Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of burning process in the Renault K4M engine powered by using mixtures of bioalcohols

Mateusz Jakubczak

Abstract

The main purpose of this thesis is the analysis and the evaluation of mixture of bioalcohols and traditional fuel burning process with intension of defining their utility for power supply of the spark ignition engines. The key task of this thesis is constructing the model of the examined engine in AVL Boost program (engine model was based on Renault K4M H616 engine) and afterwards test simulations making. The thesis consists of introduction, four theoretical chapters, chapter devoted to summary and conclusions based on carried analyzes and the chapter containing literature list. First of essential chapters contains the main informations about bio alcohols used for power supply of spark ignition engines, all based on the literature. In this chapter motivations for searching for alternative fuels are shown and also advantages and disadvantages of using ethanol as main alternative fuel are described. What is more chapter contains comparison of ethanol and typical gasoline. This part of the thesis also contains European Union legal regulations on the use of bio alcohols for the spark ignition engines power supply. The next part of the paper is consists of spark ignition engines operation parameters description and presentation of theoretical burning process for engines with gasoline power supply. In the same chapter can be found description of controlling of such power unit with its impact on burning process and other work parameters. Third essential chapter is devoted to the analysis of the received results from the simulations in AVL Boost program. Results of the study are presented in attached diagrams and tables. In the third chapter can be also found properties of the analyzed engine and its model made in the computer program. The issue of the financial profitability of bio alcohol mixtures used for engine power supply can be found in the fourth chapter. The last one consists of summary and conclusions based on research results analysis. Results ending this thesis are the answer for the problem presented in the introduction. They are giving the answer for the question about utility of bio alcohols used for power supply of spark ignition engines and their impact on the burning process parameters and entire engine working operation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jakubczak (FACME) Mateusz Jakubczak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena procesu spalania w silniku Renault K4M zasilanego za pomocą mieszanin bioalkoholi
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Mateusz Bednarski (FACME/IV) Mateusz Bednarski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2075
Reviewers
Dmytro Samoilenko (FACME/IV) Dmytro Samoilenko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mateusz Bednarski (FACME/IV) Mateusz Bednarski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
paliwa alternatywnebioetanolproces spalaniasilnik o zapłonie iskrowym
Keywords in English
alternative fuelsbioethanolburning processspark ignition engine
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza i ocena procesu spalania mieszanin bioalkoholi z paliwem konwencjonalnym z zamiarem określenia ich użyteczności do zasilania silników o zapłonie iskrowym. Kluczowym zadaniem opisanym w poniżej pracy było stworzenie modelu badanego silnika w programie AVL Boost na podstawie rzeczywistego silnika Renault K4M H616, a następnie przeprowadzenie testów symulacyjnych. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów teoretycznych, rozdziału poświęconego podsumowaniu i wnioskom wynikającym z przeprowadzonej analizy oraz rozdziału, w którym przedstawiono spis literaturowy. W pierwszym z rozdziałów teoretycznych zawarto, na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej, najważniejsze informacje dotyczące bioalkoholi stosowanych do zasilania silników o zapłonie iskrowym. Nakreślono motywacje stojące za poszukiwaniem paliw alternatywnych, opisano wady i zalety najszerzej stosowanego w chwili obecnej alkoholu jakim jest etanol i przeprowadzono jego porównanie z benzyną silnikową. Przedstawiono także regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące stosowania bioalkoholi do zasilania silników o zapłonie iskrowym. Rozdział kolejny poświęcono omówieniu parametrów pracy silnika o zapłonie iskrowym oraz przedstawieniu teoretycznego procesu spalania dla silników zasilanych benzyną, a następnie opisano w nim metody sterowania taką jednostką napędową i jego wpływ na jej proces spalania i inne parametry pracy. Trzeci rozdział teoretyczny pracy poświęcono analizie wyników otrzymanych na podstawie przeprowadzonych symulacji w programie AVL Boost. Rezultaty badań przedstawiono na załączonych wykresach oraz w tabelach. Opisano także specyfikację analizowanego silnika oraz jego model sporządzony w programie komputerowym. W kolejnym rozdziale rozstrzygnięto kwestie opłacalności finansowej zasilania silnika poszczególnymi mieszaninami bioalkoholi. Finalny rozdział pracy poświęcono jej podsumowaniu oraz wnioskom napisanym na podstawie analizy uzyskanych wyników badań. Przedstawione wnioski są rozwiązaniem problemu zawartego w celu pracy, to znaczy odpowiadają na pytanie dotyczące użyteczności bioalkoholi do zasilania silników o zapłonie iskrowym oraz ich wpływu na parametry procesu spalania i pracy całego silnika.
File
  • File: 1
    Mateusz_Jakubczak_275131.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32196

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1036e3802d3144a687dc0ead681a4b82/
URN
urn:pw-repo:WUT1036e3802d3144a687dc0ead681a4b82

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page