Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Dynamic trafflc light control on the crossroad using fuzzy logic algorithms

Łukasz Lesiński

Abstract

The aim of this work is to develop effective method of traffic lights control on crossroads that will prevent the traffic jam, or considerably decrease its size. The program "Crossroad" written for the purpose of the work is a simulator of traffic on a crossroad. It enables conduction of a daily simulation on a street crossing in two ways: a static one with constant duration of particular signal phases and a dynamic one with a variable duration of signal phases depending on the amount of the vehicles waiting to cross. The following chapters include description of simulator' s creation process, the principles the dynamic control works on and the program manual. The effectiveness has been verified by comparison of methods mentioned above.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Lesiński (FEIT/PE) Łukasz Lesiński,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Dynamiczne sterownie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z użyciem algorytmów logiki rozmytej
Supervisor
Bohdan Butkiewicz (FEIT/ICS) Bohdan Butkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie efektywnego sposobu sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic, mającego na celu niedopuszczenie do powstawania „korków", albo znacznego ograniczenia ich wielkości. Program „Skrzyżowanie" napisany na potrzeby tej pracy, jest symulatorem ruchu drogowego na skrzyżowaniu. Umożliwia przeprowadzenie dobowej symulacji w oparciu o dwie metody sterowania sygnalizacją świetlną. Statyczną ze stałymi czasami trwania poszczególnych faz sygnalizacyjnych, oraz dynamiczną gdzie długość faz sygnalizacyjnych zmienia się w zależności od liczby pojazdów oczekujących na przejazd. Kolejne rozdziały zawierają opis procesu tworzenia symulatora, zasadę działania sterowania dynamicznego oraz instrukcję korzystania z programu. Skuteczność została zweryfikowana poprzez porównanie wyżej wymienionych metod.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0bf2a9eeda994dc1a45253e8d72914e2/
URN
urn:pw-repo:WUT0bf2a9eeda994dc1a45253e8d72914e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page