Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Shaping the administration of the United States of America in 1776-1792

Andrzej Władysław Ciepliński

Abstract

The subject of this work is: "The formation of the system of the United States of America in the years 1776-1792". The work has factual character and present in chronological order, the most important events that had an impact on the formation of the United States. Its basic assumption is the detailed presentation of event until 1792. The work however does not focus on later history. Only the summary of the work contains references to major amendments to the US Constitution, which were added in later years. The first chapter of the work presents the history of thirteen American colonies, from their founding until the outbreak of the War of Independence. In addition, it shows the reasons for the breakdown of relations between the colonies and their native country - the United Kingdom, which caused the outbreak of this war. Also presents a colony management system. The second chapter presents the course of American Revolutionary War for Independence and the course of peace negotiations between victories colonies in this war and United Kingdom. It also presents the first attempts to create a system of the new state. The third chapter presents the situation of the United States after the war and conditions conducive to the formation of the constitutional state of the new state. The chapter also contains a specification of the most important features of the US Constitution and the course of its ratification, and an indication of the most important circumstances accompanying the election of the first federal power associated with the election of the first US president. The summary of the work includes a comparison of political and political similarities from the times when the work ends, to modern times. When writing the work presenting the history of the beginnings of the existence of the United States, I tried to answer the question whether the created system turned out to be effective. It was difficult to find and present the most important information about the management of the British colonies before the War of Independence. However, the issue that can be described as the most successful part of the research is the presentation of the elaboration of the US constitution, its ratification by individual states and a summary containing a comparison of political and political similarities from the eighteenth century to modern times.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Andrzej Władysław Ciepliński (FASS) Andrzej Władysław Ciepliński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kształtowanie systemu administracji Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1776-1792
Supervisor
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Kolonie, Wielka Brytania, Ustrój, Stany Zjednoczone, Konstytucja, Rząd.
Keywords in English
Colonies, United Kingdom, system, United States, Constitution, Government.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest: „Kształtowanie ustroju Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1776-1792”. Praca ma charakter faktograficzny i przedstawia w kolejności chronologicznej najważniejsze wydarzenia które miały wpływ na powstanie Stanów Zjednoczonych, a następnie ukształtowanie ustroju tego państwa. Jej podstawowym założeniem jest szczegółowe ukazanie wydarzeń do 1792 roku. Praca natomiast nie skupia się na późniejszych dziejach. Jedynie podsumowanie zawiera odniesienia do ważniejszych poprawek do konstytucji USA, które zostały dodane w latach późniejszych. Pierwszy rozdział pracy przedstawia historię trzynastu kolonii amerykańskich, od czasów ich założenia do czasów wybuchu wojny o niepodległość. Ponadto ukazuje przyczyny pogorszenia się stosunków między koloniami a ich krajem macierzystym, czyli Wielką Brytanią, co stało się przyczyną wybuchu tejże wojny. Prezentuje także system zarządzania koloniami. Drugi rozdział przedstawia przebieg wojny o niepodległość kolonii amerykańskich oraz przebieg negocjacji pokojowych pomiędzy zwycięskimi w tej wojnie koloniami, a Wielką Brytanią. Pokazane są w nim także pierwsze próby utworzenia ustroju nowego państwa. Trzeci rozdział przedstawia sytuację Stanów Zjednoczonych po wojnie oraz uwarunkowania sprzyjające kształtowaniu się ustroju nowego państwa opartego na konstytucji. Charakteryzowany rozdział zawiera również wyszczególnienie najistotniejszych cech konstytucji USA i przebieg jej ratyfikacji oraz wskazanie najważniejszych okoliczności towarzyszących wyłonieniu pierwszej władzy federalnej, związanej z wyborem pierwszego prezydenta USA. Podsumowanie pracy zawiera porównanie podobieństw ustrojowych i politycznych czasów, na których kończy się praca, do czasów współczesnych. Pisząc pracę przedstawiając historię początków istnienia Stanów Zjednoczonych, starałem się odpowiedzieć na pytanie czy utworzony ustrój okazał się skuteczny. Trudną kwestią okazało się dobranie i przedstawienie najważniejszych informacji o zarządzaniu koloniami brytyjskimi przed wojną o niepodległość. Natomiast kwestią którą można określić jako najbardziej udaną część badań jest przedstawienie opracowywania konstytucji USA, jej ratyfikacji przez poszczególne stany oraz podsumowanie zawierające porównanie podobieństw ustrojowych i politycznych z XVIII wieku do czasów współczesnych.
File
  • File: 1
    Kształtowanie_systemu_administracji_Stanów_Zjednoczonych_Ameryki_w_latach_1776-1792_1_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13306

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b8b3df1711d4c709e7161d9faaab1a2/
URN
urn:pw-repo:WUT0b8b3df1711d4c709e7161d9faaab1a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page