Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Transorming Warsaw into a Smart City: Striving towards sustainable energy policy, reducing CO2 emission and increasing renewable energy production

Ada Marta Garus

Abstract

The thesis presents the reader with various Smart City definitions and approaches in creation of such metropolis. It shows how many aspects have influence on city’s smartness. Thesis contains a broader description of Smart Environment aspect. Achieving Smart Environment always binds to similar model of energy policy. Sustainable energy development strategies typically involve three major technological changes: energy savings on the demand side, efficiency improvements in the energy production, and replacement of fossil fuels by various sources of renewable energy. All of these actions also result in reduction of CO2 emission. In the description of the model Smart Environment various components that have an impact on environmental policy are presented. One of them is sustainable generation of energy, using energy-efficient power plants and possible to apply in cities renewable energy sources (photovoltaic panels, solar collectors, heat pumps and biomass boilers). Moreover, Demand Response, smart grids (electrical and thermal) and Zero Energy Buildings are shown in the thesis as key aspects in developing Smart Environment. Furthermore, later on the structure of the energy sector of Warsaw is described. The chapter presents the reader with the generation and transmission of electricity and heat, primary energy consumption and carbon dioxide emissions in the energy and transport sectors. According to the main purpose of the thesis, presented the proposed, planned and implemented investments in Warsaw, which aim to reduce primary energy consumption and carbon dioxide emissions. The calculated potential of thermal retrofitting of buildings and energy generation using photovoltaic panels, solar collectors, heat pumps and biomass installations is presented along with assumptions needed to estimate that potential. Later on strategies for the construction and transportation sector are presented. The future of Warsaw’s grids: electrical and thermal is described. Those are all in line with the objectives of the Smart Environment. In conclusion the reader was presented with an analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of action, or what is called the SWOT analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ada Marta Garus (FPAE) Ada Marta Garus,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Transformacja Warszawy w miasto inteligentne; Dążenie do zrównoważonej polityki energetycznej, redukcji emisji CO2 i zwiększenia produkcji energii odnawialnej
Supervisor
Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
30-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
88
Internal identifier
MEL; PD-3792
Reviewers
Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Miasto Inteligentne, Warszawa, Odnawialne Źródła Energii, Zrównoważona polityka środowiskowa, Zrównoważona polityka transportowa, transport, Dwutlenek węgla, Urbanistyka, Inteligentne sieci przesyłowe, Inteligentne budynki, kogeneracja.
Keywords in English
Smart City, Warsaw, Sustainable energy policy, Eenewable Energy Sources, Clean transportation, Carbon dioxide emission, City planning, Combined Heat and Power, reducing emissions, Smart Grids, Zero Energy Buildings.
Abstract in Polish
Praca przedstawia kilka definicji Smart City (tzw. miasto inteligentne) i pokazuje jak wiele różnych aspektów wpływa na „inteligencje” miasta. Szerzej został przedstawiony aspekt Smart Environment, czyli inteligentnej polityki środowiskowej. Pokazano, że taką politykę zazwyczaj prowadzi się w oparciu na trzech zasadach: ograniczania zużycia energii po stronie odbiorców, zwiększania efektywności energetycznej wszystkich składowych sektora energetycznego oraz zwiększania udziału energetyki odnawialnej w miejskim sektorze energetycznym. Wszystkie takie działania sprzyjają również redukcji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla. W ramach opisu modelowego Smart Environment pokazano różne składowe, które mają wpływ na politykę środowiskową. Opisano zrównoważoną generacje energii, przy użyciu efektywnych energetycznie elektrociepłowni oraz możliwych do zastosowania w miastach odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów opalanych biomasą). Opisane zostały także: Demand Response, czyli zarządzania stroną popytową, inteligentne sieci energetyczne i cieplne oraz Zero Energy Buildings, czyli budynki, których roczna emisja dwutlenku węgla jest zerowa. Następnie opisano teraźniejszą strukturę sektora energetycznego m. st. Warszawy. Przedstawiono generacje i przesył energii elektrycznej oraz cieplnej, zużycie energii pierwotnej i emisje dwutlenku węgla w sektorze energetycznym i transportowym. Przedstawiono proponowane, planowane i wdrażane inwestycje, które mają na celu zmniejszyć zużycie energii pierwotnej i emisje dwutlenku węgla. Obliczony został potencjał termomodernizacji budynków oraz generacji energii przy użyciu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji opalanych biomasą. Pokazano strategie miasta wobec sektora budowniczego oraz transportowego, oraz przyszłość warszawskich sieci: energetycznej i cieplnej, które są zgodne z założeniami Smart Environment. W ramach podsumowania działań przedstawiono analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń działań: analizę SWOT.
File
  • File: 1
    Praca inzynierska Transforming Warsaw into a Smart City Ada Garus.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10307

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1465e349a1b8435aaa8c9c2690fcc5c5/
URN
urn:pw-repo:WUT1465e349a1b8435aaa8c9c2690fcc5c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page