Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and rating of Financial Liquidity management strategy in case of PPH Wadex Inc

Iwona Anna Kucewicz

Abstract

Nowadays, when number of competitive entities is still growing, maintenance of Financial Liquidity has a great meaning for ensure business continuity. Therefore, Financial Liquidity management is extremely important part of manage of business finances. Subject of this diploma paper is analysis of Financial Liquidity management strategy in PPH Wadex Company. The aim of this paper is to identify and evaluation of Financial Liquidity management strategy in PPH Wadex Company from 2012 to 2015. First chapter contains description of Financial Liquidity essence, its meaning for company operations and characteristics Financial Liquidity management strategy. Second chapter is an introduction of PPH Wadex Company. Third chapter contains PPH Wadex Company Financial Liquidity analysis and rating using static indicators of liquidity. Next chapter is a continuation of statistical analysis and contains Cash Flow analysis; moreover, this chapter includes Wadex Comapny Financial Liquidity analysis using dynamic indicators. In this diploma done identification and analysis of Financial Liquidity management strategy for PPH Wadex Company. Give following results: both static and dynamic indicators were higher than the industry average which means that the company had high overliquidity. Consequently, experienced the phenomenon of „freezing capital” in the current assets of the company. Analyzed company PPH Wadex Inc. from 2012 to 2015 is managed in conservative-agressive way. This result contributed to partial strategies: a strategy of current assets is managed in conservative way, like the strategy of funding sources. The financial condition of the company is assessed as stable as it used strategy provides the company a large financial security.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Iwona Anna Kucewicz (FoM) Iwona Anna Kucewicz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena strategii zarządzania płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego WADEX S.A
Supervisor
Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
płynność finansowa, strategie, analiza wskaźnikowa, kapitał obrotowy, cykl środków pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych
Keywords in English
financial liquidity, strategies, indicator analysis, working capital, cash cycle, cash flow
Abstract in Polish
Współcześnie, gdy ciągle wzrasta liczba konkurencyjnych podmiotów na rynku, utrzymanie płynności finansowej ma istotne znaczenie w zapewnieniu kontynuacji działalności. Stąd, zarządzanie płynnością finansową jest niezwykle ważnym elementem gospodarowania finansami przedsiębiorstwa. Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza strategii zarządzania płynnością finansową w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Wadex S.A. Celem badawczym pracy jest identyfikacja i ocena strategii zarządzania płynnością finansową w spółce Wadex S.A. w latach 2012 – 2015. Pierwszy rozdział zawiera omówienie istoty płynności finansowej i jej znaczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz charakterystykę strategii zarządzania płynnością. W drugim rozdziale zostało przedstawione Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wadex S.A.. Trzeci rozdział zawiera analizę i ocenę płynności finansowej spółki Wadex S.A. na podstawie statycznych wskaźników płynności. Czwarty rozdział jest dopełnieniem statycznej analizy, zawiera badanie przepływów pieniężnych i ocenę płynności finansowej przedsiębiorstwa Wadex S.A. w oparciu o dynamiczne wskaźniki płynności. W pracy podjęto się zadania identyfikacji i oceny strategii zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wadex S.A. Badania wykazały, że zarówno wartości statycznych, jak i dynamicznych wskaźników były większe niż średnia branżowa, co oznacza, że spółka posiadała wysoką nadpłynność. Wskutek czego, wystąpiło zjawisko „zamrożenia kapitału” w majątku obrotowym przedsiębiorstwa. Wynikiem analizy okazało się, że PPH Wadex S.A. w latach 2012 – 2015 stosowało konserwatywno-agresywną strategię zarządzania kapitałem obrotowym. Na taki wynik złożyły się strategie cząstkowe: strategia majątku obrotowego w całym badanym okresie wykazywała charakter konserwatywny, podobnie jak strategia źródeł finansowania. Kondycję finansową spółki ocenia się jako stabilną, ponieważ stosowana strategia zapewnia przedsiębiorstwu duże bezpieczeństwo finansowe.
File
  • File: 1
    254092-Iwona Kucewicz-Analiza i ocena strategii zarządzania płynnością finansową w Przedsiębiorstwie Pordukcyjno Handlowym Wadex SA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12147

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT094bd421b1cd4559bfcb63bfb4676deb/
URN
urn:pw-repo:WUT094bd421b1cd4559bfcb63bfb4676deb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page