Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of land and building records based on the example of a selected object

Katarzyna Zyśk- Burdyńska

Abstract

The subject of this diploma work is the Modernization of Land Records based on the example of a selected object. It is aimed at a detailed analysis of the records of land and buildings that includes the scope of data together with procedures for establishing and maintaining a cadastre. The rules for modernizing the existing inventory, in terms of supplementing the registration database and modifying existing data in order to fulfil the requirements of effective legal acts, were discussed extensively. The research object accepted for this analysis was made in the years 2009-2010 on the basis of currently not binding legal regulation. The main reason for proceeding to the analysis of the previously selected object was the fact of my active participation in the process of creating a descriptive and cartographic survey based on which the practical part of this work was created. The legal regulations, which were effective at the time of creating the above mentioned descriptive and cartographic survey, are obsolete nowadays. That is why there is the need to compare them with the legal regulation which are currently effective. As a result, a simulation and documentation connected with the modernization of the land and building records using the currently effective law were created. It resulted in showing the clear difference in the method of creating documentation submitted to the State Geodetic and Cartographic Resource and extensive changes in the scope of data covered by the land and building register.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Zyśk- Burdyńska (FGC) Katarzyna Zyśk- Burdyńska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Modernizacja ewidencji gruntów na przykładzie wybranego obiektu
Supervisor
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
modernizacja ewidencji gruntów i budynków, Chmielew, dane ewidencyjne, operat ewidencji gruntów i budynków
Keywords in English
modernization of land and building records, Chmielew, registration data, land and building registry survey
Abstract in Polish
Praca inżynierska, której tematyką jest modernizacja ewidencji gruntów na podstawie wybranego obiektu ma na celu szczegółową analizę ewidencji gruntów i budynków obejmującą zakres danych, procedury zakładania i prowadzenia katastru. Rozlegle omówiono zasady wykonywania modernizacji istniejącego operatu ewidencyjnego w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i modyfikacji istniejących danych, aby spełniały wymagania obowiązujących aktów prawnych. Obiekt badawczy przyjęty do analizy wykonany został w latach 2009-2010 na podstawie przepisów prawnych obecnie nieobowiązujących. Głównym powodem przystąpienia do wykonywania analizy wybranego wcześniej obiektu stał się fakt mojego czynnego udziału w procesie tworzenia operatu opisowo-kartograficznego na podstawie, którego stworzona została cześć praktyczna niniejszej pracy. Nieaktualność przepisów prawnych obowiązujących w czasie tworzenia wyżej wspomnianego operatu opisowo-kartograficznego wywarła potrzebę wykonania porównania ich, z przepisami prawnymi obowiązującymi obecnie. W efekcie dokonano symulacji, stworzenia dokumentacji z wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykorzystując aktualnie obowiązujące przepisy prawa, czego skutkiem jest przejrzysty obraz ukazujący różnicę w sposobie tworzenia dokumentacji przekazywanej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Karto- graficznego oraz rozległych zmian zakresem danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Zyśk-Burdyńska_Praca_dyplomowa_inżynierska_ID_222842.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36112

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT091dd58b78664c01bb158a826299f73f/
URN
urn:pw-repo:WUT091dd58b78664c01bb158a826299f73f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page