Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Unemployment in Płock County in 2014-2018

Paulina Ożarowska

Abstract

The diplomapaperdeals with the phenomenon of unemployment in the Płock district in the years 2014-2018. The empirical part of the paperhasbeenprepared on the basis of the analysis of statistical data from the Central Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Policy and the DistrictLabour Office in Płock. The third chapterpresents the structure of unemployment in the district of Płock due to itsdifferentoccurrence. The theoretical part presentsdifferentdefinitions of unemployment and itscauses and consequences. The institutionscounteractingunemployment and active and passiveforms of limitingunemploymentarealsodiscussed. The emipricative part was based on data from the Central Statistical Office, the Ministry of Labour and Social Policy andthe districtlabouroffice in Płock. The timerangecovers the years 2014-2018. The analysis of the data showsthatunemployment in the Płock districthasbeensystematicallyfallingsince 2004, whichis a positivephenomenon.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Ożarowska (CESS) Paulina Ożarowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bezrobocie w powiecie płockim w latach 2014-2018
Supervisor
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, zatrudnienie, rynek pracy, powiat płocki
Keywords in English
unemployment, employment, labour market, poviat of pays
Abstract in Polish
Praca podejmuje problematykę zjawiska bezrobocia w powiecie płockim w latach 2014-2018. Część empiryczna pracy opracowana została na podstawie analizy danych statystycznych pochodzących zGUS, MPiPS oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. W rozdziale trzecim została przedstawiona struktura bezrobocia w powiecie płockim ze względu na różne występowania. W części teoretycznej przedstawiono różne definicje bezrobocia oraz jego przyczyny i konsekwencje. Omówiono również instytucje przeciwdziałające bezrobociu oraz aktywne i pasywne formy ograniczania bezrobocia. Część emipryczną oparto na danych pochodzących z GUS, MPiPS oraz powiatowego urzędu pracy w Płocku. Zakres czasowy obejmuje lata 2014-2018.Z analizy danych wynika, że bezrobocie w powiecie płockim od 2004 roku systematycznie odnotowuje spadek, co jest pozytywnym zjawiskiem
File
  • File: 1
    Ożarowska_Paulina.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30623

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0902dff2fb764703bf24ca3d691c78e6/
URN
urn:pw-repo:WUT0902dff2fb764703bf24ca3d691c78e6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page