Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The usage of GIS technology in development plan of the Nazi German Majdanek Concentration Camp

Mateusz Kozieł

Abstract

The purpose of this work was to develop a plan for the Nazi German concentration camp at Majdanek using multi-source data. The project has been made in ArcMap software. As part of the collection phase, a numerous studies and information included in the literature were analyzed. The following materials was used to implement the task: • sheet of database of topographic objects (BDOT 10k), • current orthophotomap, • archival aerial photos from 1944, • archival plans of the camp, • witness accounts. The theoretical part describes application of SIP technology in historical research, historical background and characteristics of the area, results of conducted queries and methods of transformation. Whereas, in the practical part discussed the process of giving georeferences for fragments of aerial photographs, the results of vectorization of acquired materials and analysis of changes in the discussed area. The acquired objects received attributes allowing for a comparison of the building development of the camp in 1944 and at present. The results of the work were consulted with the employees of the State Museum at Majdanek. The study was visualized in the form of maps and made available through the ArcGIS Online service.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Kozieł (FGC) Mateusz Kozieł,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykorzystanie technologii SIP do opracowania planu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
SIP, Majdanek, zdjęcia lotnicze, georeferencja, wektoryzacja
Keywords in English
GIS, Majdanek, aerial photos, georeferencing, vectorization
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było opracowanie planu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku z wykorzystaniem danych wieloźródłowych. Projekt wykonany został w oprogramowaniu ArcMap. W ramach etapu gromadzenia materiałów przeanalizowano liczne opracowania oraz informacje zawarte w literaturze. Do realizacji postawionego zadania wykorzystano: • arkusz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k), • aktualną ortofotomapę, • archiwalne zdjęcia lotnicze z 1944 roku, • archiwalne plany obozu, • relacje świadków. W części teoretycznej opisano zastosowanie technologii SIP w badaniach historycznych, rys historyczny i charakterystykę obszaru, wyniki przeprowadzonych kwerend oraz metody transformacji. Natomiast w części praktycznej omówiono proces nadania georeferencji dla fragmentów zdjęć lotniczych, wyniki wektoryzacji pozyskanych materiałów oraz analizy zmian opracowywanego obszaru. Pozyskane obiekty otrzymały atrybuty pozwalające na porównanie stanu zabudowy obozu w 1944 roku oraz obecnie. Wyniki prac były konsultowane z pracownikami Państwowego Muzeum na Majdanku. Wykonane opracowanie zostało zwizualizowane w formie map oraz udostępnione za pomocą usługi ArcGIS Online.
File
  • File: 1
    1110242.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27807

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT14c8e064fa8e439384e1fceab01db24f/
URN
urn:pw-repo:WUT14c8e064fa8e439384e1fceab01db24f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page