Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of ventilation and air conditioning in a production and administration building

Aleksandra Katarzyna Grabińska

Abstract

The technical documentation of ventilation and air-conditioning installations, which is the subject of this thesis, covers the upper floor of a two storey building. It is a building used for production, storage and office purposes. Due to the different functions of the rooms, 5 separate systems are planned, each with a supply-exhaust air handling unit. The following ventilation and air-conditioning systems were designed: a system of office part, storage part, social part, production part and of the dining room. The office part consists of 12 rooms, of which 11 will be air-conditioned, while the corridor will have an only air supply. The active cooling beams that combine the features of air diffusers and local water-air conditioning devices will be used. The storage part includes 9 rooms. The ventilation system uses a simple intake and exhaust ventilation valves. Some of the rooms are equipped with only mechanical exhaust air, and the air supply will be carried out through transfer grills allowing the inflow of air from the corridor functionally also belonging to this group of rooms. The social part consists of 10 rooms to which air will be supplied and discharged through supply and exhaust ventilation valves, while for the toilets the air will be only extracted. The transfer grills will allow the air from the corridor to inflow to these spaces. The production part consists of 14 rooms that are used by the laboratory of cosmetic products. Due to the purpose of the rooms, in 7 of them must be adequate overpressure of air to ensure that no air can inflow from surrounding zones. Therefore the amount of supply and exhaust air is not identical. The air exchange in the dining room will be ensured by supply and exhaust ventilation valves. Systems of office, storage, social and production parts will have supply-exhaust units with a rotary heat exchanger and are located in the machinery room located on the same floor. The dining room will have a small suspended air handling unit with cross flow heat exchanger. The unit will be installed above the dining room, between the suspended ceiling and the roof.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Katarzyna Grabińska (FEE) Aleksandra Katarzyna Grabińska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku produkcyjno-administracyjnym
Supervisor
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt wentylacji, projekt klimatyzacji, projekt budynku produkcyjno-administracyjnego, aktywna belka chłodząca
Keywords in English
ventilation design, air conditioning design, design of a production and administration building , active cooling beam
Abstract in Polish
Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, która jest przedmiotem niniejszej pracy, obejmuje górne piętro dwukondygnacyjnego budynku. Jest to budynek wykorzystywany do celów produkcyjnych, magazynowych i biurowych. Ze względu na różne funkcje pomieszczeń planowanych jest 5 oddzielnych systemów, każdy z centralą nawiewno-wywiewną. Zaprojektowano następujące systemy wentylacji i klimatyzacji: system części biurowej, części magazynowej, części socjalnej, części produkcyjnej i jadalni. Część biurowa składa się z 12 pokoi, z których 11 będzie klimatyzowanych, podczas gdy korytarz będzie miał tylko dopływ powietrza. Zastosowane zostaną aktywne belki chłodzące, które łączą w sobie cechy nawiewników powietrza oraz lokalnych urządzeń klimatyzacyjnych. Część magazynowa obejmuje 9 pokoi. System wentylacji wykorzystuje proste zawory nawiewne i wywiewne. Część pomieszczeń jest wyposażona tylko w wywiew mechaniczny, a dopływ powietrza będzie realizowany poprzez kratki transferowe, umożliwiające dopływ powietrza z korytarza funkcjonalnie również należącego do tej grupy pomieszczeń. Część socjalna składa się z 10 pomieszczeń, do których powietrze będzie dostarczane i odprowadzane przez zawory wentylacyjne nawiewno-wywiewne, podczas gdy z toalet powietrze będzie tylko wywiewane. Kratki transferowe umożliwią dopływ powietrza z korytarza do tych przestrzeni. Część produkcyjna składa się z 14 pokoi, które są wykorzystywane przez laboratorium produktów kosmetycznych. Ze względu na przeznaczenie pomieszczeń, w 7 z nich musi być odpowiednie nadciśnienie powietrza, aby zapewnić, że powietrze nie będzie napływało z sąsiednich stref. Dlatego ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego nie jest identyczna. Wymianę powietrza w jadalni zapewnią zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Systemy części biurowych, magazynowych, socjalnych i produkcyjnych będą wyposażone w centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z obrotowym wymiennikiem ciepła, które znajdują się w maszynowni zlokalizowanej się na tej samej kondygnacji. Jadalnia będzie miała małą zawieszoną centralę wentylacyjną z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Urządzenie zostanie zainstalowane nad jadalnią, pomiędzy sufitem podwieszanym a dachem.
File
  • File: 1
    277741-Aleksandra_Grabińska-Projekt_wentylacji_i_klimatyzacji_w_budynku_produkcyjno-administracyjnym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32779

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1650d1a023804a6abf81d14ebfd146e9/
URN
urn:pw-repo:WUT1650d1a023804a6abf81d14ebfd146e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page