Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of fiscal policy on the development of entrepreneurship in Poland

Jan Józef Myśliwiec

Abstract

This bachelor's thesis entitled "The impact of fiscal policy on the development of entrepreneurship in Poland", describes the tools and areas of the state's influence on the structure and characteristics of enterprises. The aim of the paper is to present the government's actions in comparison with economic theories and issues related to the state's participation in the market. The thesis also describes the essence of entrepreneurship. Firstly through the prism of citizens' ability to manage and take economic initiatives, secondly as paying attention to the activation, role and participation of enterprises in the market. The thesis presents the objectives of fiscal policy such as redistribution, allocation and provision of public goods - in combination with state instruments that allow the given goals to be obtained. The income and expenditure side instruments, state management of budget deficit and public debt have been described in this paper. Attention was paid on the characteristics of these instruments along with their potential impact on society and the economy. The impact of fiscal policy on the domestic market was ranked according to the conduct of its restrictive or expansive form. The first one is aimed at preventing the emergence of inflation during too dynamic rebound of demand in times of prosperity. The second one is used during the economic crisis in order to stimulate the market and consumption. The end of the thesis presents the results of Polish enterprises in the SME sector and their role in the domestic economy. The importance of enterprises in generating GDP, employment, the structure of exports and imports as well as implementing innovations in the form of innovative products, services, management methods and work techniques was specified.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jan Józef Myśliwiec (FASS) Jan Józef Myśliwiec,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ polityki fiskalnej państwa na rozwój przedsiębiorczości w Polsce
Supervisor
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Polityka fiskalna, przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa, polityka gospodarcza, innowacyjność, badania i rozwój.
Keywords in English
Fiscal policy, entrepreneurship, small and medium enterprises, economic policy, innovation, research and development.
Abstract in Polish
Niniejsza praca licencjacka pod tytułem „Wpływ polityki fiskalnej na rozwój przedsiębiorczości w Polsce”, opisuje narzędzia i obszary oddziaływania państwa na strukturę oraz charakterystykę przedsiębiorstw. Celem pracy jest przedstawienie działań rządu w zestawieniu z teoriami ekonomicznymi i terminami związanymi z partycypacją państwa w strukturach rynku. Praca opisuje również istotę przedsiębiorczości, zarówno przez pryzmat zdolności obywateli do zarządzania i podejmowania inicjatyw gospodarczych – jak i też zwracając uwagę na aktywizację, rolę i udział przedsiębiorstw w rynku. W pracy przedstawione zostały cele polityki fiskalnej takie jak: redystrybucja, alokacja oraz zapewnianie dóbr publicznych – w zestawieniu z instrumentami państwa pozwalającymi dane cele uzyskać. Opisane zostały instrumenty strony dochodowej, wydatkowej, zarządzanie przez państwo deficytem budżetowym oraz długiem publicznym. Zwrócona została uwaga również na charakterystykę tych instrumentów wraz z potencjalnym ich oddziaływaniem na społeczeństwo i gospodarkę. Oddziaływanie polityki fiskalnej na krajowy rynek zostało uszeregowane wedle prowadzenia jej restrykcyjnej bądź ekspansywnej formy. Pierwsza ma na celu zapobiegnięcie pojawienia się inflacji podczas zbyt dynamicznego wzrostu popytu w czasach dobrej koniunktury. Z kolei druga stosowana jest podczas kryzysu gospodarczego w celu pobudzenie rynku oraz konsumpcji. Zakończenie pracy przedstawia wyniki polskich przedsiębiorstw sektora MSP oraz ich rolę w krajowej gospodarce. Wyszczególnione zostało znaczenie przedsiębiorstw w tworzeniu PKB, zatrudnienia, struktury eksportu i importu oraz wdrażania innowacji w postaci nowatorskich produktów, usług, metod zarządzania i technik pracy.
File
  • File: 1
    Jan_Mysliwiec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0a888c3fd99243bfb9582c3b76aa8b38/
URN
urn:pw-repo:WUT0a888c3fd99243bfb9582c3b76aa8b38

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page