Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial situation of companies Polnord S. A. and Ronson Europe N. V. S. A. traded on the Warsaw Stock Exchange

Anna Cierlicka

Abstract

The purpose of the thesis is the analysis and assessment of the financial situation of companies Polnord S.A. and Ronson Europe N.V. S.A. traded on the Warsaw Stock Exchange. Thesis consists of 7 chapters. The first chapter is characteristic of the development industry, from which the two companies. It is presented in it’s short history and development of the industry. In the second chapter is contained description of company Polnord S.A. and Ronson Europe N.V. S.A., their basic data, a short description of the sales offer. Chapter III presents the theoretical basis related to financial analysis, that is definition and purpose of financial analysis, the components of the financial statements used and needed to carry out financial analysis, presentations of preliminary financial analysis, , ratio analysis the financial situation of companies and early warning systems. Chapter IV was carried out a preliminary analysis of the financial statements of the surveyed companies containing tabular, graphical and descriptive presentations and interpretations of the results. Chapter V includes an analysis of indicator of companies Polnord S.A. and Ronson Europe N.V. S.A. involving the analysis of working capital and liquidity analysis, the efficiency of operation, the analysis of debt and debt servicing capacity and profitability analysis. Chapter VI is related to the previous chapter and has been devoted to the assesment of the situation of risk of bankruptcy companies using selected models of the three early warning systems, ie. A. Hołdy, D. Wierzby and J. Gajdki, D. Stosa. In the last chapter VII presented the collective table of all the values of the indicators for the companies, applications, and comprehensive evaluation summarizing the overall financial situation of the company. In the course of the thesis was used method of analysis of the literature, method of descriptive statistics, method of ratio analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Cierlicka (FoM) Anna Cierlicka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej spółek Polnord S.A. i Ronson Europe N.V. S.A. notowanych na GPW
Supervisor
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
aktywa, pasywa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie finansowe, analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, kapitał obrotowy, płynność finansowa, sprawność działania, zadłużenie, zdolność do obsługi długu, rentowność, systemy wczesnego ostrzegania
Keywords in English
assets, liabilities, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, the financial statements, financial analysis, indicato analysis, working capital, financial liquidity, efficiency of operations, debt, ability to service debt, profitability, early warning systems
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena sytuacji finansowej spółek Polnord S.A. i Ronson Europe N.V. S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Praca składa się z 7 rozdziałów. I rozdział jest charakterystyką branży deweloperskiej, z której pochodzą oba przedsiębiorstwa. Przedstawiona jest w nim krótka historia oraz rozwój branży. W rozdziale II zawarty został opis spółek Polnord S.A. oraz Ronson Europe N.V. S.A., ich podstawowe dane, krótka charakterystyka oraz oferty sprzedażowe. III rozdział poświęcony został omówieniu podstaw teoretycznych związanych z analizą finansową tj. przybliżeniu definicji oraz celu analizy finansowej, składników sprawozdania finansowego wykorzystywanych i potrzebnych do jej przeprowadzenia oraz przedstawieniu wstępnej analizy sprawozdania finansowego, analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej spółek oraz systemów wczesnego ostrzegania. W rozdziale IV przeprowadzona została wstępna analiza sprawozdań finansowych badanych spółek zawierająca tabelaryczną, graficzną oraz opisową prezentacje i interpretacje wyników. Rozdział V obejmuje przeprowadzenie analizy wskaźnikowej spółek Polnord S.A. i Ronson Europe N.V. S.A. polegającej na analizie kapitału obrotowego i płynności finansowej, analizie sprawności działania, analizie zadłużenia i zdolności do obsługi długu oraz analizie rentowności. Rozdział VI powiązany jest z rozdziałem poprzednim i został poświęcony ocenie sytuacji zagrożenia upadłością analizowanych spółek przy użyciu wybranych modeli trzech systemów wczesnego ostrzegania tj. A. Hołdy, D. Wierzby oraz J. Gajdki, D. Stosa. W ostatnim VII rozdziale zaprezentowana została zbiorcza tabela wszystkich wartości wskaźników dla badanych spółek, wnioski oraz kompleksowa ocena podsumowująca ogólną sytuację finansową spółek. W trakcie realizacji pracy posłużono się metodą analizy piśmiennictwa, metodą statystyki opisowej oraz metodą analizy wskaźnikowej.
File
  • File: 1
    Cierlicka Anna - 261758.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12095

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT15e869e8ae9f4a49a854296d117300d7/
URN
urn:pw-repo:WUT15e869e8ae9f4a49a854296d117300d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page