Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of organizational culture on the example of commercial services in the energy industry

Marta Ciemiecka

Abstract

The motives in undertaking the analysis and assessment of the organizational culture as a thesis thema is the growing concern into that aspect, as well as its management and improvement. The aim of the study is to show practical aspects of organizational culture considering strategic conditions of the company. The analysis deal with: theory of organizational culture, diagnosis method and change solutions of organizational culture, description of the company and its analysis and assessement of organizational culture. The first part of the study contains the information about the organizational culture sources and its evolution. There is described role of the organizational culture and its types performing in companies. In the next part the thesis deals with paradigms and models of changing organizational culture. The main aspect was to represent the methods of creating organizational culture according to functionalism rules. It comprises the diagnosis of organizational culture, the interventional process, the management of change and the phase of techniques selection. The chapter about the company contains the information about its organizational structure and its area of business activity. Additionally there are included information about key organizational changes in the past, problems of the company and its specific features. The fourth part depicts the process of the organizational culture changes through its diagnosis and intervention. It should follow presented rules and schemes of organizational culture change assumed by scientists. The analysis of organizational culture of RWE Stoen Operator enabled to perform complete assessment and select proper change techniques. The basis of the asseessment were: artifacts, standards, values, assumptions, sorts of organizational cultures, level of performance and required organizational culture by the employees. Due to the assessment, it was possible to indicate the company's problems and select the proper technique to change that state. The proposition includes the role of the managers and the barriers created by the employees. As an additional analysis there is made financial scheme which enables to evaluate the cost of the changes. In the summary there are presented conclusions linked to the assumed aims and goals. The conclusions show that well-managed organizational culture is one of the key factors which can grow the company and the aim of the thesis is realized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marta Ciemiecka (FoM) Marta Ciemiecka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena kultury organizacyjnej na przykładzie firmy handlowo-usługowej z branży energetycznej
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michael Jaksa (FoM/SMD) Michael Jaksa,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
kultura organizacyjna, zarządzanie kulturą, paradygmat funkcjonalistyczny, diagnoza, techniki interwencyjne, ekonomiczna ocena
Keywords in English
organizational culture, management culture, the functionalist paradigm, diagnosis, intervention techniques, economic evaluation
Abstract in Polish
Temat pracy dyplomowej, jakim jest analiza i ocena kultury organizacyjnej na przykładzie firmy handlowo usługowej z branży energetycznej, został podjęty ze względu na coraz większe zainteresowanie obszarem „miękkich” elementów zarządzania i podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury organizacyjnej. Celem tego opracowania, które zostało poparte analizą studium przypadku – jest ukazanie praktycznych aspektów dotyczących zarządzania kulturą organizacyjną z uwzględnieniem uwarunkowań strategicznych przedsiębiorstwa. Praca zawiera analizę i ocenę kultury organizacyjnej na przykładzie firmy handlowo-usługowej RWE Stoen Operator. Jej struktura zawiera cztery rozdziały dotyczące kolejno podstaw j teoretycznych w zakresie kultury organizacyjnej, metod diagnozy i zmiany kultury organizacyjnej, charakterystyki badanej firmy oraz kluczowej w tym opracowaniu - analizy i oceny kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Początkowy obszar pracy zawiera podstawowe informacje dotyczące źródła i korzeni kultury organizacyjnej a także rozwoju tego zagadnienia. Naświetlono znaczenie pojęcia kultura organizacyjna, istotę i rolę kultury organizacyjnej w dziedzinie zarządzania. Omówiono funkcje i rodzaje typologii kultur występujących w firmach. Poruszono kwestię uwarunkowań kulturowych przedsiębiorstw w Polsce. W kolejnej części pracy omówiono paradygmaty i modele zmiany kultury organizacyjnej. Skupiono się na metodach funkcjonalistycznego kształtowania kultury. Poruszono zagadnienia dotyczących diagnozy kultury oraz procesu interwencyjnego, które zawierają etapy i techniki badawcze, etapy zarządzania zmianą i dobór odpowiednich technik interwencyjnych. Rozdział poświęcony charakterystyce badanej firmy zawiera informacje dotyczące struktury przedsiębiorstwa, zakresu działalności oraz jego specyfiki. W szczególności zwrócono uwagę na problemy organizacyjne przedsiębiorstwa. Opisane zostały także kluczowe wydarzenia i zmiany w życiu firmy. Część czwarta dotycząca analizy i oceny kultury organizacyjnej przedstawia proces zmiany kultury organizacyjnej, odbywający się na drodze diagnozy kultury oraz interwencji. Podczas realizacji użyto zaproponowanych wcześniej programów zmieniania oraz przestrzegano danych procedur postępowania. Zachowano porządek procesu zmieniania posługując się proponowanymi przez naukowców schematami. Przeprowadzone badania umożliwiły ocenę kultury organizacyjnej RWE Stoen Operator i dobranie odpowiednich technik interwencyjnych. W ocenie kultury organizacyjnej zostały uwzględnione artefakty, normy i wartości oraz założenia, cechy różnych typów kultury, poziom funkcjonowania, a także pożądana przez członków organizacji wizja kultury organizacyjnej. Pozwoliło to na wskazanie problemów funkcjonowania danej firmy oraz dobrania właściwego rozwiązania problemu. Propozycja rozwiązania uwzględnia kwestię znaczącej roli liderów w kreowaniu i zmianie kultury, a także oporów wobec planowanej zmiany. Wykonano również analizę kosztów, które trzeba ponieść w związku z planowaną zmianą kultury organizacyjnej. Uwzględniając kwestie ekonomiczne, podano argumenty ukazujące pozytywne aspekty zmiany, mające posłużyć uzasadnieniu słuszności podjęcia wyzwania. Pracę zakończono podsumowaniem, w którym nawiązano do realizacji wyznaczonego celu opracowania oraz przedstawiono wnioski wynikające z pracy. Uzyskane wnioski świadczą o tym, że cel opracowania jakim jest ukazanie praktycznych aspektów dotyczących zarządzania kulturą organizacyjną, został osiągnięty i wskazują na słuszność stwierdzenia, że kultura organizacyjna jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu każdej firmy.
File
  • File: 1
    Praca-Licencjacka Marta Ciemiecka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13024

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0b1e134e051c4c00a3988221c21b69e8/
URN
urn:pw-repo:WUT0b1e134e051c4c00a3988221c21b69e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page