Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project heating for livestock building

Przemysław Jakub Wilkanowicz

Abstract

The theme of the following thesis engineering is the design of the heating system for a building intended for livestock breeding hens. The work consists of a theoretical part and a part of the project. The first part presents the information obtained from literature and websites, con-cerning issues related to poultry. This information includes data on the thermal require-ments of the various species of birds, buildings, sheds in which you can create the re-quired conditions and equipment used to create the required microclimate parameters of air. The second part presents the design of the heating system in the selected building a shed. With the help of a computer program is estimated heat demand of the building. Based on these calculations were chosen from catalogs suitable heating devices, which should keep the required parameters of the air in the room. We analyzed the selection of heating appliances fired by different fuels and chosen the most optimal device. The ba-sis of these analyzes were investment and operating costs of individual heating technol-ogies. The paper includes a brief summary of the different types of poultry rearing, depending on their subsequent destination and select a group of poultry that will be grown. After selecting the appropriate type of poultry husbandry are presented for the technology of the building and the analysis of heat demand for a selected group of breeding and power devices to be used along with available fuels used in heating. Analyse whether the heating in the building of livestock for the type of poultry farming is required. Upon comparing the economic terms of heating oil and gas. This project is aimed at selection of suitable type of device, along with the design of fuel storage and detailing all the elements of a complete installation for heating blow.The following work relative to construction law and ener-gy and industry standards, and is designed in accordance with good engineering prac-tice. The gross price applicable at the end of June 2016. All products presented in the project have current certificates, allowing them to be used in construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Jakub Wilkanowicz (FCEMP) Przemysław Jakub Wilkanowicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji grzewczej dla budynku inwentarskiego
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: hodowla drobiu, ogrzewanie kurnika, nagrzewnice powietrza, nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe, ogrzewanie powietrzem, zbiorniki gazu, zbiorniki na olej opałowy, gaz płynny, olej opałowy.
Keywords in English
Keywords: Poultry, shed heating, air heaters, gas heaters, oil heaters, air heating, gas tanks, tanks for fuel oil, liquefied petroleum gas, fuel oil.
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt instalacji grzewczej dla budynku inwentarskiego przeznaczonego dla chowu kur. Praca składa się z części teoretycznej oraz z części projektowej. W części pierwszej przedstawiono informacje, pozyskane z literatury oraz stron internetowych, dotyczące zagadnień związanych z hodowlą drobiu. Te informacje obejmują dane dotyczące wymagań cieplnych poszczególnych gatunków ptaków, budynków kurników w których można stworzyć wymagane warunki oraz urządzeń służących do tworzenia wymaganych parametrów mikroklimatu powietrza. W drugiej części przedstawiono projekt instalacji grzewczej w wybranym budynku kurnika. Przy pomocy programu komputerowego oszacowano zapotrzebowanie ciepła budynku. Na podstawie tych wyliczeń dobrano z katalogów odpowiednie urządzenia grzewcze, które powinny utrzymać wymagane parametry powietrza w pomieszczeniu. Analizowano dobór urządzeń grzewczych opalanych różnymi paliwami i dobrano urządzenie najbardziej optymalne. Podstawę tych analiz stanowiły koszty inwestycyjne i eksploatacyjne poszczególnych technologii grzewczych. Praca zawiera krótkie streszczenie hodowli poszczególnych rodzajów drobiu w zależności od późniejszego ich przeznaczenia oraz wybór grupy drobiu, jaka będzie hodowana. Po wyborze odpowiedniego typu kurnika dla danej hodowli przedstawiono technologię wykonania budynku oraz analizę zapotrzebowania na ciepło dla wybranej grupy hodowlanej i moc urządzeń, które należy zastosować wraz z dostępnymi paliwami wykorzystywanymi w ogrzewnictwie. Analiza, czy ogrzewanie w budynku inwentarskim dla danego typu hodowli drobiu jest wymagane. Po dokonaniu porównania pod względem ekonomicznym ogrzewania olejowego i gazowego. Projekt ten ma na celu wybór, odpowiedniego typu urządzenia, wraz z zaprojektowaniem magazynu paliwa, oraz z wyszczególnieni wszystkich elementów kompletnej instalacji do ogrzewania na-dmuchowego. Poniższa praca odniesiona jest do przepisów prawa budowlanego i energetycznego oraz do norm branżowych i jest opracowana zgodnie ze sztuką budowlaną.
File
  • File: 1
    Przemysław Wilkanowicz 256202 Projekt instalacji grzewczej dla budynku inwentarskiego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11472

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1296f471b1b44747b0a4db120554d18b/
URN
urn:pw-repo:WUT1296f471b1b44747b0a4db120554d18b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page