Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An Assessment of use of the European Union finances fundson the example of the Bielsk Commune

Martyna Sobczak

Abstract

The purpose of this study was an assessment of use of the European Union’s finances Fund on the example of the Bielsk Commune from the 2007 -2013. The analysis was based on informations form the Town Hall in Bielsk. The European Union Funds were characterized first, the essence of operational programs was presented, what was included in each of them and what role they play. It describes the conditions that potential beneficiaries of EU funds must meet in order to be able to use them. Then, the development of communes in Poland was presented, the level of their development was indicated, and the projects most often used by municipalities and for which EU funds were allocated. It also describes the sources of communal income and their expenses, which must be implemented by municipalities in close connection with the scope of their tasks and competences. The Bielsk Commune was also characterized, on the example of which the EU funds were assessed. It discusses its socio-economic situation and indicates what EU funds were acquired and used in the years 2007-2013 in the Bielsk Commune. Analyzing the data obtained from the Town Hall in Bielsk, it is noted that the Bielsk Commune was actively involved in the process of obtaining EU funds. Investments were implemented from the Rural Development Program for the years 2007 - 2013 and resources of the Marshal's Office of the Mazovian Voivodship, projects from the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management, Ministry of National Education and from the Regional Operational Program Mazovian Voivodship. In total, about 13 million zlotys was acquired. The investments made thanks to this translated into an increase in the income of residents, improvement of their living conditions, level of education, changes in natural values and access to modern infrastructure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Sobczak (CESS) Martyna Sobczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie gminy Bielsk
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
fundusze UE, programy operacyjne, gmina, inwestycje
Keywords in English
European Union Funds, operational programmes, commune, investment
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy licencjackiej była ocena wykorzystanych środków funduszowych Unii Europejskiej w latach 2007-2013 przez Gminę Bielsk. Oceny tej dokonano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Bielsku. W pierwszej kolejności scharakteryzowano Fundusze Unii Europejskiej, przedstawiono istotę programów operacyjnych, wskazano co zawierają poszczególne z nich oraz jakie pełnią role. Opisano warunki, jakie muszą spełnić potencjalni beneficjenci środków unijnych , aby mogli z nich skorzystać. Następnie przedstawiono rozwój gmin w Polsce, wskazano poziom ich rozwoju oraz projekty jakie najczęściej wykorzystują gminy i na co przeznaczają pozyskane środki unijne. Opisano również źródła dochodów gmin oraz ich wydatki, które muszą być realizowane przez gminy w ścisłym powiązaniu z zakresem ich zadań i kompetencji. Scharakteryzowano również Gminę Bielsk, na przykładzie której dokonano oceny wykorzystanych funduszu unijnych. Omówiono jej sytuację społeczno-gospodarczą i wskazano jakie środki unijne pozyskano i wykorzystano w latach 2007-2013 w Gminie Bielsk. Analizując pozyskane z Urzędu Gminy w Bielsku dane zauważa się, że Gmina Bielsk aktywnie uczestniczyła w procesie pozyskiwania funduszy unijnych. Zrealizowano inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, projekty ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie. Łącznie pozyskano około 13 milionów złotych. Zrealizowane dzięki temu inwestycje przełożyły się na wzrost dochodu mieszkańców, poprawę warunków ich życia, poziom wykształcenia, zmiany w walorach przyrodniczych oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury.
File
  • File: 1
    287856_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30530

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0bbe753024884e968a2446ec0d5ed514/
URN
urn:pw-repo:WUT0bbe753024884e968a2446ec0d5ed514

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page