Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the company development strategy "Kursor" Horodeńscy Sp. J

Anita Horodeńska

Abstract

The aim of the diploma thesis is to determine the development direction of the company "Kursor" Horodeńscy Sp. J. based in Bialystok through the development of a company's development strategy. The company is a production and service enterprise and deals in the production of sales supporting materials. The development and implementation of the development strategy will positively influence the increase of the company's competitiveness on the market as well as the increase of the company's revenues and profits. It will also enable further development of the company's operations. Conducting the analysis of the company and its environment is a key element of the process of preparing a development strategy project. The diploma thesis consists of six chapters, an introduction and a summary. The first chapter covers issues related to the essence of development and strategy, sources of innovation and types of advertising. They have been described on the basis of literature studies. The second chapter contains the characteristics of the advertising market described on the basis of the specifications of advertising services, data on the advertising market in Poland and the market of materials supporting sales of POS (Point of Sale). The next two chapters focus on presenting information related to the company "Kursor" Horodeńscy Sp. J. The third chapter contains the characteristics of the company, including a description of its history, subject of activity, organizational structure, sales structure and technologies used. The fourth chapter presents a strategic analysis of the company, using the mission and vision and methods of analysis: "five forces" M.E. Porter, key success factors and SWOT. It allowed to develop a company development strategy based on the results obtained. All descriptions have been written using scientific literature, information provided by the company and own observations. The fifth chapter has developed a development strategy project and a schedule for its implementation using the Gantt chart. The purchase of new production and processing machines will increase the competitiveness of the company "Kursor" Horodeńscy Sp. J. on the market. The last described stage of the implementation of the development strategy is its monitoring, necessary to avoid undesirable situations during the process and after its completion. The sixth chapter contains an economic and financial evaluation of the implemented strategy. Estimated costs related to the implementation of the strategy against the background of forecasted benefits as well as risk assessment are presented. The anticipated payback period has been determined. The summary contains conclusions related to the course of project activities aimed at achieving the goal of the diploma thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anita Horodeńska (FoM) Anita Horodeńska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt rozwoju przedsiębiorstwa "Kursor" Horodeńscy Sp. J
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
strategia rozwoju, innowacje, reklama, analiza strategiczna
Keywords in English
development strategy, innovation, advertising, strategic analysis
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest wyznaczenie kierunku rozwoju firmy „Kursor” Horodeńscy Sp. J. z siedzibą w Białymstoku za pomocą opracowania strategii rozwoju firmy. Spółka ma charakter przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego i zajmuje się produkcją materiałów wspierających sprzedaż. Opracowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, jak i wzrost przychodów oraz zysków spółki. Umożliwi to również dalszy rozwój działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie analizy firmy oraz jej otoczenia jest kluczowym elementem procesu przygotowania projektu strategii rozwoju. Na pracę dyplomową składa się sześć rozdziałów, wstęp oraz podsumowanie. Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia związane z istotą rozwoju i strategii, źródłami innowacji oraz rodzajami reklamy. Opisane one zostały na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych. Rozdział drugi zawiera charakterystykę rynku reklamy opisaną w oparciu o specyfikacje usług reklamowych, dane dotyczące rynku reklamy w Polsce oraz rynku materiałów wpierających sprzedaż POS (ang. Point of Sale). Kolejne dwa rozdziały skupiają się na przedstawieniu informacji związanych z firmą „Kursor” Horodeńscy Sp. J. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę przedsiębiorstwa, w tym opis jego historii, przedmiotu działania, struktury organizacyjnej, struktury sprzedaży oraz stosowanych technologii. W czwartym rozdziale przedstawiono analizę strategiczną spółki, z wykorzystaniem misji i wizji oraz metod analizy: „pięciu sił” M.E. Portera, kluczowych czynników sukcesu oraz SWOT. Pozwoliło to opracować strategię rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o uzyskane wyniki. Wszystkie opisy zostały napisane przy pomocy literatury naukowej, informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwo oraz własnych obserwacji. W rozdziale piątym opracowany został projekt strategii rozwoju oraz harmonogram jego wdrożenia z wykorzystaniem wykresu Gantta. Zakup nowych maszyn produkcyjno-obróbczych wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy „Kursor” Horodeńscy Sp. J. na rynku. Ostatnim opisanym etapem wdrażania strategii rozwoju jest jej monitoring, niezbędny dla uniknięcia sytuacji niepożądanych w trakcie trwania procesu oraz po jego zakończeniu. Rozdział szósty zawiera ocenę ekonomiczno-finansową wdrażanej strategii. Przedstawiono szacowane koszty związane z wdrożeniem strategii na tle prognozowanych korzyści, a także ocenę ryzyka. Określono przewidywany okres zwrotu nakładów. Podsumowanie zawiera wnioski związane z przebiegiem działań projektowych mających na celu realizację celu pracy dyplomowej.
File
  • File: 1
    praca_pL_Horodenska_Anita_270494.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18956

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT155ccd6459d248ba9a29725a61248e8f/
URN
urn:pw-repo:WUT155ccd6459d248ba9a29725a61248e8f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page