Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

IT system project supporting management of electricity grids design processes in a power design company

Kamil Jerzy Chojnowski

Abstract

An IT system project supporting management of electricity grids design processes in a power design company thesis. The assumption is to build an IT system for an enterprise from the SME sector and improve the whole process of design. The diploma thesis contains eight chapters. To achieve this goal, it was necessary to analyse the company and study the main business processes, which will be supported by the IT system. The next problem to solve was to determine the use cases by its users and to define the functions and requirements that must fulfil to satisfy the customer. The next stage of work on the realization of the project was to create a conceptual model, and then a physical database model with all tables and projects for queries, forms and reports. After the programming phase, it was necessary to implement the system’s prototype and implement it in the company environment. For this purpose, programs such as Microsoft SQL Server 2017 and Microsoft Access were used. A relational database was built in a client-server architecture, which supports knowledge management regarding orders. It helps to systematize information about employees and equipment. Moreover, system helps to generate reports and search for relevant information that will in fact contribute into faster work of the system user. The economic analysis of the project showed that the implementation of the system into the company’s environment will positively affect the data ordering. It will also reduce the risk of errors and what is important in business, saving money resulting from faster work of people employed in the enterprise.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Jerzy Chojnowski (FoM) Kamil Jerzy Chojnowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami sieci elektroenergetycznych dla przedsiębiorstwa projektowego
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system informatyczny, zarządzanie projektami, sieci elektroenergetyczne, zarządzanie, baza danych,
Keywords in English
IT system, project management, electricity grid, management, database
Abstract in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami sieci elektroenergetycznych dla przedsiębiorstwa projektowego to praca inżynierska, której założeniem jest zaprojektowanie systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP w celu usprawnienie procesu realizacji prac projektowych. Praca dyplomowa składa się z ośmiu rozdziałów. Na wstępie poddano analizie przedsiębiorstwo oraz pokazano jego główne procesy biznesowe, które będą wspomagane przez realizowany system. W kolejnym kroku określono przypadki użycia systemu oraz zdefiniowano funkcje i wymagani, jakie system musi spełniać, aby usatysfakcjonować klienta. Kolejnym etapem pracy nad realizacją projektu było utworzenie modelu konceptualnego, a następnie fizycznego bazy danych wraz z wszystkimi tabelami oraz projektami kwerend, formularzy oraz raportów. Po skończonym etapie projektowania należało zaimplementować prototyp systemu oraz wdrożyć go w przedsiębiorstwo. Do tego celu użyto programów takich jak Microsoft SQL Server 2017 oraz Microsoft Access 2017. Zbudowano system bazodanowy w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer, który wspomaga zarządzanie procesami dotyczącymi realizacji prac projektowych, systematyzując jednocześnie dane dotyczące pracowników, projektów, zadań itp. Istotna jest również rola systemu w zakresie raportowania oraz wyszukiwania istotnych informacji, co w realny sposób przełoży się na usprawnienie pracy użytkownika systemu, czyli pracownika. Analiza kosztów wykazała, że wdrożenie projektowanego systemu w środowisku firmy wpłynie pozytywnie na realizację procesów biznesowych realizacji zleceń, uporządkowanie danych, zmniejszenie ryzyka popełniania błędów oraz co istotne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, oszczędność pieniędzy wynikającą z efektywniejszej pracy ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Kamil_Chojnowski_1103046.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26845

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1594cf1ab6ea451490ff60347f134d2b/
URN
urn:pw-repo:WUT1594cf1ab6ea451490ff60347f134d2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page