Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improvement of logistic processes in the warehouse facility of select company

Piotr Michalak

Abstract

The purpose of this thesis is to improve logistic processes in warehouse facilities which belongs to company from paper industry. The first chapter shows warehouse as a building, the way of warehouse functioning and also dimensioning all processes of material flow. After that there is a calculation of organization ratio which is based on a schedule. It shows how the warehouse is organized and how forklifts are used in working time. In the next part of this chapter are whole costs related to exploitation and pallets passage across warehouse. Those values let to make a conclusion in the end of this thesis and compare them with the this which were calculated after making an improvements. The second chapter contains all changes which are suggested to be done to improve processes of material flow. Those changes have to be made because of planned increase in material flow on the enter to magazine. Removed also two of the four forklifts, moved the picking zone into storage zone and changed the schedule to improve the usage of equipment. The third chapter the same as in the first one shows dimensioning all processes of material flow but with taking into account all changes which were made. There is also calculated the daily and the hour effort of transport processes, the new necessary number of equipment and created new schedule which helped to calculated new organization ratio. After that is new cost of pallets passage across warehouse and cubature index. On the end of this chapter are all costs related to picking zone change and equipment change. The last chapter shows all results of calculation, transformations and conclusions related to changes which are made in warehouse and transport processes. All results are shown in tables. This way of illustrating can help in comparison both situation: before and after changes. The main conclusion is that all changes which were made, improved material flow processes and decreased cost of this from 40,13 pln per one pallet to 35,3 pln per one pallet.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Michalak (FT) Piotr Michalak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Usprawnienie procesów logistycznych w obiekcie magazynowym wybranego przedsiębiorstwa
Supervisor
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
komisjonowanie, pracochłonność, kompletacja, przepływ materiałów
Keywords in English
picking, effort of processes, material flow
Abstract in Polish
Praca inżynierska ma na celu usprawnienie procesów logistycznych zachodzących w obiekcie magazynowym należącym do przedsiębiorstwa z branży papierniczej. W pierwszym rozdziale zaprezentowano obiekt magazynowy, sposób jego funkcjonowania oraz przeprowadzono zwymiarowanie procesów tak, aby móc sprawdzić w jaki sposób zorganizowana jest praca urządzeń oraz ludzi, a także przepływ ładunków. Na podstawie harmonogramu policzony został współczynnik organizacyjny, który przedstawia sposób wykorzystania urządzeń w czasie. W dalszej części rozdziału ukazano koszty eksploatacyjne magazynu oraz miernik kubaturowy i koszt przejścia jednostki ładunkowej paletowej przez magazyn. Wartości te pozwoliły w końcowej części pracy wysnuć wnioski na temat początkowej organizacji magazynu i porównać je z wartościami policzonymi po wprowadzeniu zmian. W drugim rozdziale zawarto propozycje zmian jakie można przeprowadzić w przedsiębiorstwie by mogło ono funkcjonować prawidłowo przy planowanym wzroście dobowych natężeń przepływu materiałów na wejściu do obiektu. Postanowiono usunąć dwa z czterech urządzeń, przeniesiono strefę komisjonowania wewnątrz strefy rezerw oraz zmieniono harmonogram pracy tak, aby zwiększyć stopień wykorzystania pozostałych urządzeń. W trzecim rozdziale, tak jak i w pierwszym, zwymiarowano procesy przejścia jednostek ładunkowych przez magazyn po jego usprawnieniach. Policzono dobowe i godzinowe pracochłonności procesów transportowych, wyznaczono nową liczbę potrzebnych urządzeń, a także opracowano nowy harmonogram, który posłużył do wyznaczenia nowego współczynnika organizacyjnego. Przedstawiono nowy miernik kubaturowy oraz koszt przejścia jednostki ładunkowej paletowej przez magazyn. Policzono również nakłady jakie należy ponieść z powodu zmiany liczby poszczególnych urządzeń transportowych oraz zmiany lokalizacji strefy komisjonowania. W czwartym rozdziale przedstawiono zaś wyniki oraz wnioski odnoszące się do wszystkich zmian jakie zostały przeprowadzone. Wszystkie mierniki, koszty oraz współczynniki zostały ukazane w postaci tabel, aby mogły posłużyć jako ilustracje do porównania stanów przed i po zmianach. Ustalono, że wprowadzone zmiany w procesach nie tylko usprawniły cały proces przejścia jednostki ładunkowej paletowej przez magazyn ale również zmniejszyły koszt tego przejścia z 40,13 [zł/jłp] do 35,3 [zł/jłp].
File
  • File: 1
    Praca inżynierska -Piotr Michalak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12540

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08aeea50de174daaab12d1a701a83221/
URN
urn:pw-repo:WUT08aeea50de174daaab12d1a701a83221

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page