Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Unemployment and methods of its reduction in the district of Żuromin

Ilona Kaźmierowska

Abstract

The object of the study entitled Unemployment and the methods of its reduction in the district of Żuromin is to show the problem of the unemployment and the methods of fighting it. The first chapter tells about theoretical and conceptual aspects of unemployment. The concept of unemployment from the economics point of view is explained, as well as the way in which the definition of the concept is stated by the International Employment Bureau. Then, the methods, which describe the way of unemployment measurement used in practice, are shown. The next aspect are the forms of unemployment which were divided into classifications in order not to omit any kind of the unemployment. In the further part of the chapter number one it is possible to find out about the consequences of the unemployment, psychosocial unemployment, which refers to in individual persons, is distinguished as well as economic waste of gross national product. Modern theories of unemployment close the first chapter. The second chapter tells about the methods of counteracting unemployment. To fight the phenomenon of the unemployment, active and passive methods are distinguished. In the following part, it may be learnt what they deal with and how administrative job centres function in Poland. There are forms of activation presented which mean the help through refunding of employment costs of the unemployed person. Both the unemployed and entrepreneur use the forms. Each form of the activation described contains information about how a group of people can use refunding and what conditions are necessary to accomplish. The chapter number three is an empiric section. In the first paragraph of the section, there is a short characteristic of the administrative district of Żuromin. The next stage is to present the dynamics and structure of the unemployment in the administrative district of Żuromin between 2010 and 2015. Thanks to the help of the charts and diagrams, the numbers of the unemployed in each commune and town in the administrative district of Żuromin are shown. To show how unemployment is created in the examined years , the number of the unemployed is presented in a few categories according to their age, education, sex, work experience and jobless time. In the last paragraph there is a summary of the work of the Administrative Job Centre in Żuromin in 2015. There are also projects realised and the number of the unemployed who got jobs distinguished into the forms of the actvation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ilona Kaźmierowska (CESS) Ilona Kaźmierowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Bezrobocie i metody jego zwalczania w powiecie żuromińskim
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Bezrobocie, Żuromin, walka, dynamika, forma aktywizacji
Keywords in English
Unemployment, Żuromin, fight, dynamics, forms of the actvation
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy zatytułowanej Bezrobocie i metody jego zwalczania w powiecie żuromińskim jest ukazanie problemu bezrobocia i jakie są metody jego zwalczania. Pierwszy rozdział mówi o teoretycznych i pojęciowych aspektach bezrobocia. Zostało wyjaśnione pojęcie bezrobocia z punktu widzenia ekonomii a także jak definicję owego pojęcia określa Międzynarodowe Biuro Pracy. Następnie pokazane są metody stosowane w praktyce, które opisują sposób pomiaru bezrobocia. Kolejnym aspektem są rodzaje bezrobocia. Aby nie ominąć żadnego rodzaju zostało podzielone na klasyfikacje. Z dalszej części pierwszego rozdziału można dowiedzieć się o skutkach bezrobocia, wyróżnia się psychospołeczne, czyli dotyczące indywidualnych osób a także ekonomiczne straty produktu narodowego brutto. Pierwszy rozdział zamykają współczesne teorie bezrobocia. Drugi rozdział mówi o metodach przeciwdziałania bezrobociu. Aby walczyć ze zjawiskiem bezrobocia wyróżnione zostały metody aktywne i pasywne. W dalszej części ukazane jest czym zajmują się i jak działają Powiatowe Urzędy Pracy w Polsce. Przedstawione zostały formy aktywizacji czyli pomoc poprzez refundację kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej. Korzystają z nich zarówno bezrobotni jak i przedsiębiorcy. Każda opisana forma aktywizacji zawiera informację o tym jaka grupa osób może skorzystać z refundacji oraz jakie są konieczne warunki do spełnienia. Rozdział trzeci jest rozdziałem empirycznym. W pierwszym podrozdziale jest krótka charakterystyka powiatu żuromińskiego. Kolejny etap to przedstawienie dynamiki oraz struktury bezrobocia w powiecie żuromińskim w latach 2010-2015. Przy pomocy tabel i wykresów pokazane są liczby bezrobotnych w każdej gminie i mieście powiatu żuromińskiego. Aby ukazać jak kształtuje się bezrobocie w badanych latach, liczba bezrobotnych została przedstawiona w kilku kategoriach m.in. według wieku, wykształcenia, płci, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy. W ostatnim podrozdziale jest podsumowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie w roku 2015, zrealizowane projekty oraz jaka liczba bezrobotnych otrzymała pracę z wyróżnieniem na formy aktywizacji.
File
  • File: 1
    Ilona Kaźmierowska 1013751.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13469

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08c9aad706bf49f893994f5e8056a83a/
URN
urn:pw-repo:WUT08c9aad706bf49f893994f5e8056a83a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page