Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical and economic analysis of source of heat for single-family house

Karolina Maria Strzyżewska

Abstract

In order to choose most efficient heat source for single-family building, it was essential to technically and economically analyse each variant. For this purpose, was ought to calculate heat energy demand for central heating and warm water and calculate yearly cost of producing calculated before energy. It was essential in economic analysis to calculate exploitation cost for full lifespan of device. In technical analysis the principle of how each device works, how it is installed and how it affects environment was taken into account. Following paper consist comparison of three devices, air heat pump, ground heat pump and gas boiler. Theoretical part which consist of brief description of design, working principles and assortment of heat pumps and gas boiler and info is followed by part with calculations. Calculation of exploitation cost of described devices was possible due to case studies where demand for heat energy was estimated. In order to determinate cost of exploitation of heat source in fifteen-year time, trend of electricity price, gas price and service costs were estimated. To get trustworthy result the inflation of polish zloty was taken into account likewise. After analysis higher described component it was possible to determine the most effective central heating device for home use.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Maria Strzyżewska (FEE) Karolina Maria Strzyżewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna źródła ciepła dla domu jednorodzinnego
Supervisor
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Kwestarz (FEE/DPEGHS) Małgorzata Kwestarz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jarosław Olszak (FEE/DPEGHS) Jarosław Olszak,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
pompa ciepła, odnawialne źródło energii, kocioł gazowy, źródło ciepła, emisja
Keywords in English
heat pump, renewable energy source, gas boiler, heat source, gas emissions
Abstract in Polish
W celu wyboru najbardziej efektywnego pod względem technicznym i ekonomicznym dla budynku źródła ciepła, niezbędne jest przeprowadzenie analizy poszczególnych wariantów. W tym celu policzono zapotrzebowanie na energię cieplną na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej a następnie roczny koszt wytworzenia określonej ilości energii. W analizie ekonomicznej uwzględniono cały okres eksploatacji urządzenia grzewczego. W analizie technicznej uwzględniono zasadę działania badanych urządzeń, wymagania dotyczące ich montażu i pracy a także wpływ na środowisko. W poniższej pracy przygotowano porównanie trzech źródeł ciepła: powietrznej pompy ciepła, gruntowej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego. Część obliczeniową pracy poprzedzono wstępem teoretycznym, w którym zawarto dane ogólne na temat pomp ciepła i kotłów gazowych, a także informacje na temat budowy poszczególnych urządzeń grzewczych, zasady ich działania oraz doboru. W studium przypadku określono zapotrzebowanie na energię cieplną w ciągu roku, dzięki czemu było możliwe policzenie kosztu eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń . W celu określenia kosztu eksploatacji źródła ciepła na przestrzeni piętnastu lat, wyznaczono trendy cen prądu, gazu i przeglądów serwisowych do 2034 roku. Ponadto uwzględniono spadek wartości pieniądza w czasie, aby uzyskać miarodajne wartości. Obliczono również wartości emisji dwutlenku węgla dla wszystkich wariantów. Po analizie wyżej wymienionych parametrów sformułowano wnioski i określono, które z badanych rozwiązań jest efektywnym źródłem ciepła dla domu jednorodzinnego.
File
  • File: 1
    KarolinaStrzyżewska_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35273

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0f2ee2c75def4918a6be1bc231c4641c/
URN
urn:pw-repo:WUT0f2ee2c75def4918a6be1bc231c4641c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page