Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implementing a new product in the automotive industry

Agnieszka Martyna Zygnerska

Abstract

The following work presents the project of implementing a new product in the automotive industry based on a company called Kongsberg Automotive, located in Pruszkow. The company is engaged in the manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles. The work is comprised of a theoretical and an analytical part of the project, it complements the introduction and summary, as well as the bibliography, bibliography of texts online, a list of tables and a list of figures. The first part includes concepts related to the topic of the work, such as product, production process, production system, the automotive industry, innovation and the implementation of new product. My work contains a description of the company, the products produced by this company and the automotive industry. The study contains a SWOT strategic analysis and BCG Matrix in which you can define the developm the necessary tools to further action ent potential of the company. Owing to the results obtained after carrying out these analyses the necessary tools for further action were obtained. The second phase of work consisted of the project part. Before the assingment I wrote about the state of the company, and then I defined the work to be done for the success of the project. The task of the project was the implementation of a new product. The new product implemented by the company Kongsberg Automotive, based in Pruszkow, is seat heating. The company offers a heating mat seat cushion, which has become the flagship product of the company. Introducing a new product used to remove the weaknesses highlighed the SWOT analysis and was develop the company. In the project a block diagram of activities is presented inclouding the various stages of implementation of the new product. The table includes an estimated project cost and Gantt schedule, showing the work carried out as a function of time. The work ended with an assessment of economic and financial enterprises, which represent the estimated cost of implementing a new heating mat backrest. The projected increase in profit from the sale of the new product and the period of repayment of the estimated cost of implementing this.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Martyna Zygnerska (FoM) Agnieszka Martyna Zygnerska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia nowego produktu w firmie branży motoryzacyjnej
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
nowy produkt, projekt wdrożenia, innowacje, proces i system produkcyjny, szacowane koszty wdrożenia nowego produktu, skumulowany wzrost zysku, branża motoryzacyjna
Keywords in English
new product, project implementation, innovation, , process and system of production, estimated costs of implementing a new product, the cumulative profit growth, the automotive industry
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiony został projekt wdrożenia nowego produktu w firmie branży motoryzacyjnej na przykładzie firmy Kongsberg Automotive z siedzibą w Pruszkowie. Przedsiębiorstwo to zajmuje się produkcją wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego do pojazdów silnikowych. Praca składa się z części teoretyczno-analitycznej i części projektowej, uzupełnia ją wstęp oraz podsumowanie, a także bibliografia, netografia, spis tabel oraz spis rysunków. Pierwsza część pracy zawiera pojęcia związane z tematem pracy takie jak produkt, wyrób, proces produkcyjny, system produkcyjny, branża motoryzacyjna, innowacje oraz wdrażanie nowego produktu. Scharakteryzowane zostało przedsiębiorstwo, wyroby produkowane przez tą firmę oraz branża motoryzacyjna. W pracy przeprowadzona została analiza strategiczna SWOT oraz macierz BCG, za pomocą których można było zdefiniować możliwości rozwojowe firmy. Dzięki wynikom uzyskanym po przeprowadzeniu tych analiz uzyskano narzędzia niezbędne do dalszych czynności. Drugi etap pracy składa się z części projektowej. Scharakteryzowany w nim został stan firmy w jakim znajduje się ona przed podjęciem działań, a następnie zdefiniowana została praca, którą należy wykonać w celu powodzenia projektu. Zadaniem projektowym jest wdrożenie nowego produktu. Nowym produktem wdrażanym przez firmę Kongsberg Automotive z siedzibą w Pruszkowie jest mata grzewcza oparcia fotela. Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie matę grzewczą siedziska fotela, która stała się flagowym produktem firmy. Wprowadzanie nowego produktu służy do usunięcia słabych stron analizy SWOT oraz jest jedną z form rozwoju firmy. W projekcie przedstawiony został schemat blokowy czynności składający się z poszczególnych etapów wdrażania nowego produktu, tabela zawierająca szacowane koszty projektu oraz harmonogram Gantta, przedstawiający rozplanowane w czasie etapy prac. Praca kończy się oceną ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, która przedstawia szacunkowy koszt wdrożenia nowej maty grzewczej oparcia fotela, prognozowany wzrost zysku ze sprzedaży oraz okres zwrotu szacunkowego kosztu wdrożenia tego produktu.
File
  • File: 1
    Agnieszka Zygnerska 251209 Projekt wdrożenia nowego produktu w firmie branży motoryzacyjnej .pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12260

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1381a0d57bbb4bc3b7c5cfc7a41f5b46/
URN
urn:pw-repo:WUT1381a0d57bbb4bc3b7c5cfc7a41f5b46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page