Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the package marking rules

Marta Makos

Abstract

The presented thesis is entitled "Analysis of the package marking rules". It is a theoretical dissertation which aim is to present the range of package marking symbols and to give an overview of the rules of package labelling. In the chapters of my dissertation these issues were elaborated in compliance with the current standards and on the basis of the available expertise, therefore I can confirm that the adopted objective has been achieved. Packaging occupies a significant place among other areas of production, which is evidenced by the fact that, due to growing consumerism, production of packaging in Poland is increasing year by year. Knowledge of how to label products correctly is of great value and it is essential for all manufacturers. It is also important that all consumers know what each label on the packaging means so that they can make practical use of this information. Therefore I believe that the subject of packaging, its types and its functionality, as well as the indications that are used on packaging are worth exploring. Packaging is very diverse due to the huge range of functions it performs. Packaging is a protection for the product, it builds a marketing message, but above all it is an important carrier of information. The thesis contains information about the classification of packaging according to the material, purpose, ecological solutions or its impact on the product. The information contained in the dissertation refers also to the classification of symbols placed on the packaging with a short description and examples. One of the chapters presents the division into mandatory and non-mandatory package labelling and discusses the rules of their use. Attention was drawn to the similarities between some symbols, emphasizing how important are the proper proportions and appearance of symbols. The most important information and rules concerning package marking were collected from the sources such as legal provisions, regulations and acts as well as the Polish and foreign standards. A lot of attention has been paid to the rules governing the use of individual symbols, their size and the place where they should be put, as well as to the obligation of placing them on the packaging. To summarise, the collected material allowed to present the basic labelling rules and helped to clarify important issues and problems related to package marking. As many different products can be packaged, from food products to products containing dangerous substances, each requires different labelling and a different approach. The topic of packaging is very broad.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Makos (FPE) Marta Makos,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Analiza zasad znakowania opakowań
Supervisor
Yuriy Pyr'yev (FPE) Yuriy Pyr'yev,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Henryk Godlewski (FPE/IMP) Henryk Godlewski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Yuriy Pyr'yev (FPE) Yuriy Pyr'yev,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
znakowanie opakowań, znakowanie, znaki na opakowaniach, opakowania, zasady znakowania, miejsce znakowania
Keywords in English
packages marking, marking, labeling, marks on packages, packages, marking rules, place of marking
Abstract in Polish
Prezentowana praca inżynierska nosi tytuł „Analiza zasad znakowania opakowań”. Jest to praca teoretyczna, która ma na celu poznanie znaków umieszczanych na opakowaniach oraz omówienie zasad dotyczących ich znakowania. W rozdziałach mojej pracy powyższe kwestie zostały opracowane zgodnie z obecnymi normami i w oparciu o dostępną wiedzę fachową, stąd mogę stwierdzić, iż założony sobie cel został zrealizowany. Opakowania odgrywają ważną rolę wśród innych dziedzin produkcji, o czym świadczy fakt, iż w Polsce produkcja opakowań z roku na rok się zwiększa ze względu na rosnący konsumpcjonizm. Wiedza o tym jak prawidłowo znakować produkty ma dużą wartość i jest niezbędna wszystkim producentom. Patrząc z drugiej strony każdy konsument powinien wiedzieć co oznaczają poszczególne znaki na opakowaniach, aby móc wykorzystywać te informacje w życiu. Z tych względów myślę, że warto zgłębić temat opakowań, ich funkcjonalności, rodzajów czy oznaczeń których na nich stosujemy. Opakowania są bardzo różnorodne poprzez ogrom funkcji jakie spełniają. Stanowią ochronę dla produktu, budują przekaz marketingowy, ale przede wszystkim są ważnym nośnikiem informacji. W pracy zamieszczono wiadomości na temat klasyfikacji opakowań ze względu na materiał, z którego są zrobione, ich przeznaczenie, działania ekologiczne czy oddziaływanie na produkt. Informacje zawarte w pracy dotyczą także klasyfikacji znaków zamieszczanych na opakowaniach oraz zawierają ich krótki opis i przykłady. W jednym z rozdziałów został opisany podział na znaki obligatoryjne i nieobligatoryjne oraz przedstawiono zasady ich stosowania. W pracy zwrócono uwagę na podobieństwa niektórych znaków, pokazujące jak ważne są odpowiednie proporcje i wygląd symboli. Powołując się na przepisy prawne, rozporządzenia i ustawy oraz normy polskie i zagraniczne zebrano najważniejsze wiadomości i zasady dotyczące znakowania opakowań. Wiele uwagi poświęcono zasadom stosowania poszczególnych znaków, ich wielkościom i miejscom w których powinny być umieszczone, a także koniecznościom ich umieszczania. Podsumowując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że zebrane materiały pozwoliły przedstawić podstawowe zasady znakowania i wyjaśnić ważne kwestie oraz problemy z tym związane. Ponieważ opakować można wiele rożnych produktów, od wyrobów żywnościowych do produktów zawierających substancje niebezpieczne, każde z nich wymaga innych oznaczeń i osobnego podejścia. Temat opakowań jest bardzo obszerny.
File
  • File: 1
    Analiza_zasad_znakowania_opakowań_Marta_Makos_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34350

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0e6820cbfdbe4b4d8979500994e7a03b/
URN
urn:pw-repo:WUT0e6820cbfdbe4b4d8979500994e7a03b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page