Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt usprawnienia organizacji produkcji w firmie produkującej meble

Paulina Perzyna

Abstract

World production sets new trends in the field of production management. Intense competitiveness and new solutions force enterprises to constant improvement. The quick response to emerging problems, eats adaptation to market requirements is an asset of many leading companies in the manufacturing industry. This is possible thanks to the use of computer-aided production management. The thesis was created on the basis of observation of production processes during the summer internship in a company focusing on the children’s furniture production. During the internship, many imperfections in the management of the production processes were noticed. The consultation with the management staff allowed to start the analysis of the current state. The actions allowed to observe the weakest areas of the processes, which were further analyzed. The scope of the research mainly was focused on the one of the production departments - Woodworking Department. The purpose of the work is to increase the number of products manufactured per unit of time. The set goal has been achieved thanks to the use of Tecnomatix Plant Simulation software. The observation and analysis of real production processes contributed to the creation of a simulation model reflecting the actual state of production. A series of performed experiments and their interpretation helped in determining the most beneficial improvement and further development directions. The content of the diploma thesis is contained in five chapters. The first chapter is devoted to the literature analysis of work-related issues. It includes selected concepts in the field of production management and the characteristics of the software used in the work. Another chapter is dedicated to the characteristics of the enterprise. The third presents project assumptions. The fourth chapter is devoted to the design part and it contains information about production processes and the built model. It also presents the performed experiments. The final stage of work is financial analysis of the implementation of the proposed solution.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paulina Perzyna (WZ) Paulina Perzyna Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt usprawnienia organizacji produkcji w firmie produkującej meble
Promotor
Cezary Szwed (WZ/KIWZ) Cezary Szwed Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)
Kierunek / specjalność studiów
Inżynieria Zarządzania
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-11-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Cezary Szwed (WZ/KIWZ) Cezary Szwed Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Justyna Smagowicz (WZ/KIWZ) Justyna Smagowicz Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
planowanie produkcji, optymalizacja procesów, Tecnomatix Plant Simulation
Słowa kluczowe w języku angielskim
production planning, process optimization, Tecnomatix Plant Simulation
Streszczenie w języku polskim
Światowa produkcja wyznacza coraz nowsze trendy w dziedzinie zarządzania produkcją. Duża konkurencja oraz nowe rozwiązania wymuszają na przedsiębiorstwach proces ciągłego doskonalenia. Szybka reakcja na pojawiające się problemy, dostosowywanie się do wymogów rynku jest atutem wielu firm przodujących w branży produkcyjnej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu komputerowego wspomagania zarządzania produkcją. Praca dyplomowa powstała na podstawie obserwacji procesów produkcyjnych podczas wakacyjnych praktyk odbytych w zakładzie produkującym meble dla dzieci. Podczas praktyk zauważono liczne niedoskonałości w zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Konsultacja z kadrą zarządczą pozwoliła rozpocząć analizę stanu obecnego. Działania pozwoliły zaobserwować najsłabsze obszary procesu, które poddano dalszej analizie. Zakresem badań został objęty jedne z działów produkcyjnych – Dział Obróbki Drewna. Celem pracy jest zwiększenie liczby produkowanych wyrobów w jednostce czasu. Realizacja wyznaczonego celu została dokonana dzięki wykorzystaniu oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation. Obserwacja i analiza rzeczywistych procesów produkcyjnych przyczyniła się do stworzenia modelu symulacyjnego odwzorowującego faktyczny stan produkcji. Szereg wykonanych eksperymentów oraz ich interpretacja pomogła w wyznaczeniu najkorzystniejszego ulepszenia i dalszych kierunków rozwoju. Treść pracy dyplomowej zawarta jest w pięciu rozdziałach. Pierwszy rozdział poświęcony jest analizie literaturowej zagadnień związanych z pracą. Obejmuje wybrane pojęcia z zakresu zarządzania produkcją oraz charakterystykę użytego w pracy oprogramowania. Kolejny dedykowany jest charakterystyce przedsiębiorstwa. Trzeci przedstawia założenia projektowe. Rozdział czwarty poświęcony jest części projektowej. Zawiera informacje na temat procesów produkcyjnych oraz zbudowanego modelu. Przedstawia również wykonane eksperymenty. Ostatecznym etapem pracy jest analiza finansowa wdrożenia zaproponowanych rozwiązań. Prace kończy podsumowanie i propozycja kierunków dalszego rozwoju.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pI_WZ_Perzyna_Paulina_261972.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 17968

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT154803e726454474a9e7bf0ea308f73b/
URN
urn:pw-repo:WUT154803e726454474a9e7bf0ea308f73b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony