Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Friction-inducted self-excited oscillations of a mass on moving belt

Mateusz Tabuła

Abstract

Thesis describes friction-inducted self-excited oscillations. Analyzed system consist of mass, spring and conveyor. The way of self-excitation was explained and many accurate examples were presented. A part of thesis correspond to Meissner oscillator on which self-excited oscillations were observed first time in history. Analyses of this generator allowed to formulate the Van der Pol equation that describes vast majority of self-excited oscillations. According to such vibrations, the basic terms of aeroelasticity (divergence and flutter) were described. It was proved that aeroelastic phenomenon might expose aerospace structures to danger. Physical model and mathematical model of oscillating system were created. The equation of motion has been developed at the end of modeling procedure. There were observed that system behavior is highly dependent on the friction characteristic. This observation caused that the part of thesis became devoted to analysis of friction. In this part four different characteristics of friction coefficient were developed. The most complex characteristic was taken from literature. The simplest friction characteristic based on constant friction coefficient. Remaining two characteristics of friction used: piecewise quadratic and piecewise linear functions. The mathematical model were used in order to develop a program that simulate the motion of mass. This program was developed in Matlab environment and it allowed to obtain a various numerical solutions of Van der Pol equation, which could not be obtained in analytical way. Many graphs and data files were collected during examination of system. Analysis showed that the system behavior is highly dependent on: characteristic of friction, coefficient of spring, viscous damping coefficient, mass, belt speed. There was noticed that only complex characteristic of friction provide satisfactory solution. Final chapter of thesis consist of conclusions and hints for laboratory experiments, that might be considered for further development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Tabuła (FPAE) Mateusz Tabuła,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza drgań samowzbudnych typu tarciowego na przykładzie układu: masa na sprężynie - taśmociąg
Supervisor
Józef Pietrucha (FPAE/IAAM) Józef Pietrucha,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
106
Internal identifier
MEL; PD-3534 (zastrzeżona)
Reviewers
Józef Pietrucha (FPAE/IAAM) Józef Pietrucha,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Arczewski (FPAE/IAAM) Krzysztof Arczewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
drgania samowzbudne, cykle graniczne, tarcie, charakterystyka tarcia, dywergencja, flatter klasyczny
Keywords in English
self-excited oscillations, limit cycle, flutter, characteristic of friction, simulation
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska przedstawia analizę drgań samowzbudnych typu tarciowego na przykładzie układu: masa na sprężynie - taśmociąg. Analiza wykazała, że tylko dla konkretnych zestawów parametrów fizycznych układu mogą wystąpić drgania samowzbudne. W pracy wyjaśniono mechanizm powstawania drgań samowzbudnych oraz zaprezentowano przykłady układów zaczerpniętych z techniki, w których to układach występują drgania samowzbudne. Opisując te drgania nawiązano do podstawowych zjawisk teorii aerosprężystości, a w szczególności skupiono uwagę na zjawiskach takich jak dywergencja i flatter klasyczny. Dramatyczne skutki zjawisk aeroelastycznych stanowią ogromne zagrożenie dla konstrukcji lotniczych, co stanowi uzasadnienie podjęcia tego tematu w niniejszej pracy. Fragment pracy odnosi się do generatora Meissnera, za pomocą którego po raz pierwszy zaobserwowano i opisano drgania samowzbudne. Zawarta w pracy analiza generatora umożliwiła wyprowadzenie równania Van der Pola, które opisuje całą grupę drgań samowzbudnych. Zbudowano model fizyczny oraz model matematyczny analizowanego układu drgającego. Proces modelowania zakończył się uzyskaniem równania ruchu. Ze względu na silny wpływ tarcia na zachowanie układu, fragment pracy poświęcono analizie samego tarcia. Zastosowano cztery różne charakterystyki tarcia, które cechował różny stopień skomplikowania. Charakterystyka najbardziej złożona została zapożyczona z literatury, natomiast najmniej złożona była charakterystyką powszechnie używaną w uproszczonych zadaniach dynamiki. Pozostałe charakterystyki tarcia odnosiły się do pewnych funkcji: liniowych i kwadratowych. Uzyskany model matematyczny został wykorzystany do budowy programu symulacyjnego w środowisku Matlab. Badania zachowania układu drgającego przeprowadzono na podstawie symulacji w programie. Uzyskano wykresy położenia masy w funkcji czasu oraz wykresy trajektorii fazowej masy dla różnych parametrów. Program pozwolił także otrzymać numeryczne rozwiązania równania Van der Pola, których nie dałoby się uzyskać metodami analitycznymi. Jedną z możliwości programu wykorzystaną do analizy układów była graficzna symulacja drgań masy na ruchomej taśmie. Przeprowadzono badania pozwalające ustalić jak zachowuje się układ drgający pod~wpływem zmiany: charakterystyki tarcia, masy, prędkości taśmy, współczynnika sprężystości oraz tłumienia. W podsumowaniu pracy zawarto także zbiór wskazówek pozwalających ułatwić budowę realnego stanowiska laboratoryjnego.
File
  • File: 1
    1027074.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9327

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b99c92426c44dd6b2d0e18e9d37c234/
URN
urn:pw-repo:WUT0b99c92426c44dd6b2d0e18e9d37c234

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page