Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research and analysis connections in plane of joint in elements concrete in two stages

Kamil Nowacki

Abstract

The thesis consists research and analysis of effectiveness of connection in plane of contact in elements concrete in two stages. These connections take place in composite constructions in concrete-concrete type. A capacity of contact is determined experimentally by making concrete composite and monolithic (referential) beams. There have been prepared beams in cross section h*b= 31x15 cm (25 cm prefabricate + 6cm overlay) and length 200 cm and given to interim load. Filling concrete has been lead after 7 days of hydration. There were four series of beams prepared. Three of them with various types of area of prefabricate (plain, rough, gained) and fourth – monolithic beams of a full section. To each every one of them there were also prepared samples to analysis of mechanical properties (cubes 15x15x15 cm, beams 10x10x50 cm and cylinders 15x30cm), which have been used to determine concrete’s compressive strength, tensile strength and elastic modulus (they haven’t been placed in thesis). In a theoretical introduction there were shown information about a genesis of composite construction and how, in practice, that element looks like in building conditions. There were presented a special attributes of that type of construction, for example distribution of internal powers and material impurity of this element. Stadiums of work of this elements (erection and exploitative) have been described. There were also studies of a calculation way to project this element correct. Analysis contains also factors responsible for assuring projected capacity of contact – adhesion and friction. There were also analyzed shear stress in plane of contact and capacity of lengthwise shearing. This is a basic condition which composite construction must bear. There were also shown characteristics of construction materials used in research. The main issue of research was checking of capacity of contact in a plan of concretes linked with each other, deflections and deformations in each places. After analysis, it was alleged, that rate linked with adhesion (determining a capacity of unreinforced connections), contained in a normalizations have a big rate of safety. Moreover, it was determined, that for next research modifications should be contained in beams reinforcement or their size to make it easier to see loosening of composite planes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Nowacki (FCEMP) Kamil Nowacki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie i analiza efektywności połączeń w płaszczyźnie styku w elementach betonowanych dwuetapowo
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
konstrukcje zespolone, nośność styku, ścinanie podłużne
Keywords in English
composite construction, capacity of contact, lengthwise shearing
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska zawiera badania i analizę efektywności połączeń w płaszczyźnie styku w elementach betonowanych dwuetapowo. Połączenia takie występują w konstrukcjach zespolonych typu beton-beton. Nośność styku określono w sposób eksperymentalny, poprzez wykonanie żelbetowych belek zespolonych, jak i monolitycznych (referencyjnych). Przygotowano belki o przekroju poprzecznym h*b= 31x15 cm (25 cm prefabrykat+6cm nadlewka) i długości 200cm oraz poddano je obciążeniu doraźnemu. Beton uzupełniający układano na powierzchni prefabrykatu po 7 dniach jego dojrzewania. Przygotowano cztery serie belek. Trzy serie z różnymi rodzajami powierzchni prefabrykatu (gładkiej, szorstkiej, wrębowej) oraz czwartą serię, którą stanowiły belki monolityczne o pełnym przekroju. Do każdej serii belek wykonywano również próbki do badania cech mechanicznych materiału (kostki 15x15x15cm, beleczki 10x10x50cm oraz walce 15x30cm), które wykorzystano do określenia wytrzymałości betonu na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i rozłupywaniu oraz modułu sprężystości (wyniki pomiarów modułu sprężystości nie zostały zamieszczone w pracy). We wstępie teoretycznym przedstawiono informacje na temat genezy konstrukcji zespolonej oraz jak w praktyce wygląda taki element w warunkach budowlanych. Zaprezentowano cechy szczególne tego rodzaju konstrukcji, m.in. rozkład sił wewnętrznych i niejednorodność materiałową elementu. Przeanalizowano stadia pracy elementu zespolonego, tj. montażowe i eksploatacyjne. Przestudiowano drogę obliczeniową, jaką trzeba przejść, aby prawidłowo zaprojektować element. Analizie poddano czynniki odpowiedzialne za zapewnienie wymaganej nośności złącza, czyli adhezję i tarcie. Przeanalizowano też naprężenia styczne w płaszczyźnie styku oraz nośność na ścinanie podłużne. Jest to podstawowy warunek nośności, który musi bezwzględnie spełnić konstrukcja zespolona. Przedstawiono charakterystyki materiałów konstrukcyjnych, jakie zastosowano w celu wykonania badań. Głównym celem badań było sprawdzenie nośności styku (połączenia jakie występuje na granicy dwóch łączonych ze sobą betonów), ugięć i odkształceń w poszczególnych miejscach. Po analizie przeprowadzonych badań stwierdzono, że współczynniki związane z adhezją (określające nośność połączeń niezbrojonych), zawarte w normach posiadają duży współczynnik bezpieczeństwa. Ponadto ustalono, że dla kolejnych badań, należy wprowadzić modyfikacje, co do zbrojenia belki, lub jej wymiarów, tak, aby w łatwiejszy sposób można było zaobserwować zjawisko odspojenia się powierzchni zespolonych.
File
  • File: 1
    253758_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11513

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0c665956a8704853a213f55220c41c71/
URN
urn:pw-repo:WUT0c665956a8704853a213f55220c41c71

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page