Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of software supporting agile project management, including detecting and tracking of issues

Anna Maria Zawadzka

Abstract

The subject of the following bachelor’s thesis is a concept of software providing crucial suport to project managers, especially those conducting and controlling the outcome of projects connected to information technology. The reason of choosing this specific subjects is growing popularity and number of variety of provided solutions related to programming engineering in many companies of different size. Such diversity and complexity of engagements popular nowadays requires proper management methods and tools along with software and applicaitons delivering them. The aim of this dissertation is to define and design a solution supporting all managers’ and team members’ activities throughout the execution of the project. The thesis concerns diverse areas of project management, focused mostly on information technology projects, especially touching the problem of different approaches towards this matter. Tools and systems used throughout the proces of creating the software are especially important. Opinions and statements were thoroughly analized and described based both on literature and Internet sources and allowed to isolate significant characteristics and functions of managed projects, which should be included in the designed solution to effectively suport and fulfill customers’ needs. Gathered information created a basis for further planning and designing all the tools and functions expected to be included within created project. Basing on that, they were precisely identified and characetrised including all the most important factors, abilites and permissions for different group members. Each of described tools will possess a dedidacted description along with set of all of its available functions and mandatoriness of daily usage. Thanks to those actions, a final project of software was created, where expected costs of creating process along with sales and marketing actions were estimated as well. Based on them, an economical assessment of entire project was initially made, looking especially into financial glows and investement rates.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Maria Zawadzka (FoM) Anna Maria Zawadzka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami realizowanymi w sposób zwinny uwzględniający śledzenie i wykrywanie błędów
Supervisor
Olga Sobolewska (FoM/CMS) Olga Sobolewska,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Wodecki (FoM/CMP) Andrzej Wodecki,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Olga Sobolewska (FoM/CMS) Olga Sobolewska,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zarządzanie projektami, zarządzanie, podejście zwinne, podejście kaskadowe, oprogramowanie
Keywords in English
project management, management, agile, waterfall, software
Abstract in Polish
Tematem danej pracy dyplomowej jest projekt oprogramowania, które w założeniach wspomagać będzie osoby koordynujące działania podczas realizacji projektów, zwłaszcza informatycznych. Genezą jej powstania jest wzrastająca popularność i częstość realizacji usług związanych z inżynierią oprogramowania w wielu przedsiębiorstwach o różnej wielkości, które wymagają stosowania odpowiednich metod zarządzania, z te z kolei przeważnie są aktywnie wspierane przez narzędzia i aplikacje takim działaniom dedykowane. Celem tworzenia tej pracy będzie zdefiniowanie rozwiązania, które będzie mogło skutecznie wspierać działania menedżerów projektów oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia w odpowiedni sposób. Praca dotyczy zagadnień z obszaru zarządzania projektami, w szczególności projektami informatycznymi, zwłaszcza pod kątem rozróżnianych podejść, oraz związanych z nimi narzędzi i systemów, najczęściej używanych obecnie w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Treści te zostały przeanalizowane oraz opisane na podstawie źródeł literaturowych oraz internetowych, a następnie dokonano ich kompleksowych porównań pod kątem wyodrębnienia najważniejszych cech oraz funkcji, które powinny znajdować się w tworzonym projekcie, aby możliwie najskuteczniej i najuniwersalniej spełniać potrzeby potencjalnych użytkowników. Zebrane informacje stanowiły podstawę do zaplanowania oraz dokładnego zaprojektowania wszystkich narzędzi oraz funkcji, które oferować będzie projektowane oprogramowanie. Na ich podstawie zostały one poszczególnie wybrane oraz opisane, ze zwróceniem znacznej uwagi na wszystkie cechy, możliwości oraz różnice w dostępach dla poszczególnych użytkowników. Każde z ujętych narzędzi zostało opatrzone opisem słownym oraz zestawieniem poszczególnych jego funkcji i elementów, wraz z dokładnym przeznaczeniem oraz obligatoryjnością użycia. Dzięki tym działaniom, utworzony został bezpośredni projekt oprogramowania, dla którego określono także przewidywane pod kątem realnego wykonania zasoby ludzie i materiałowe, czyli koszty wytworzenia i początkowej sprzedaży oraz marketingu. Na ich podstawie mogła zostać przeprowadzona ocena ekonomiczna całego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu oczekiwanych przepływów finansowych oraz podstawowych wskaźników rentowności.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Zawadzka_Anna_286119.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29632

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1565d72e44ec4efc9a51b5836142a0f7/
URN
urn:pw-repo:WUT1565d72e44ec4efc9a51b5836142a0f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page