Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of forwarding and transport services for the transport of dangerous goods in a selected route

Piotr Materka

Abstract

Presented diploma thesis describes the concepts of handling of dangerous goods in international transport routes, including the necessary requirements for truck, trailer, staff involved in the realization of shipment and required transport documentation. Undertakes consideration about the efficiency of using the cargo space by properly setting the load, the choice type of transport and the necessary protection to minimise the risk of damage or destruction goods. Describes the legal regulations defining the conditions of transport with particular emphasis on the transport of dangerous goods and the necessary documentation. The work consists of two main parts: forwarding and transport services. Applied split of diploma thesis better shows real application, diversity, but also complementarity both parts in the transport process. The concept of forwarding service characterizes dangerous substances considering the threats resulting from their chemical and physical properties. It describes the necessary requirements for packaging, signing and strength of the load form and the basic requirements for transport conditions. It was based on criteria of safety and obey law, with particular emphasis on international regulations, global standards and norms. The calculations of stresses, stability and strength presented in the diploma thesis, in addition to their obey legal conditions, also show rational and necessary approach to the safety aspect. The described assumptions are fully achievable. All activities described above are not influenced by external elements. They depend only on the accuracy and precision of crew involved in the implementation of the assumption. The transport service focuses on determining the most favourable route from the point of view of safety and minimizing the occurrence of damage in case of release dangerous substance. It presents crew work time schedule, included the needs of rest, vehicle service and the comfort of persons involved in the realization of shipment. The transport service is presented as an estimation which is influenced by many elements beyond the control of the persons responsible for assumptions. The thesis describes transport as a series of elements, often variables forming a complex plan, the implementation of which depends primarily on people's involvement. Analyses the basic problems solved and developed before start transport process. It focuses on security aspects, obey the law and efficiency of dangerous goods transport. It places the task of applying effective, practical and economically justified solutions, which are the main challenge in the implementation of transport processes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Materka (FT) Piotr Materka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt obsługi spedycyjno-transportowej dla realizacji przewozu materiałów niebezpiecznych w wybranej relacji
Supervisor
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
towar niebezpieczny, ADR, czas pracy kierowcy, zabezpieczenie ładunku, nacisk na osie
Keywords in English
dangerous goods, ADR, driver's working schedule, load securing, axle pressure
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa przedstawia koncepcję obsługi przewozu towaru niebezpiecznego w relacji międzynarodowej z uwzględnieniem niezbędnych wymagań w stosunku do środka transportu, osób zaangażowanych w realizację przewozu oraz dokumentacji przewozowej. Podejmuje rozważania na temat efektywności wykorzystywania przestrzeni ładunkowej poprzez: właściwe ustawienie ładunku oraz odpowiedni dobór środka transportu i niezbędnego zabezpieczenia w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub wystąpienia niebezpieczeństwa. Praca opisuje regulacje prawne określające warunki transportu ze szczególnym uwzględnieniem przewozu towarów niebezpiecznych oraz niezbędnej dokumentacji. Składa się ona z dwóch zasadniczych części dotyczących obsługi spedycyjnej oraz obsługi transportowej. Podział ten przyjęto ze względu na lepsze przedstawienie ich realnego zastosowania, różnorodności, ale także komplementarności w procesie transportowym. W ramach koncepcji obsługi spedycyjnej scharakteryzowano substancje niebezpieczne z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z ich właściwości chemicznych oraz fizycznych. Omówiono niezbędne wymagania dotyczące pakowania, oznakowania, wytrzymałości postaci ładunkowej oraz podstawowe wymagania w stosunku do warunków transportu. Koncepcja została oparta na kryteriach bezpieczeństwa i przestrzegania regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów międzynarodowych, globalnych standardów oraz norm. Przedstawione w pracy obliczenia nacisków, stateczności i wytrzymałości oprócz spełnienia uwarunkowań prawnych, wykazują także racjonalne i konieczne podejście do aspektu bezpieczeństwa. Opisane założenia są w pełni możliwe do zrealizowania. Na wszystkie opisane czynności nie wpływają czynniki zewnętrzne. Zależą one wyłącznie od dokładności i precyzji osób zaangażowanych w realizację założenia. Koncepcja obsługi transportowej skupia się na wyznaczaniu najkorzystniejszej trasy z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz minimalizacji wystąpienia szkód w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej. Przedstawia schemat czasu pracy załogi pojazdu uwzględniający potrzeby odpoczynku, obsługi pojazdu oraz komfortu pracowników. Obsługa transportowa została przedstawiona jako szacunek na który wpływa wiele czynników niezależnych od osób opracowujących niniejsze założenie. Praca dyplomowa charakteryzuje transport jako szereg czynników, nierzadko zmiennych tworzących złożony plan, którego realizacja zależna jest przede wszystkim od czynnika ludzkiego. Analizuje podstawowe problemy rozwiązywane i opracowywane przed każdym procesem przewozu. Skupia się na aspektach bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami prawnymi i efektywności transportu towaru niebezpiecznego. Stawia za zadanie zastosowanie efektywnych, praktycznych oraz uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań, które są podstawowym wyzwaniem przy realizacji zadań transportowych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Piotr_Materka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31033

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f5805e5af34488ba1e604ad41ddfb40/
URN
urn:pw-repo:WUT0f5805e5af34488ba1e604ad41ddfb40

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page