Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation of poly(lactic acid) nanospheres containing indomethacin

Aleksandra Stal

Abstract

Chronic diseases are the leading cause of death worldwide. The increase incidence of this diseases has become the cause of research into drug delivery systems (DDS). They allow for a gradual increase in therapeutic concentrations in the body and prolonged action of the drug, period between successive doses of the drug considerably increased. One of the form of DDS are polymeric nanospheres with active pharmaceutical ingredient encapsulated. Their small size allows inject intravenously without the risk of blockages or directly in the affected place. Additionally, encapsulation of active substances in the matrix of polymer can reduce the side effects of their use. The aim of the study was to obtain polylactide nanospheres containing indomethacin, determine the effect of variables on encapsulation process and optimization of the process. As an optimization criterion I assume the diameter of the spheres in the range of 50–100 nm. As a method of obtaining spheres I chose the method of emulsion solvent evaporation due to its simplicity, the possibility of receiving of small size spheres and lack of sophisticated equipment. As a result of the reaserch, I received spheres diameter ranged 51–230 nm. Using mathematical methods of design of experiments Box–Behnken’s plan to optimization spheres obtaining process was applied. Regression equation describing the process of encapsulation of indomethacin into the PLA spheres was received. Based on the analysis of the mathematical model, the greatest influence on the size of the obtained spheres has a concentration of PLA, while the lowest impact has a concentration of poly(vinyl alcohol). As a result of the confirmation experience I received sphere with a diameter of 64 nm (fulfilling the criteria of optimization).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Stal (FC) Aleksandra Stal,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z indometacyną
Supervisor
Paweł Ruśkowski (FC/LTP) Paweł Ruśkowski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Ruśkowski (FC/LTP) Paweł Ruśkowski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC) Maciej Dębowski (FC/CPCT) Maciej Dębowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
choroby przewlekłe, reumatoidalne zapalenie stawów, indometacyna, systemy o kontrolowanym czasie uwalniania substancji aktywnych, polilaktyd
Keywords in English
chronic diseases, heumatoid arthritis, indomethacin, DDS, poly(lactic acid)
Abstract in Polish
Choroby przewlekłe są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Wzrost zachorowalności na nie stał się przyczyną badań nad systemami o kontrolowanym czasie uwalniania substancji aktywnej (ang. Drug Delivery Systems, DDS). Pozwalają one na stopniowy wzrost stężenia terapeutyku w organizmie oraz wydłużenie czasu działania leku, dzięki czemu okres pomiędzy kolejnymi dawkami leku znacznie się zwiększa . Jedną z form DDS są nanosfery polimerowe z rozproszonymi substancjami aktywnymi. Ze względu na mały rozmiar mogą być podawane dożylnie bez ryzyka powstawania zatorów, wprost w miejsce chorobowo zmienione. Dodatkowo enkapsulacja substancji aktywnych w sferach polimerowych może zmniejszyć efekty uboczne ich stosowania. Celem pracy było otrzymanie nanosfer polilaktydowych zawierających indometacyną, określenie wpływu zmiennych na proces enkapsulacji oraz optymalizacja procesu. Jako kryterium optymalizacji przyjęłam średnicę sfer w zakresie 50–100 nm. Do otrzymywania sfer wybrałam metodę emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika ze względu na jej prostotę, możliwość otrzymania sfer o niewielkim rozmiarze oraz brak skomplikowanej aparatury. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń otrzymałam sfery o rozmiarze 51–230 nm. Stosując matematyczne metody planowania doświadczeń zoptymalizowałam proces otrzymywania sfer wykorzystując plan Boxa-Behnkena. Wyznaczyłam model matematyczny (równanie regresji) opisujący proces enkapsulacji indometacyny wewnątrz sfer PLA. Na podstawie analizy modelu stwierdziłam, że największy wpływ na rozmiar otrzymywanych sfer ma stężenie PLA, najmniejszy natomiast stężenie poli(alkoholu winylowego). W wyniku doświadczenia potwierdzającego otrzymałam sfery o średnicy 64 nm (spełniające kryterium optymalizacji).
File
  • File: 1
    1029256.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8466

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cf1224894654adc99f4f85328254aed/
URN
urn:pw-repo:WUT0cf1224894654adc99f4f85328254aed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page