Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the carrier selection for a client of the BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k. company

Marta Kamila Tkaczyk

Abstract

The subject of the diploma thesis is a project of selection of the appropriate carrier company or companies to fulfil the needs of a client from the food industry. The project was implemented in cooperation with the logistics company BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k.. The goal of the client's company was to acquire a subcontractor with whom they could sign a long-term contract for the outsourcing of logistics. The motivation for the decision was the growing market trend of transferring logistic activities of enterprises to external entities, thanks to which it was possible to reduce operating costs and improve performance. In this work, the client’s demand for transport services was analysed, taking into account the characteristics of transported goods - food products. The first chapter is an analysis of the literature on the subject, such as legal acts and systems of procedures regulating the transport of food, and an overview of multi-criteria analysis methods. The second chapter describes the project environment, both at BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k., as well as at the client’s company level. Next, the third chapter proposes a procedure for the carrier selection, based on a few steps: defining routes and loads for transport, defining the requirements for subcontractors, supported by the literature review, obtaining offerings and their comparison using one of the multi-criteria analysis methods. The basis for the recommendation has been laid out. The fourth chapter presents the possible project implementation plan and discusses the possible obstacles. The final chapter formulates the conclusions from the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Kamila Tkaczyk (FPE) Marta Kamila Tkaczyk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt doboru przewoźnika dla klienta firmy BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k
Supervisor
Ilona Jacyna-Gołda (FPE/IOPS) Ilona Jacyna-Gołda,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ilona Jacyna-Gołda (FPE/IOPS) Ilona Jacyna-Gołda,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Bartłomiej Gładysz (FPE/IOPS) Bartłomiej Gładysz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Transport drogowy, transport produktów szybko psujących się, analiza wielokryterialna, dobór przewoźnika
Keywords in English
Road transport, transport of perishables, multi-criteria analysis, carrier selection
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt doboru odpowiedniej firmy lub firm przewozowych dla klienta firmy logistycznej z branży gastronomicznej. Projekt został zrealizowany we współpracy z przedsiębiorstwem logistycznym BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k.. Celem firmy klienta było pozyskanie takiego podwykonawcy, którym można było związać się długoterminowo kontraktowym outsourcingiem logistycznym. Motywacją dla decyzji był rozwijający się na rynku trend przekazywania działań logistycznych przedsiębiorstw podmiotom zewnętrznym, dzięki któremu możliwe było zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawa osiągów. W niniejszej pracy przeanalizowano zapotrzebowanie klienta na usługi transportowe, uwzględniając charakterystykę przewożonych towarów - produktów spożywczych. Rozdział pierwszy stanowi analizę literatury przedmiotu, a zatem aktów prawnych i systemów procedur regulujących przewóz żywności, oraz przegląd metod analizy wielokryterialnej. W rozdziale drugim opisane jest środowisko projektowe, zarówno na poziomie firmy BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. k., jak i na poziomie firmy klienta. Następnie w rozdziale trzecim zaproponowano procedurę doboru przewoźnika, opierającą się na kilku krokach: zdefiniowaniu tras i ładunków do transportu, zdefiniowaniu w oparciu o literaturę wymagań wobec podwykonawcy, pozyskaniu oferentów i porównaniu ich przy użyciu jednej z metod oceny wielokryterialnej. Wytyczono podstawę do rekomendacji. W rozdziale czwartym przedstawiono możliwy plan wdrożenia projektu i omówiono związane z nim trudności. Praca zakończona jest sformułowaniem wniosków.
File
  • File: 1
    Marta_Tkaczyk_-_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35198

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT11d9eea6a3434c6ab53f3779fa9299e1/
URN
urn:pw-repo:WUT11d9eea6a3434c6ab53f3779fa9299e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page