bezpiecznej realizacji procesu sterowania ruchem. Przedstawiono w nim zbiór przepisów, instrukcji i regulaminów zawierających wytyczne dotyczące zasad i procedur prowadzenia ruchu w przypadku awarii urządzeń. W trzecim rozdziale dokonano analizy prowadzenia ruchu w sytuacji wystąpienia uszkodzeń urządzeń liniowych. Opisano obowiązującą w tym przypadku zasadę prowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów z wyszczególnieniem w zależności od typu obsługiwanej blokady liniowej. W czwartym rozdziale omówiono uszkodzenia urządzeń stacyjnych. Przedstawiono różne przypadki występowania awarii w urządzeniach, określając zasady postępowania dotyczących konkretnej usterki w czasie realizacji procesu sterowania ruchem kolejowym. W kolejnym rozdziale podjęto tematykę prowadzenia ruchu na linii jednotorowej, określając obowiązujące reguły i wytyczne konieczne do przestrzegania odnoszące się do tego typu sytuacji ruchowej. Rozdział szósty dotyczy newralgicznego miejsca na linii kolejowej jakim są przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia. Przedstawiono ogólną charakterystykę przejazdów oraz dokonano analizy procedur ich zabezpieczania w razie usterek w urządzeniach zabezpieczających w zależności od obowiązującej kategorii. Ostatni rozdział dotyczy modernizacji linii kolejowej. Określono w nim zakres prac prowadzonych prac, wymagania dotyczące przystąpienia do robót jak również procedur postępowania podczas ich wykonywania oraz opisano zasady prowadzenia ruchu w czasie modernizacji.
File
  • File: 1
    Kamil_Anyszewski_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15069

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1683584a847e47d08348d40e3ad6720d/
URN
urn:pw-repo:WUT1683584a847e47d08348d40e3ad6720d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page