Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of modernization the building of large plate technology

Kamil Bagiński

Abstract

Summary Subject of this thesis is „Project of modernization the building of large plate tech-nology” constructed in OWT-67 system. Its aim is to prepare a project of reconstruction in terms of flat size and functionability, enlargement of terraces, assembly of an elevator and thermal isolation of a building. Modernization should make the building meet modern construction standards. The thesis includes the following chapters: Chapter I – introduces general characteristics of insulation widely used in blocks of flats. It describes frequently made mistakes and typically encountered problems in this type of construction work. The chapter ends with an analysis of advantages and disadvantages of prefabricated buildings from the period in question. Chapter II – focuses on technical description, data and state of existing OWT-67 building which will undergo modernization in design part of this thesis. Chapter III – includes a project of building modernization. It presents solutions used to enlarge the flats, replace current loggias with larger balconies, install an elevator alongside a foundation and, eventually, improve thermo-isolation of the building. Chapter IV – contains directives of BIOZ plan referring to existing building moderniza-tion. The final chapter of this thesis is a technical drawing part which contains a projection of a single building store and elevation before and after modernization, section of reinforced concrete frame by which the terraces are supported, a drawing of a pit and foundation of the elevator.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Bagiński (FCEMP) Kamil Bagiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt modernizacji budynku wielkopłytowego
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wielka płyta, OWT-67, modernizacja, dodatkowe kotwy, przebudowa.
Keywords in English
large panel technology, OWT-67, modernization, additional anchors, reconstruction.
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Tematem pracy dyplomowej jest ,,Projekt modernizacji budynku wielkopłytowe-go". Do modernizacji wybrany został budynek w systemie OWT-67. Celem pracy było wykonanie projektu przebudowy w zakresie wielkości i funkcjonalności mieszkań, powiększenia tarasów, dobudowy windy oraz termomodernizacji budynku. Po modernizacji budynek powinien spełniać współczesne standardy. Praca składa się z następujących rozdziałów: Rozdział I - dotyczy ogólnej charakterystyki oraz ociepleń jakie były stosowane w budynkach wielkopłytowych. Przedstawione zostały problemy związane z docieplaniem tych budynków oraz najczęstsze błędy przy wykonywaniu tego typu prac. Na koniec rozdziału opisano zalety oraz wady budynków prefabrykowanych z tamtego okresu. Rozdział II - dotyczy opisu technicznego, danych oraz stanu istniejącego budynku OWT- 67 który będzie modernizowany w części projektowej pracy dyplomowej. Rozdział III - zawiera projekt modernizacji budynku. W tym rozdziale przedstawiono przyjęte rozwiązania, które dotyczą powiększenia mieszkań, zastąpienia dotychczasowych logii większymi balkonami, montażu windy oraz w zakresie termomodernizacji budynku. Rozdział IV - zawiera wytyczne planu BIOZ dotyczące modernizacji istniejącego budynku. W końcowej części pracy została zamieszczona część rysunkowa, zawierająca rzut kondygnacji powtarzalnej budynku oraz elewacji przed i po modernizacji, przekrój ramy żelbetowej, na której oparto nowe tarasy, rysunek podszybia i fundamentu windy.
File
  • File: 1
    K.Bagiński Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11530

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b505d56f37249f494f00055f04df16e/
URN
urn:pw-repo:WUT0b505d56f37249f494f00055f04df16e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page