Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of temperature and injection speed on the energy of the injection molding process

Grzegorz Jan Bajszczak

Abstract

The subject of the thesis was to analyse how temperature and injection speed influence the injection work and required pressure by hydraulic system. The tests consisted of plastic injection into the mould with various parameters of: speed, temperature and pressure. The diploma thesis consists of two parts: theoretical and experimental. The first part contains essential information about polymers, injection technology and controlling of this process. The practical part presents the individual preparatory and measurement activities which were carried out in that experiment. The summary of the research part consists of the graphs which show the relations between applied parameters. In the first part plastics and polymers were characterized. There were presented basic methods of obtaining polymers and parameters which characterize that materials. In the further part plastics were depicted. Also it was presented the development of that materials and their deployment in the industry. Additionally, plastics were classified according to technological division. The second part describes plastics injection molding technology. The initial chapters provide basic information about polymers processing. Furthermore, the polymers’ rheology were described. It focused particularly on their viscosity depending on the parameters like: pressure, temperature etc. In the next chapters there were presented the mechanical aspects of the injection molding production. Besides, the conventional hydraulic injection molding machine (construction and its assemblies) and its parameters were described. The next chapters supply the information about injection mold and its construction. It focused particularly on the cold channels systems. In the further chapters, there were presented the phases of material’s plasticising, transporting, and its solidification inside the mold. Important issues such as parameters of the various phases (injection cycle) were not omitted. Moreover there were described the great value of choosing the settings of that parameters and showed negative effects of inappropriate parameters applying. The last chapter directly references to the experimental part of the diploma thesis. It was presented the production control method of monitoring the hydraulic pressure. Besides, the unitary injection energy was defined and presented its practical implementing in the context of supervision over the production cycle. In the initial chapters described: applied polymer, the injection molding machine, the mold. In each chapter, the characteristics of individual elements were briefly presented. The next chapter describes the preparation steps required to start the injection cycle. They were presented in appropriate sequence. Moreover there were listed alternated actions interrelated with selection of the parameters values in the in the injection molding machine’s controller. Each setting was adequately illustrated and explained. In the following chapters there were presented the hydraulic pressure waveforms and the values of obtained parameters after the injection cycles. As in the previous chapter, the changes in the pressure and in the statistics values (for each injection cycle) were adequately illustrated on the photos. In addition, the processes of weighing received moldings and resulting masses were respectively characterized and presented in appropriate tables. The last chapter concludes whole thesis. The dependences of individual parameters were illustrated graphically. Under each of the chart, there is an appropriate comment summarizing the relations between the parameters.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Jan Bajszczak (FPE) Grzegorz Jan Bajszczak,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Badanie wpływu temperatury oraz prędkości przesuwu ślimaka na pracę procesu wtryskiwania
Supervisor
Adrian Lewandowski (FPE/IoMP) Adrian Lewandowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adrian Lewandowski (FPE/IoMP) Adrian Lewandowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
wtryskiwanie, prędkość wtrysku, temperatura, ciśnienie hydrauliczne, jednostkowa energia wtrysku, ciśnienie docisku, faza docisku, masa wypraski, lepkość, polimery
Keywords in English
injection molding process, injection speed, temperature, hydraulic pressure, energy of injection molding process, holding pressure, mass of moulded piece,viscosity, polymers
Abstract in Polish
Tematyką pracy dyplomowej inżynierskiej było zbadanie wpływu temperatury i prędkości wtrysku na wartości jednostkowej energii wtrysku oraz wymaganego ciśnienia w układzie hydraulicznym. Wykonano badania składające się z cykli wtrysku tworzywa do formy przy różnych parametrach nastawnych prędkości, temperatury oraz ciśnienia. W skład pracy dyplomowej wchodzą dwie części: teoretyczna oraz doświadczalna. Część pierwsza zawiera najważniejsze informacje o tworzywach polimerowych, technologii wtrysku oraz kontroli tegoż procesu. W części praktycznej przedstawiono poszczególne czynności przygotowawcze oraz pomiarowe wykonane w ramach przeprowadzonego badania. Podsumowaniem części badawczej są wykresy zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami. W pierwszej części scharakteryzowano tworzywa sztuczne i polimerowe. Przedstawione zostały: metody otrzymywania tworzyw polimerowych oraz parametry je charakteryzujące. W dalszej części rozdziału zdefiniowano oraz przedstawiono rozwój tworzyw sztucznych. Dodatkowo sklasyfikowano tworzywa sztuczne według podziału technologicznego. Drugą częścią jest opis technologii wtrysku tworzyw sztucznych. Początkowe rozdziały dostarczają podstawowych informacji o przetwórstwie tworzyw wielkocząsteczkowych. Zaprezentowano takie zagadnienie reologii polimerów, a w szczególności ich lepkość w zależności od parametrów przetwórczych (ciśnienie, temperatura). W kolejnych rozdziałach opisano budowę konwencjonalnej wtryskarki hydraulicznej (zespoły) i parametrów charakteryzujących ją. Zaprezentowano również formę wtryskową tzn. przedstawiono jej konstrukcję oraz układy, z których się składa. Uwagę, w szczególności, poświęcono technologii zimnokanałowej. W dalszych rozdziałach skupiono się na procesie plastyfikacji tworzywa, transporcie do gniazda formującego oraz jego zestaleniu we wnętrzu formy. Nie pominięto również kwestii parametrów poszczególnych faz wtrysku. Szczegółowo przedstawiono istotę doboru nastaw procesu oraz wskazano skutki przy stosowaniu niewłaściwych. Ostatni rozdział bezpośrednio nawiązuje do części praktycznej pracy dyplomowej. Przedstawiono metodę kontroli produkcji, przez monitoring ciśnienia, w układzie hydraulicznym wtryskarki. Ponadto wprowadzono pojęcie jednostkowej energii wtrysku oraz jej praktyczne zastosowanie w kontekście nadzoru nad cyklem produkcyjnym. W początkowych rozdziałach opisano użyte tworzywo wtryskarkę oraz formę do przeprowadzonego badania. W każdym z rozdziałów, w sposób możliwie zwięzły, podano charakterystyki poszczególnych elementów. W dalszym etapie opisane zostały kolejno wykonane czynności przygotowawcze do rozpoczęcia cyklu wtrysku. Wymieniono następujące po sobie momenty doboru nastaw w sterowniku wtryskarki, co poza opisem zostało zilustrowane odpowiednim zdjęciem. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano przebiegi ciśnienia hydraulicznego oraz wartości otrzymanych parametrów po przeprowadzonych cyklach wtrysku. Podobnie jak we wcześniejszym rozdziale, zamieszczono odpowiednie zdjęcia ilustrujące zachodzące zmiany ciśnienia oraz statystykę każdego cyklu wtrysku. Ponadto opisano proces ważenia otrzymanych wyprasek oraz zawarto otrzymane masy w postaci odpowiednich tabel. Ostatni rozdział stanowi konkluzję całej pracy. Zilustrowano w nim przebiegi zależności poszczególnych parametrów. Pod każdym z wykresów zamieszczono odpowiedni komentarz stanowiący podsumowanie rozważań w ramach przeprowadzonego badania.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Grzegorz_Bajszczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33537

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0c4178a11f0b4ee19e8628e4dcb7ffc4/
URN
urn:pw-repo:WUT0c4178a11f0b4ee19e8628e4dcb7ffc4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page