Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Energy market in Poland and in Europe

Bartłomiej Gzowski

Abstract

The subject of this work is the outline and analysis of the functioning of the electricity market in selected countries of the European Union and in Poland. This characteristics applies to individual segments that make up the energy sector, from generation to the selling of electricity. This paper presents historical conditions, as well as the impact and course of the liberalization of the energy market. A detailed analysis of electricity generation, market shares of individual trading companies was also included, along with a transmission and distribution system. The activity of the Polish Power Exchange has been also brought up. On top of that, a detailed description of individual markets, such as Spot, Commodity Forward Instruments Market with Physical Delivery, Property Rights and CO2 Emission Allowances and Balancing Market has been presented. In the further part of the work, there is featured a precise analysis of electricity prices in the European Union and in Poland in the years 2017-2018 with distinctions of wholesale and retail prices, including household customers. Components of the electricity bill in individual European countries have been presented, as well as the share of the energy price itself. The factors that influenced its change in recent years have also been analyzed. The possibilities of changing the electricity supplier have also been closely examined, as well as what savings the consumer can get on both the change of offer and the tariff from G11 to G12. The last chapter of the paper focuses on threats posed to energy in Poland, as well as possible directions and development scenarios, related to the creation of a common electricity market and the use of renewable energy sources in combination with energy storage. The work has showed that despite the liberalization of the energy market in Poland, the actual situation on it did not change significantly. Currently, large capital groups dominate on the market, with the Skarb Państwa being the main shareholder, so the state has a significant influence on their functioning. The analysis has also showed that wholesale prices of electricity in Poland in 2017-2018 have increased by almost 42% and are slightly higher than the average wholesale price in the European Union. This increase is due to the escalation in coal prices and CO2 emission allowances. However, despite the rise in wholesale prices, prices for customers have decreased slightly and are clearly lower than the average price in the European Union. It is influenced by the amount of additional fees, which cause that changes in energy prices have much lesser extent on the bill. It also makes it very difficult for individual sellers to compete. As demonstrated by the analysis, it is hard to benefit from the change of electricity supplier, and real savings are brought only by the change of tariff from G11 to G12 and the use of lower prices of electricity at night.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Gzowski (FPAE) Bartłomiej Gzowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Rynek energii w Polsce i w Europie
Supervisor
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
68
Internal identifier
MEL; PD-4937
Reviewers
Konrad Świrski (FPAE/IHE) Konrad Świrski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Wojdan (FPAE/IHE) Konrad Wojdan,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
energetyka, rynek energii, energia elektryczna, liberalizacja rynku energii, wspólny rynek energii, Towarowa Giełda Energii
Keywords in English
Power Engineering, Energy Market, Electricity, liberalization of the energy market, Polish Power Exchange,
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest przybliżenie oraz analiza funkcjonowania rynku energii elektrycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Charakterystyka ta dotyczy poszczególnych segmentów składających się na sektor energetyczny od wytwarzania, aż do sprzedaży energii elektrycznej. W pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne, a także wpływ oraz przebieg procesu liberalizacji rynku energii. Ujęto również szczegółową analizę wytwarzania energii elektrycznej, udziałów rynkowych poszczególnych spółek obrotu, a także przedstawiono system przesyłu i dystrybucji. Przybliżona została również działalność Towarowej Giełdy Energii, a także szczegółowo omówiono poszczególne rynki: Spot, Terminowo Towarowy, Praw Majątkowych i Uprawnień do Emisji oraz Rynek Bilansujący. W dalszej części pracy została przeprowadzona szczegółowa analiza cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2017-2018 z wyróżnień cen hurtowych i detalicznych, w tym dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi. Przedstawione zostały części składowe rachunku za energię elektryczną w poszczególnych państwach europejskich, a także jaki udział ma sama cena energii. Przeanalizowano również jakie czynniki miały wpływ na jej zmianę w ostatnich latach. Dokładnie przyjrzano się również możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a także jakie oszczędności może uzyskać konsument zarówno na zmianie oferty jak i taryfy z G11 na G12. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono zagrożenia czekające energetykę w Polsce, a także możliwe kierunki i scenariusze rozwoju, związane z tworzeniem wspólnego rynku energii elektrycznej oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w połączeniu z magazynowaniem energii. Praca pokazała, że pomimo liberalizacji rynku energii w Polsce, trudno nie odnieść wrażenia, że sytuacja na nim nie uległa znaczącym zmianom. Obecnie na rynku dominują duże grupy kapitałowe których głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a więc państwo ma znacznym wpływ na ich funkcjonowanie. Jak pokazała również analiza, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce w latach 2017-2018 wzrosły o prawie 42% i są nieznacznie wyższe od średniej ceny hurtowej w Unii Europejskiej. Za wzrost ten odpowiada podwyżka cen węgla oraz uprawnień do emisji CO2. Jednak pomimo wzrostu cen hurtowych, ceny dla odbiorców uległy nieznacznemu spadkowi i są wyraźnie niższe niż średnia cena w Unii Europejskiej. Wpływ na to mają wysokości opłat dodatkowych, powodujących, że w o wiele mniejszym stopniu na wysokość rachunku wpływają zmiany cen energii. Powoduje to również znaczne utrudnienie w możliwości konkurowania poszczególnych sprzedawców. Jak wykazał analiza trudno odnieść korzyści na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, a realne oszczędności przynosi jednie zmiana taryfy z G11 na G12 i korzystanie z niższych cen energii elektrycznej w nocy.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Bartlomiej_Gzowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31308

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT09aaaba740fd4d69a4664dfd6cd5091c/
URN
urn:pw-repo:WUT09aaaba740fd4d69a4664dfd6cd5091c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page