Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the equipment of the repair brigade of the sewage system in means of transport and special equipment in the case of the Płock Waterworks Company

Paulina Obigowska

Abstract

The aim of this thesis is the analysis and evaluation of the equipment of the repair brigade of the sewage system in means of transport and special equipment in the case of the Płock Waterworks Company. In the third chapter European Union's and national legal acts covering the rules of safety and hygiene at work and the operation of the sewage network. The fourth chapter presents theoretical background in the field of elements of the sewage network and the division of the sewage systems/networks into conventional and unconventional. The chapter discusses also the tasks related to their operation and the requirements which must be fulfilled in order to carry the remedial works in a safe way. The fifth chapter discusses the most important tasks of the Płock Waterworks Company and the Department of the Sewerage System, and in the sixth chapter the op-eration of the Sewage Pumping Station located at Jasna street in Płock was introduced. The next chapter contains the analysis and division of the current equipment of the repair brigades into workers' protection measures, means of transport and special equipment used for the works carried out in the sewage system. It describes also the process of removing breakdowns with the usage of the equipment. The eighth chapter contains the evaluation of the equipment repair brigades, and the ninth chapter introduces the proposal of the improvement of activities performed in the field of equipment. The tenth chapter constitutes summary and conclusions. As a result of the performed analysis and evaluation of the of the equipment re-pair brigades of the sewage system in means of transport and special equipment it was stated that it is sufficient to carry out the tasks for which the Department is responsible. Its diversity enables the execution of any maintenance activity. The proposed concept of improvements should shorten the time of the performed works. The technological progress causes that the water-sewage company should all the time search for the new solutions in the scope of improvement of the equipment owned by them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Obigowska (FCEMP) Paulina Obigowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena wyposażenia brygad naprawczych sieci kanalizacyjnej w środki transportu i sprzęt specjalistyczny na przykładzie Wodociągów Płockich
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
analiza, ocena, środki transportu, sprzęt specjalistyczny, sieć kanalizacyjna, brygady naprawcze, czynności eksploatacyjne
Keywords in English
analysis, evaluation, means of transport, special equipment, sewage system, repair brigade, maintenance activity
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza i ocena wyposażenia brygad naprawczych sieci kanalizacyjnej w środki transportu i sprzęt specjalistyczny na przykładzie Wodociągów Płockich. W rozdziale trzecim przedstawiono unijne i krajowe akty prawne dotyczące za-sad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnych. W rozdziale czwartym zaprezentowano podstawy teoretyczne z zakresu elemen-tów sieci kanalizacyjnych i podział sieci kanalizacyjnych na układy konwencjonalne i niekonwencjonalne. Omówiono zadania związane z ich eksploatacją oraz wymagania, jakie należy spełnić w celu prowadzenia w bezpieczny sposób prac naprawczych. W rozdziale piątym omówiono najważniejsze zadania Wodociągów Płockich i Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, a w rozdziale szóstym przedstawiono działanie Prze-pompowni ścieków zlokalizowane przy ul. Jasnej w Płocku. W następnym rozdziale dokonano analizy i podziału aktualnego wyposażenia brygad naprawczych na środki ochrony pracowników, środki transportu i sprzęt specja-listyczny stosowany do prac prowadzonych na sieci kanalizacyjnej. Opisano także prze-bieg procesu usuwania awarii z wykorzystaniem sprzętu. Rozdział ósmy zawiera ocenę wyposażenia brygad naprawczych, a w rozdziale dziewiątym przedstawiono propozycję usprawnienia prowadzonych działań w zakresie wyposażenia. Rozdział dziesiąty stanowi podsumowanie i wnioski. W wyniku przeprowadzonych analizy i oceny wyposażenia brygad naprawczych sieci kanalizacyjnej w środki transportu i sprzęt specjalistyczny stwierdzono, że jest on wystarczający do prowadzenia zadań za które odpowiada wydział, a jego zróżnicowanie umożliwia wykonanie każdej czynności eksploatacyjnej. Zaproponowana koncepcja usprawnienia powinna skrócić czas wykonywanych prac. Postęp technologiczny powoduje, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny cały czas szukać nowych rozwiązań w zakresie udoskonalania posiadanego przez nich sprzętu.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa_Paulina Obigowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11558

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT10e3a090ec884395922d2ed715b8cc31/
URN
urn:pw-repo:WUT10e3a090ec884395922d2ed715b8cc31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page