Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project for the modernization of the stand for testing the coefficient of friction of agricultural materials

Wojciech Adam Trojanowski

Abstract

The purpose of the work is to modernize the stand for testing the coefficient of friction of agricultural materials. The first part of the work presents an analysis of the problem pertaining to various methods of determining the coefficient of friction. The methods that have been discussed are: measurement of the coefficient of friction with the help of the Zeligowski line, measurement of the coefficient of friction with the help of two rollers, measurement of the coefficient of friction by means of rotating cans filled with the tested material, determination of the coefficient of friction using an inclined plane, determination of the friction coefficient of plain bearing using thermal balance, measurement of static friction coefficient for metal-polymer friction pairs, measurement of the coefficient of friction with the help of the device using the friction moment. The last of the discussed methods simultaneously presents the position that will be modernized. In the second part, the most important assumptions and criteria are determined, which will be conditioned modernization of the position. Among other things, it is increased functionality, ease of use and durability. However, the original essence of the position’s work must be preserved. The implementation of the project was supported by kinematic calculations and generated stress analysis. The calculations were aimed at selecting elements such as the engine and worm gear. On the other hand, the stress analysis allowed to check whether the remaining elements not covered by the modernization will be able to safely cooperate with new devices. The further part of the project is to construct a 3D model of the site after modernization. As the result, a position instruction was also developed. Despite the fact that the device has retained its previous mode of operation, service due to use of new elements has changed diametrically. For example, taking into account the digital dynamometer or introducing the possibility of working on the computer. The whole work has been summarized by the final conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Adam Trojanowski (FCEMP) Wojciech Adam Trojanowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt modernizacji stanowiska do badań współczynnika tarcia materiałów rolniczych
Supervisor
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
współczynnik tarcia, modernizacja
Keywords in English
coefficient of friction, modernization
Abstract in Polish
Celem pracy jest modernizacja stanowiska do badania współczynnika tarcia materiałów rolniczych. W pierwszej części pracy przedstawiono analizę zagadnienia odnoszącą się do różnych metod wyznaczania współczynnika tarcia. Metody, które zostały omówione to: pomiar współczynnika tarcia przy pomocy linijki Żeligowskiego, pomiar współczynnika tarcia przy pomocy dwóch walców, pomiar współczynnika tarcia przy pomocy puszek obrotowych wypełnionych badanym materiałem, wyznaczanie współczynnika tarcia za pomocą równi pochyłej, wyznaczanie współczynnika tarcia łożyska ślizgowego z wykorzystaniem bilansu cieplnego, pomiar współczynnika tarcia statycznego dla par trących typu metal-polimer, pomiar współczynnika tarcia przy pomocy przyrządu wykorzystującego moment tarcia. Ostatnia z omówionych metod jednocześnie przedstawia stanowisko, które zostanie poddane modernizacji. W drugiej części zostały sformułowane najważniejsze założenia i kryteria jakimi będzie uwarunkowana modernizacja stanowiska. Między innymi jest to zwiększona funkcjonalność, łatwość w obsłudze oraz trwałość. Zachowana jednak musi zostać pierwotna metoda wykorzystująca moment tarcia podczas pracy stanowiska do wyznaczenia współczynnika tarcia. Podczas realizacji projektu wykonano obliczenia kinematyczne oraz wygenerowano raporty dotyczące analizy naprężeń. Obliczenia miały na celu dobór elementów takich jak silnik i przekładnia ślimakowa. Natomiast analiza naprężeń pozwoliła sprawdzić czy pozostałe elementy stanowiska będą mogły bezpiecznie współpracować z nowymi urządzeniami. Dalsza część projektu to skonstruowanie modelu 3D stanowiska po dokonaniu modernizacji. W efekcie końcowym została opracowana również instrukcja stanowiskowa. Pomimo tego, iż urządzenie zachowało swój poprzedni sposób działania to obsługa na skutek wykorzystania nowych elementów zmieniła się diametralnie. Chociażby biorąc pod uwagę siłomierz cyfrowy czy wprowadzenie do układu możliwości pracy na komputerze. Całość pracy została podsumowana wnioskami końcowymi.
File
  • File: 1
    280903_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30073

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT13b387c7657a40d3bc7c19871698f700/
URN
urn:pw-repo:WUT13b387c7657a40d3bc7c19871698f700

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page