Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of e-learning course in the field of reconstruction of 3D objects using Agisoft Photoscan Professional software

Joanna Weronika Rutkowska

Abstract

The following thesis concerns photogrammetry and reconstruction of 3D models. Moreover, it presents the process of creating an e-learning course using a specified tool. It’s goal was to create a course about the basic operation of the Agisoft PhotoScan program and to publish it on the selected e-learning website. The thesis also involved the preparation of an independent project using the program consisting of the creation of three-dimensional models of objects and comparing them with each other. First thing described in the thesis was the concept of the course, along with the separation into individual parts and the scope of knowledge gained by the course participants. The course has been divided into 5 issues, where the last of them is a project in the Agisoft PhotoScan program. The main goal of the project was to create original photos of real objects and to perform reconstruction of each of them in the program with various parameters. The following chapter describes the step-by-step project implementation process. The used cameras and photographed objects were presented. Differences in the obtained models were shown depending on the quality, number and method of taking photos, and the impact of selected parameters on the final effects was described. The following stages of the project are presented on the illustrations and the models obtained are also attached as work attachments. The next chapter presents the selection of an e-learning platform through which the course will be created and published. Commercial platforms and platforms based on open-source licenses were juxtaposed. Most popular platforms on the market were described and compared in terms of functionality, price and compatibility. On the basis of the information provided, the website on which the training will be created was selected. The last part of the paper describes the process of creating e-learning course using a selected platform. The course of installation and service was also explained, step by step. Detailed instruction was presented showing the creation of any e-learning training using the service. The most important stages are documented and placed in the form of illustrations to facilitate the performance of individual tasks. The platform's various functions, such as adding users and inserting content in the course, as well as the available methods for verifying knowledge are also presented. Finally, the appearance of the finished course was shown via use of screen capture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Weronika Rutkowska (FM) Joanna Weronika Rutkowska,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie kursu e-learningowego w zakresie rekonstrukcji obiektów 3D przy użyciu oprogramowania Agisoft Photoscan Professional
Supervisor
Maciej Sieniło (FM/IMBE) Maciej Sieniło,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Maciej Sieniło (FM/IMBE) Maciej Sieniło,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
e-learning, rekonstrukcja 3D, fotogrametria, fotografia
Keywords in English
e-learning, 3D reconstruction, photogrammetry, photography
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy fotogrametrii oraz rekonstrukcji modeli 3D. Ponadto przedstawia proces powstawania kursu e-learningowego za pomocą wybranego narzędzia. Jej celem było stworzenie kursu w zakresie podstawowej obsługi programu Agisoft PhotoScan oraz umieszczenie go na wybranym serwisie e-learningowym. Praca zakładała również przygotowanie samodzielnego projektu w programie polegającego na stworzeniu trójwymiarowych modeli obiektów oraz porównaniu ich między sobą. W pracy, w pierwszej kolejności opisano koncepcję szkolenia wraz z podziałem na poszczególne części oraz zakresem wiedzy zdobywanej przez uczestników kursu. Kurs został podzielony na 5 zagadnień, gdzie ostatnim z nich jest projekt w programie Agisoft PhotoScan. Głównym założeniem projektu było wykonanie autorskich zdjęć rzeczywistych obiektów oraz przeprowadzenie rekonstrukcji każdego z nich w programie przy różnych parametrach. W następnym rozdziale opisano realizację projektu krok po kroku. Przedstawiono użyte aparaty fotograficzne oraz fotografowane przedmioty. Pokazano różnice w uzyskanych modelach w zależności od jakości, liczby oraz sposobu wykonania zdjęć oraz opisano wpływ wybranych parametrów na efekty końcowe. Kolejne etapy projektu zostały przedstawione na rysunkach, a uzyskane modele dołączono także jako załączniki pracy. W kolejnym rozdziale przedstawiono wybór platformy e-learningowej, za pomocą której zostanie stworzony oraz opublikowany kurs. Zestawiono ze sobą platformy komercyjne oraz platformy oparte na licencji open-source. Opisano jedne z najpopularniejszych platform na rynku oraz porównano je pod względem funkcjonalności, ceny oraz kompatybilności. Na podstawie przedstawionych informacji dokonano wyboru serwisu, na którym powstanie szkolenie. W ostatniej części pracy opisano proces tworzenia szkolenia e-learningowego za pomocą wybranej platformy. Krok po kroku wyjaśniono także przebieg instalacji oraz obsługi serwisu. Zamieszczono szczegółowy instruktaż przedstawiający przygotowanie platformy do utworzenia za jej pomocą dowolnego szkolenia e-learningowego. Najważniejsze etapy udokumentowano i zamieszczono w postaci ilustracji, aby ułatwić wykonanie poszczególnych zadań. Przedstawiono również różne funkcje platformy, takie jak dodawanie użytkowników oraz wprowadzanie treści do szkolenia, a także opisano dostępne metody weryfikacji wiedzy. Ostatecznie pokazano też wygląd gotowego szkolenia za pomocą zrzutów ekranu.
File
  • File: 1
    Joanna_Rutkowska_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34027

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT15f695caef5f40f5a1e19f8aad3c9737/
URN
urn:pw-repo:WUT15f695caef5f40f5a1e19f8aad3c9737

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page