Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System for Collecting Internet Links

Krzysztof Sobolewski

Abstract

The system described in this thesis is used to collect internet links (URL) - the links are stored on the server and exposed to client application via the XML-RPC remote calls protocol. This thesis consists of implementation of the server, the default client application and integration with at least one Web browser, implemented as an extension to the Firefox browser. First part of this thesis is a an overview of the system and also a description of the communication protocol, the remote interfaces and calls and the default implementation of some parts in the Java language. Second part describes the system’s server - its architecture, implementation as a component and a console application. Third part describes the default client application, also written in the Java language. This application uses some external components, namely JAXX Framework and SwingWorker, also presented in this part. Part four describes integration of the system with Firefox browser. Annexes at the end of this work contain information for users (annex A), about the programming environment (annex B) and some of the problems with external components encoutered during work on this thesis (annex C).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Sobolewski (FEIT/ICS) Krzysztof Sobolewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System gromadzenia odnośników internetowych
Supervisor
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000725
Keywords in Polish
odnośniki internetowe, zdalne wywołania procedur, XML-RPC, Java, rozszerzenia przeglądarki
Keywords in English
Internet links, remote procedure calls, XML-RPC, Java, browser extensions
Abstract in Polish
System opisany w tej pracy służy do gromadzenia odnośników internetowych (URL)’ - odnośniki są przecho wywane na serwerze i udostępniane aplikacjom klienckim poprzez protokół zdalnych wywołań XML-RPC. Praca skiada się z implementacji serwera systemu, standardowej aplikacji klienckiej, oraz z integracji z co najmniej jedną przeglądarką WWW w postaci rozszerzenia przeglądarki Firefox. Pierwsza część jest omówieniem struktury systemu i protokołu komunikacyjnego, zdalnych interfejsów i wywołań oraz domyślnej implementacji niektórych części w języku Java. Część druga stanowi opis serwera systemu - jego architektury, implementacji w postaci komponentu i korzystaj ącej z niego aplikacji konsolowej. Część trzecia dotyczy aplikacji klienckiej, także napisanej w językn Java. Aplikacja ta wykorzystuje zewnętrzne komponenty, konkretnie JAXX Framework i SwingWorker, które ą również przedstawione. Część czwarta jest omówieniem integracji systemu z przeglądar Firefox. Dodatki na końcu pracy zawierają informacje na dla użytkowników (dodatek A), na temat środowiska programistycznego (dodatek B) oraz niektórych problemów z zewnętrznymi komponentami napotkanych podczas pracy nad systemem (dodatek C).

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0aa7aac5e3124989ac4525534352ff7a/
URN
urn:pw-repo:WUT0aa7aac5e3124989ac4525534352ff7a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page