Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

„Determination of the viscosity of visbraking residue mixture with other petroleum products”

Katarzyna Kraszewska

Abstract

Vacuum residue is a waste that is a burden in ecological and technological terms, which comes from distillation unit and is bringing considerable economic loses in refineries around the world. To decrease economic losses, refineries are using various vacuum residue converting processes to get more valuable products on the market. For processing of distillation residue are used processes of thermal conversion. Other usage of distillation residue is as a fuel in heaters in heat and power plant. Fuel for heat and power plant must have endowed with appropriate viscosity for pumping ( in temperature of 180ºC) and for serving on burners ( in temperature of 210ºC). Visbreaking residue is leftover from visbreaking process (light thermic cracking) of distillation residue, characterized by relativity high dynamic viscosity. To make it usable as fuel in heat and power plant its viscosity should be significantly reduced. This can be done by mixing it with other light petroleum products. The aim of the study was determine the suitability of visbroken residue mixture with other petroleum products as a fuel for heaters in heat and power plant. As a viscosity standard in this study was used a heavy fuel oil. The range of this work included: measurements of dynamic viscosity for components, standard and mixtures of visbroken residue with petroleum products and basing on obtained results determine dynamic viscosity at temperatures of technology (180ºC i 210ºC). Designed dynamic viscosities at technological temperatures were compared to dynamic viscosity of standard and indicate mixtures that were fulfilling criteria for heavy fuel oil. Conducted research shows possibility of using mixtures of visbreaking residue with other petroleum products as a fuel for heaters in heat and power plant.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Kraszewska (FCEMP) Katarzyna Kraszewska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania lepkości mieszanin visbreakatu z wybranymi produktami naftowymi
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
visbreakat, olej opałowy ciężki, lepkość dynamiczna
Keywords in English
visbreaking residue, heavy gas oil, dynamic viscosity
Abstract in Polish
Pozostałość próżniowa (gudron) to odpad uciążliwy pod względem ekologicznym i technologicznym z destylacji ropy naftowej, przynoszący spore straty ekonomiczne rafineriom na całym świecie. Aby zmniejszyć straty ekonomiczne rafinerie stosują różne procesy przeróbki gudronu w bardziej wartościowe na rynku produkty. Do przeróbki pozostałości naftowej stosuje się m.in. procesy termicznej konwersji. Inną metodą wykorzystania gudronu jest spalanie go w piecach elektrociepłowni. Paliwo do elektrociepłowni musi odznaczać się odpowiednią lepkością przy przetłaczaniu (temperatura 180ºC) oraz podawania na palnik (temperatura 210ºC). Visbreakat jest pozostałością z procesu visbreakingu (łagodnego krakingu termicznego) ciężkich pozostałości podestylacyjnych, charakteryzująca się stosunkowo duża lepkością dynamiczną. Aby możliwe było wykorzystanie go jako paliwo w elektrociepłowni należy znacznie zmniejszyć jego lepkość. Można tego dokonać m.in. poprzez wymieszanie z innymi lżejszymi produktami. Celem niniejszej pracy było określenie przydatności mieszanin visbreakatu z innymi produktami naftowymi jako zamiennik oleju opałowego stosowanego m.in. w piecach elektrociepłowni. Jako wzorzec lepkościowy w pracy zastosowano olej opałowy ciężki. Zakres pracy obejmował: pomiary lepkości dla komponentów, wzorca i mieszanin visbeakatu z produktami naftowymi i na podstawie uzyskanych wyników określenie lepkości dynamiczne w temperaturach technologicznych (180ºC i 210ºC). Wyznaczone lepkości dynamiczne mieszanin w temperaturach technologicznych porównano do lepkości wzorca i wskazano mieszaniny spełniające kryterium lepkościowe dla oleju opałowego ciężkiego. Przeprowadzone w pracy badania wskazują na możliwość wykorzystania mieszanin visbreakatu z produktami naftowymi jako paliwo do pieców elektrociepłowni.
File
  • File: 1
    ,,239605_praca_dyplomowa''.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4286

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b1f5cafe22141a6951a3924f2c9a252/
URN
urn:pw-repo:WUT0b1f5cafe22141a6951a3924f2c9a252

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page