Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of human resources management in the company X

Julia Skowrońska

Abstract

The subject of the thesis is "Analysis and assessment of human resources management in the company X". The genesis for writing a thesis is the interest in this field, especially how efficiently you can shape and use human capital in the organization. The essence of human resource management is extremely important in the development of every enterprise, because the more accurately selected personnel, the better the functioning of the entire organization, and at the same time the chance of development for the employee. The main goal of the work was to conduct the analysis and to make a proper assessment of the human resources management process in company X. A detailed purpose of the work is based on the indication of mistakes made in the company in this area, and to propose new solutions that would contribute to a significant improvement of all the elements raised at work. The research analysis was carried out using two research methods, such as a research questionnaire and an interview. The obtained results required a reliable interpretation of the author and proposing a change project that would significantly improve and improve the human resources management process in the X company. The theoretical part of the work presents the genesis of human resource management, definitions and features of the issue as well as goals, functions and tools. In addition, there is a description of the personnel policy elements discussed in the work, such as recruitment, selection, planning, motivating and employee training. The second part of the work is carried out with an accurate assessment, analysis and analysis of the conducted research for the client and the director of the company, as well as the project proposed for the flow of changes. The summary of the work contains general conclusions that came after its completion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Julia Skowrońska (FoM) Julia Skowrońska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie X
Supervisor
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zarządzanie zasobami ludzkimi, ZZL, analiza, proces, projekt, motywacja, rekrutacja, selekcja, planowanie, szkolenia
Keywords in English
human resource management, HRM, analysis, process, project, motivation, recruitment, selection, planning, employee training
Abstract in Polish
Tematem pracy jest „Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie X”. Genezą do napisania pracy licencjackiej jest zainteresowanie tą dziedziną, a szczególnie tym jak sprawnie można kształtować i wykorzystywać kapitał ludzki w organizacji. Istota zarządzania zasobami ludzkimi, jest niezwykle ważna w rozwoju każdego przedsiębiorstwa, ponieważ im trafniej dobrany personel, tym lepsze funkcjonowanie całej organizacji, a przy tym szansa rozwoju dla pracownika. Głównym celem pracy było przeprowadzenie analizy oraz dokonanie właściwej oceny procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie X. Szczegółowy cel pracy opiera się na wskazaniu popełnianych w przedsiębiorstwie błędów w tym zakresie, a także zaproponowaniu nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się do znacznej poprawy wszystkich poruszonych w pracy elementów. Analiza badawcza została przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch metod badawczych takich jak ankieta badawcza oraz wywiad. Uzyskane wyniki wymagały rzetelnej interpretacji autorki oraz zaproponowania przez niej projektu zmian, które znacząco poprawiłyby i usprawniłyby proces zarządzania zasobami ludzkimi w firmie X. W teoretycznej części pracy przedstawiono genezę zarządzania zasobami ludzkimi, definicje i cechy tego zagadnienia czy też cele, funkcje i narzędzia. Poza tym, znajduje się tam opis poruszanych w pracy elementów polityki personalnej takich jak rekrutacja, selekcja, planowanie, motywowanie i szkolenia pracowników. Druga część pracy składa się z dokładnej charakterystyki przedsiębiorstwa, analizie badawczej przeprowadzonej na pracownikach i szefie firmy, a także z projektu proponowanych do wprowadzenia zmian. Podsumowanie pracy zawiera ogólne wnioski, które nasunęły się po jej zakończeniu.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Skowronska_Julia_286110.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31497

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f71ab2fa41f4b56aa24a945bbbb7b70/
URN
urn:pw-repo:WUT0f71ab2fa41f4b56aa24a945bbbb7b70

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page