Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJECT TO IMPROVE PRODUCTION OF FOUNDRY PRODUCTS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Monika Elżbieta Majewska

Abstract

The objective pursued by all companies, regardless of industry or services rendered, is to keep up in a competitive market. Actions taken on a massive scale to assist in the improvement of enterprises, led to the search for ways increase production capacity by all manufacturers. Thesis presents problems connected with the improvement of the production process at the factory in the automotive industry. The aim of the thesis is the execution of the project to improve the production of foundry products for the automotive industry. In the context of the analyzed methods, concepts and techniques relating to the philosophy of Lean Manufacturing. The thesis describes two methods to improve the production of 5 S and SMED. By implementing these methods, the plant will be able to conduct flexible production, so that meet customer demands while reducing waste. The thesis consists of an introduction and four chapters. In the introduction provides information about the purpose and scope of work and justified choice of thesis topic. The first chapter explains the basic issues related to the company and the production process. Based on the literature describes the methods, techniques, and concepts that are an indispensable part of the thesis and focus on improving productivity and streamlining production processes. The second chapter is devoted to the characteristics of the industry. It includes discussion of issues such as the mission and purpose of the industry, produced assortment, employment, organizational structure and production structure. Also lists the various operations of the production process and describes in detail the manufacturing process. Approximated problems in the production process of casting in the test industry. The third chapter presents the project to improve the production of foundry products. Described steps in implementing the 5S method in order to maintain an exemplary workplace. In tabular form the activities performed during the changeover casting machine was listed and furthermore the elements that make this process will benefit the examinee establishment was described. In this chapter an economic analysis, and finally formulated conclusions was presented. In conclusion, the thesis highlights the importance of their methods, concepts, and techniques for improvement of production. At the end of the thesis a list of figures and tables was placed. Bibliography and lists of Internet sources used during the creation of thesis was presented as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Elżbieta Majewska (FoM) Monika Elżbieta Majewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia produkcji wyrobów odlewniczych dla potrzeb motoryzacji
Supervisor
Ryszard Rafalski (FoM/PMD) Ryszard Rafalski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Production Management Department (FoM/PMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Szomański (FoM/QD) Bolesław Szomański,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM) Ryszard Rafalski (FoM/PMD) Ryszard Rafalski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Usprawnienie procesu produkcji, wyrób odlewniczy, odlewnictwo, SMED, 5S
Keywords in English
Improve the production process, product foundry, founding, SMED, 5S
Abstract in Polish
Celem do którego dążą wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju działalności czy świadczonych usług, jest utrzymanie się na konkurencyjnym rynku. Działania podejmowane na skalę masową mające pomóc w doskonaleniu przedsiębiorstw, spowodowały konieczność poszukiwania dróg wzrostu zdolności produkcyjnej przez wszystkich producentów. Praca dyplomowa prezentuje problematykę związaną z usprawnieniem procesu produkcji na odlewni w zakładzie produkcyjnym branży motoryzacyjnej. Celem pracy jest wykonanie projektu usprawnienia produkcji wyrobów odlewniczych dla potrzeb motoryzacji. W kontekście realizacji celu przeanalizowano metody, koncepcje i techniki dotyczące filozofii „szczupłego wytwarzania” - Lean Manufacturing. Wybrano dwie metody usprawnienia produkcji: 5 S oraz SMED. Dzięki wdrożeniu tych metod zakład będzie mógł prowadzić elastyczną produkcję, przez co sprosta wymaganiom klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu marnotrawstwa. Praca składa się ze wstępu i 4 rozdziałów. We wstępie zawarto informacje o celu i zakresie pracy oraz uzasadniono wybór tematu pracy dyplomowej. W rozdziale pierwszym wyjaśniono podstawowe zagadnienia związane z przedsiębiorstwem oraz organizacją procesu produkcyjnego. Na podstawie literatury opisano metody, techniki i koncepcje, które są nieodzowną częścią pracy dyplomowej i ukierunkowane są na poprawę produktywności oraz usprawnianie procesów produkcji. Rozdział drugi został poświęcony charakterystyce zakładu produkcyjnego. Zawiera on omówienie zagadnień takich jak: misja i cel zakładu, produkowany asortyment, poziom zatrudnienia, struktura organizacyjna oraz struktura produkcyjna. Wymieniono również poszczególne operacje procesu produkcyjnego i szczegółowo opisano proces odlewania. Przybliżono problemy występujące w procesie produkcji wyrobu odlewniczego w badanym zakładzie produkcyjnym. W rozdziale trzecim zaprezentowano projekt usprawnienia produkcji wyrobu odlewniczego. Opisano etapy wdrożenia metody 5S mającej na celu utrzymanie wzorowego miejsca pracy. W formie tabelarycznej wymieniono czynności wykonywane podczas procesu przezbrojenia maszyny odlewniczej i ponadto opisano elementy, dzięki którym proces ten przyniesie korzyści badanemu zakładowi. Przedstawiono również analizę i ocenę ekonomiczną usprawnienia procesu produkcji, a na końcu sformułowano wnioski. W podsumowaniu pracy dyplomowej podkreślono znaczenie wprowadzonych metod, koncepcji i technik dotyczących usprawnień produkcji. Na końcu pracy dyplomowej umieszczono spis rysunków i tabel. Sporządzono również bibliografię oraz wymieniono źródła internetowe, z których korzystano podczas tworzenia pracy.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Majewska_Monika_251115.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12785

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0ba045de933c426bbdf4e2cd45cf1532/
URN
urn:pw-repo:WUT0ba045de933c426bbdf4e2cd45cf1532

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page