Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a didactic stand of a remote train controlling system

Stefan Mader

Abstract

The aim of this thesis is the project a didactic stand of a remote train controlling system over a given area. The stand is located in a new laboratory created in room 03 at the Faculty of Transport at Warsaw University of Technology. This thesis consists of four chapters. In chapter one were given the characteristics of the electronic setting panel EPN used in computer-based train controlling devices, because such devices are also present on the projected stand. One explained the composition of the panel, its components and realised functions. There are mentioned the differences in comparison to older generations of setting panels and devices. In the second part of the chapter is characterised the configuration process of an EPN and there are noted differences in given details, which may occur depending on the manufacturer and place of use of the devices. The second chapter presents a detailed description of the devices mounted on the stand, their components, mutual relations and predicted ways of use; also there is descripted the software being used to simulate an area under remote train controlling together with an user’s manual covering the necessary range for a proper future work of the stand. In chapter three are presented two different areas of the rail transport network, on which remote train controlling is applied. The first one is a part of the I line of the subway at Warsaw; this part is already fully configured and simulated, so it’s possible to use it during courses on the objective didactic stand. By the way are mentioned the differences between the organisation of train traffic on the subway lines and on regular lines as well as in the rules and ways of controlling this traffic. The second presented area is Polish Railway line 22 connecting Tomaszów Mazowiecki and Radom together with three connections branching off that line. This area is scarcely under construction, so one focused on its description, also pointing on special features. Moreover under writing this thesis there was made a project of the traffic simulators for each station being part of the simulated area. Chapter four is a collection of operating scenarios for future courses using the didactic stand. One presented the general range of a given exercise and a detailed way of proceeding, so that the content of this chapter can be directly handed out to the students as a ready instruction without the need of major edition. While writing this chapter there were conducted numerous practical tests with the aim to prepare the reader as good as possible for dealing with the stand by noting specific features and situations, of which should be taken care during work at the stand. This method also allowed to verify the correctness of the configuration process of each element and component
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stefan Mader (FT) Stefan Mader,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt stanowiska dydaktycznego systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/TCTI) Jacek Kukulski,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
elektroniczny pulpit nastawczy, zdalne sterowanie ruchem kolejowym, symulacja, scenariusze operacyjne
Keywords in English
setting panel, remote train controlling, simulation, operating scenarios
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie stanowiska dydaktycznego zdalnego sterowania ruchem kolejowym na określnym obszarze. Stanowisko to znajduje się w nowo utworzonym laboratorium w sali 03 Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę elektronicznego pulpitu nastawczego EPN wykorzystywanego w komputerowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, gdyż takie urządzenia znajdują się również na projektowanym stanowisku. Omówiono budowę pulpitu, jego części składowe oraz realizowane funkcje. Wskazano różnice do poprzedniej generacji pulpitów i urządzeń nastawczych. W drugiej części rozdziału scharakteryzowano proces konfiguracji EPN-u, zwracając uwagę na mogące występować różnice w pewnych detalach, zależne od wykonawcy oraz miejsca wykorzystania urządzeń. Rozdział drugi przestawia szczegółowy opis urządzeń zabudowanych na stanowisku, ich elementy składowe, wzajemne powiązania oraz przewidywane sposoby wykorzystania; również zostaje omówione oprogramowanie wykorzystywane do symulacji zdalnie sterowanego obszaru sieci kolejowej wraz z instrukcją obsługi w zakresie niezbędnym do prawidłowej przyszłej pracy stanowiska. W rozdziale trzecim zaprezentowano dwa różne obszary sieci transportu szynowego, które podlegają zdalnemu sterowaniu. Pierwszym z nich jest fragment I linii warszawskiego metra; fragment ten został już w pełni skonfigurowany i zasymulowany, także jest możliwe jego wykorzystywanie podczas prowadzenia zajęć na przedmiotowym stanowisku dydaktycznym. Wskazano przy tej okazji na różnice pomiędzy organizacją ruchu pociągów metra a pociągów klasycznych oraz na różnice w zasadach i sposobach sterowania tym ruchem. Drugim przedstawionym obszarem jest linia kolejowa nr 22 łącząca Tomaszów Mazowiecki i Radom wraz z trzema łącznicami odchodzącymi od tej linii. Obszar ten jest dopiero w fazie powstawania, stąd skupiono się na jego opisie, również zaznaczając cechy szczególne. Ponadto w ramach pracy wykonano projekt symulatorów ruchu dla poszczególnych stacji wchodzących w symulowany obszar. Rozdział czwarty stanowi zbiór scenariuszy operacyjnych do przyszłych zajęć z użyciem stanowiska dydaktycznego. Przedstawiono ogólny zakres danego ćwiczenia oraz szczegółową procedurę postępowania, także treść rozdziału bez większej obróbki może zostać bezpośrednio przedstawiona studentom w postaci gotowych instrukcji. Pisaniu tego rozdziału towarzyszyły liczne testy praktyczne, tak aby móc jak najlepiej przygotować czytelnika do kontaktu ze stanowiskiem poprzez wskazanie szczególnych cech i sytuacji, na które należy zwracać uwagę podczas pracy na stanowisku. Również tym sposobem zweryfikowano poprawność procesu konfiguracji poszczególnych elementów i części składowych.
File
  • File: 1
    Projekt_stanowiska_dydaktycznego_systemu_zdalnego_sterowania_ruchem_kolejowym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35618

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0e11edfd72f746cbbea29ea7c155af23/
URN
urn:pw-repo:WUT0e11edfd72f746cbbea29ea7c155af23

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page