Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Regulation of Alcohol Drinks in Poland

Sebastian Jakub Goliszewski

Abstract

The work deals with the broad topic of regulating the sale of alcoholic beverages in Poland. The purpose of the work is to find the best way to limit the growing adverse effects of alcoholic beverages. The work is descriptive. It contains a theoretical introduction defining rationing, alcoholic beverages and such effects of alcohol abuse as intoxication and addiction. The work shows the extent of the problem of excessive alcohol consumption in the country. It presents types of business regulations and the process of obtaining permits for the sale of alcoholic beverages, as well as their loss. The author of the work shows the consumption of alcoholic beverages in Poland over the years and the sale of alcoholic products in retail and wholesale. The author also discusses the topic of the lack of online sales of alcoholic beverages. The paper also presents the current legal status regarding the sale of alcoholic beverages in the country. The main legal interpretation of the regulation is the Act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism together with amendments. The author describes the act and presents examples of court judgments regarding the circulation of alcoholic beverages in Poland. In the discussion, the author presents the most beneficial solutions to the social interest in the discussed problems. The work ends with the submission of proposals regarding, among others broadcasting ads, educating the public.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sebastian Jakub Goliszewski (FASS) Sebastian Jakub Goliszewski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Reglamentacja napojów alkoholowych w Polsce
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
alkohol, koncesja, zezwolenie, spożycie napojów alkoholowych, alkoholizm, regulacje dystrybucji napojów alkoholowych
Keywords in English
alcohol, concession, authorization, consumption of alcoholic beverages, alcoholism, distribution regulations for alcoholic beverages
Abstract in Polish
Praca podejmuje szeroki temat regulacji sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Polski. Celem pracy jest znalezienie najlepszego sposobu na ograniczenie rosnących niekorzystnych skutków spożycia napojów alkoholowych. Praca ma charakter opisowy. Zawiera wprowadzenie teoretyczne definiujące reglamentację, napój alkoholowy oraz takie skutki nadużyć osobniczych alkoholu, jak upojenie, nietrzeźwość, uzależnienie. Praca ukazuje rozmiar problemu nadmiernego spożycia alkoholu w kraju. Przedstawia rodzaje reglamentacji przedsiębiorców oraz proces uzyskiwania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również ich utraty. Autor pracy ukazuje spożycie napojów alkoholowych w Polsce na przestrzeni lat oraz obrót produktami alkoholowymi w sprzedaży detalicznej i hurtowej. Autor podejmuje również temat braku sprzedaży internetowej napojami alkoholowymi. W pracy został również przedstawiony aktualny stan prawny dotyczący sprzedaży napojów alkoholowych w kraju. Główną wykładnią prawną regulacji jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z nowelizacjami. Autor opisuje ustawę oraz przedstawia przykłady wyroków sądowych dotyczących obrotu napojami alkoholowymi w Polsce. W dyskusji autor przedstawia najbardziej korzystne dla interesu społecznego rozwiązania omawianych problemów. Pracę wieńczy wysunięcie wniosków tyczących m.in. emisji reklam, edukowania społeczeństwa.
File
  • File: 1
    Praca_lic._Reglamentacja_napojów_alkoholowych_w_Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35699

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT15b2ead326d640d9947326038c8140c2/
URN
urn:pw-repo:WUT15b2ead326d640d9947326038c8140c2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page