Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of the K-E turbulance model in the analysis of the flow over DU 91-W2-250 airfoil

Weronika Wiktoria Nieroba

Abstract

The subject of this work is mainly focused on profound analysis of the results obtained from the numerical simulations of the air flow over the DU 91-W2-250 airfoil, with applied 𝑘 − turbulence model. The particular attention was paid to the aerodynamic potential of the analysed profile in terms of the lift, drag and skin friction coefficients with varying angles of attack. The DU 91-W2-250 is widely applied in the mid-span part of the modern wind turbines, though despite the intensive development of the wind energy, the lack of the reliable, numerical studies concentrating on the investigation of the air flow over the wind turbine blades, is seen. Moreover, taking into consideration fact that the European Union is constantly extending the requirements regarding increased share of the electricity generation from the RES, an examination of the airfoil performance is a priority for the scientists. The computational simulations were conducted, based on the numerical method of fluid mechanic, which are implemented in the ANSYS Fluent software. The employed in this research method uses RANS approach together with the 𝑘 − turbulence model. The results of an aerodynamic characteristic of the profile were compared to those, generated with different turbulence models, that is SST k-𝜔 and Transition SST. Moreover, collected data were closely analyse in the reference to experiment, conducted by the Delft University of Technology. The investigation of the lift coefficient showed satisfying agreement with the experimental data, in case of all analysed turbulence models. The 𝑘 − and 𝑘 − 𝜔 model fairly overestimated the values of the drag coefficient, in opposite to Transition SST approach, which maintained the accuracy of the results. The verification of the skin friction coefficient displayed, that only Transition SST model is able to predict the precise values and detect the laminar to turbulent transition onset. The obtained measurements clearly showed the advantage of the Transition SST over the over the 𝑘 − and 𝑘 − 𝜔 turbulence models.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Wiktoria Nieroba (FPAE) Weronika Wiktoria Nieroba,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Zastosowanie modelu turbulencji 𝒌 − 𝜺 w analizie przepływu przez profil DU 91-W2-250
Supervisor
Krzysztof Rogowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Rogowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
61
Internal identifier
MEL; PD-5017
Reviewers
Krzysztof Rogowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Rogowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
modele turbulencji, profil aerodynamiczny, charakterystyka aerodynamiczna, turbiny wiatrowe
Keywords in English
turbulence model, airfoil, aerodynamic characteristics, wind turbines
Abstract in Polish
Tematyka niniejszej pracy koncentruje się na analizie danych, otrzymanych w wyniku numerycznego modelowania przepływu powietrza wokół profilu DU-91-W2250 z zastosowaniem modelu turbulencji 𝑘 − . Szczególną uwagę zwrócono na potencjał aerodynamiczny badanego profilu oraz dokładnie przeanalizowano wartości współczynników siły nośnej, oporu i tarcia przy różnych kątach natarcia przepływającego powietrza. Profil DU 91-W2-250 stanowi środkową część skrzydła i jest często stosowany w nowoczesnych turbinach wiatrowych, lecz mimo intensywnego rozwój energetyki wiatrowej, brak jest rzetelnych badań numerycznych dotyczących aerodynamiki przepływu powietrza przez skrzydła turbin wiatrowych. Biorąc pod uwagę fakt, że Unia Europejska stale poszerza wymagania dotyczące zwiększonego udziału produkcji energii elektrycznej z OZE, poszukiwanie optymalnych parametrów aerodynamicznych elektrowni wiatrowych staje się ważnym kierunkiem dla prowadzenia badań naukowych. Komputerowe modelowanie przepływu na potrzeby tej pracy zostało przeprowadzone w oparciu o numeryczne metody mechaniki płynów, które są zaimplementowane w programie ANSYS Fluent. Zastosowana w tych badaniach metoda wykorzystuje równania RANS wraz z modelem turbulencji 𝑘 − . Wyniki charakterystyki aerodynamicznej profilu porównano z wynikami uzyskanymi przez inne modele turbulencji, tj. SST 𝑘 − 𝜔 i Transition SST. Ponadto, rezultaty zostały zestawione z wynikami eksperymentalnymi, uzyskanymi przez Uniwersytet Techniczny w Delft. Badanie współczynnika siły nośnej wykazało satysfakcjonującą zgodność z danymi eksperymentalnymi w przypadku wszystkich analizowanych modeli turbulencji. Zastosowanie modelu 𝑘 − and 𝑘 − 𝜔 znacząco zwiększyło wartości współczynnika oporu przepływu powietrza, natomiast wyniki uzyskane z wykorzystaniem modelu Transition SST dokładnie odzwierciedlają stan rzeczywisty. Weryfikacja współczynnika tarcia pokazała, że tylko obliczenia prowadzone w oparciu o model SST Transition są w stanie dokładne określić wartości przepływu i wskazać początek przejścia przepływu z laminarnego do turbulentnego. Analiza uzyskanych wyników wyraźnie wskazała na przewagę symulacji numerycznych z wykorzystaniem modelu SST nad modelami turbulencji 𝑘 − i 𝑘 − 𝜔.
File
  • File: 1
    WeronikaNieroba276232.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31412

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT096450fdef4b4c518969f8da00f2113d/
URN
urn:pw-repo:WUT096450fdef4b4c518969f8da00f2113d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page