Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of the impact of restrictions on air traffic involving the closure of large parts of the airspace to changes in traffic flows and delays in FIR Warsaw

Barbara Michalczuk

Abstract

The aim of the thesis was to analyze and assess the impact of closing large parts of the airspace on air traffic in FIR Warsaw. The analysis was carried out mainly in relation to three situations, that led to the closure of a large part of the airspace: the conflict in Ukraine lasting from 2014, the civil war in Syria, which has been ongoing since 2011 and the eruption of the Eyjafjallajökull volcano in Iceland in April 2010. The first chapter contains an introduction to the work and discusses its scope. The second chapter describes the Polish airspace. This chapter presents a classification of Polish airspace, a description of structures occurring in it as well as a horizontal and vertical division of this space. Legal acts relating to the structure of the airspace and the conditions for its use have also been mentioned. The third chapter analyzes the geographical location of FIR Warsaw against other FIRs and briefly describes the Free Route Airspace project, i. e. a draft of airspace without permanent airways. The traffic flows running through the Polish airspace was also analyzed. The fourth chapter lists the reasons for closing large parts of the airspace and describes their effects on air traffic. The fifth chapter analyzes the impact of closing large parts of the airspace on air traffic in FIR Warsaw. Changes in traffic flows were presented depending on the conflict in Ukraine and the volcano eruption in Iceland. The general changes in the number of operations supported in the controlled airspace of FIR Warsaw in 2013-2017 were also analyzed as a background for further analysis. For the conflict in Ukraine, monthly changes in the number of operations performed in FIR Warsaw in 2011-2017 were calculated and compared with Eurocontrol forecasts. With regard to the civil war in Syria, the number of Arr/Dep operations carried out from Polish airports, which avoid the Syrian airspace, has been estimated and compared with the total number of Arr/Dep operations. Their impact on all operations supported in FIR Warsaw was also determined. The situation related to transit flights avoiding Syria has also been described. In addition, changes in the number of performed operations in 2007-2012 were analyzed due to the volcano eruption in Iceland. The last part of the chapter analyzes the flight delays in the Polish airspace in 2013-2017. The causes for the flight delays by airlines were also compared: in August 2013-2017 due to the war conflict in Ukraine and in April 2009-2014 due to the volcano eruption in Iceland. The sixth chapter presents the conclusions of the analysis and the summary of the work. There is also presented the assessment of the impact of closing large parts of the airspace.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Michalczuk (FT) Barbara Michalczuk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena wpływu ograniczeń w ruchu lotniczym polegających na zamknięciu dużych części przestrzeni powietrznej na zmianę potoków ruchu i opóźnienia w FIR Warszawa
Supervisor
Krzysztof Banaszek (FT/DATE) Krzysztof Banaszek,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Banaszek (FT/DATE) Krzysztof Banaszek,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Jacek Kukulski (FT/TCTI) Jacek Kukulski,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zamknięcie przestrzeni powietrznej, ruch lotniczy, FIR Warszawa, potoki ruchu lotniczego, opóźnienia
Keywords in English
closure of airspace, air traffic, FIR Warsaw, traffic flows, delays
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej była analiza i ocena wpływu zamykania dużych części przestrzeni powietrznej na ruch lotniczy w FIR Warszawa. Analiza została przeprowadzona głównie w odniesieniu do trzech sytuacji, które doprowadziły do zamknięcia części przestrzeni powietrznej: konfliktu na Ukrainie trwającego od 2014 r., wojny domowej w Syrii, która trwa od 2011r. oraz wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii w kwietniu 2010 r. W pierwszym rozdziale zawarto wprowadzenie do pracy i omówiono jej zakres. W drugim rozdziale opisano polską przestrzeń powietrzną. Podano jej klasyfikację, opis struktur w niej występujących oraz podział poziomy i pionowy przestrzeni. Zostały także wymienione akty prawne odnoszące się do struktury przestrzeni powietrznej i warunków korzystania z niej. W rozdziale trzecim przeanalizowano położenie geograficzne FIR Warszawa na tle innych FIR-ów oraz krótko opisano projekt Free Route Airspace, czyli projekt przestrzeni powietrznej nieposiadającej stałych dróg lotniczych. Dokonano także analizy potoków ruchu przebiegających przez polską przestrzeń powietrzną. W czwartym rozdziale wymieniono przyczyny zamykania dużych części przestrzeni powietrznej oraz opisano ich oddziaływanie na ruch lotniczy. W piątym rozdziale dokonano analizy wpływu zamykania części przestrzeni powietrznej na ruch lotniczy w FIR Warszawa. Przedstawiono zmiany potoków ruchu lotniczego w zależności od konfliktu na Ukrainie i wybuchu wulkanu na Islandii. Przeanalizowano również ogólne zmiany w liczbie obsługiwanych operacji w przestrzeni kontrolowanej w latach 2013-2017 jako tło dla dalszych analiz. Dla konfliktu na Ukrainie obliczono miesięczne zmiany liczby wykonywanych operacji w latach 2011-2017 w FIR Warszawa i porównano je z prognozami Eurocontrol. W odniesieniu do wojny domowej w Syrii oszacowano liczbę operacji typu Arr/Dep wykonywanych z polskich lotnisk, które omijają syryjską przestrzeń powietrzną. Wyniki porównano z całkowitą liczbą wykonywanych operacji typu Arr/Dep oraz określono wpływ na wszystkie operacje w FIR Warszawa. Opisano również sytuację związaną z lotami tranzytowymi omijającymi Syrię. Ponadto przeanalizowano zmiany w liczbie wykonywanych operacji w latach 2007-2012 ze względu na wybuch wulkanu na Islandii. W ostatniej części rozdziału dokonano analizy opóźnień lotów w polskiej przestrzeni powietrznej w latach 2013-2017. Porównano także przyczyny opóźnień według linii lotniczych: w sierpniu 2013-2017 z uwagi na konflikt wojenny na Ukrainie oraz w kwietniu 2009-2014 z uwagi na wybuch wulkanu na Islandii. W rozdziale szóstym przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy oraz podsumowano pracę. Dokonano oceny wpływu zamykania dużych części przestrzeni powietrznej na ruch lotniczy w FIR Warszawa.
File
  • File: 1
    268893_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31003

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0cdebf9edd05482d9e7d372583ad85ea/
URN
urn:pw-repo:WUT0cdebf9edd05482d9e7d372583ad85ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page