Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and strength calculations of a composite shell body for an electric Formula Student car

Filip Wyrzykowski

Abstract

The thesis entitled "Design and strength calculations of a composite shell body for an electric Formula Student car" describes the process of designing a body made of a sandwich composite for a vehicle participating in the international Formula Student competition. The first part of the work presents guidelines for the competition regulations, which should be taken into account when designing the load-bearing structure of the vehicle. It also describes the strength tests and analyses to be performed in the case of the use of composite materials in the body structure. The following chapter describes the load-bearing structures used in Formula Student vehicles. The general characteristics of materials used in the production of the described structures and micromechanics of the composite are presented. The comparison of disadvantages and advantages of particular types of bodies was made and the notion of torsional stiffness was approximated. The next part of the paper is a description of shell body modeling with the use of commercial software Siemens NX11. The proposed model was created taking into account the defined basic parameters of the vehicle and ensuring compatibility with the car components of Proton Dynamic. The properties of materials used in the construction of monocoque were described and the number of component layers of the sandwich composite was determined. The main part of the paper concerns the strength calculations of a sample of sandwich composite reflecting the side structure of monocoque, which is one of the requirements of the Formula Student competition regulations. The calculations were performed using Ansys Workbench software. The strength properties of the composite material were determined and the method of analytical calculations and MES of displacement of the sandwich composite sample subjected to load was proposed. The paper also describes the influence of boundary conditions and arrangement of sandwich composite component layers on displacement values. Then, for the designed monocoque car body, torsional stiffness was calculated and compared with the result obtained for the Proton Dynamic steel spatial frame. Additionally, the displacement of the structure caused by the load from the weight of the driver and the person standing on the analyzed object was determined. The final part of the work includes a summary of the results obtained and the prospects for the development of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Wyrzykowski (FACME) Filip Wyrzykowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt i obliczenia wytrzymałościowe kompozytowego nadwozia skorupowego do elektrycznego bolidu Formuły Student
Supervisor
Radosław Nowak (FACME/IMDF) Radosław Nowak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2173
Reviewers
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
kompozyt przekładkowy, trójpunktowe zginanie, bolid Formuły Student, obliczenia MES
Keywords in English
sandwich composite, three-point bending, Formula Student car, MES calculations
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Projekt i obliczenia wytrzymałościowe kompozytowego nadwozia skorupowego do elektrycznego bolidu Formuły Student” opisuje proces projektowania nadwozia wykonanego z kompozytu przekładkowego do pojazdu biorącego udział w międzynarodowych zawodach Formuła Student. W pierwszej części pracy przedstawiono wytyczne regulaminu zawodów, które należy uwzględnić podczas projektowania struktury nośnej pojazdu. Opisano również badania wytrzymałościowe i analizy, jakie należy wykonać w przypadku użycia materiałów kompozytowych w konstrukcji nadwozia. W kolejnym rozdziale opisano konstrukcje nośne stosowane w pojazdach Formuły Student. Przedstawiono ogólną charakterystykę materiałów zastosowanych do produkcji opisanych konstrukcji oraz mikromechanikę kompozytu. Dokonano porównania wad i zalet poszczególnych rodzajów nadwozi, a także przybliżono pojęcie sztywności skrętnej. Następną część pracy stanowi opis modelowania nadwozia skorupowego przy użyciu komercyjnego oprogramowania Siemens NX11. Zaproponowany model utworzono uwzględniając zdefiniowane parametry podstawowe pojazdu oraz zapewniając zgodność z podzespołami bolidu zespołu Proton Dynamic. Opisano własności materiałów zastosowanych w konstrukcji monocoque oraz określono liczbę warstw składowych kompozytu przekładkowego. Główna część pracy dotyczy obliczeń wytrzymałościowych próbki kompozytu przekładkowego odzwierciedlającego strukturę boczną monocoque, stanowiących jeden z wymogów regulaminu zawodów Formuły Student. Obliczenia wykonano przy użyciu oprogramowania Ansys Workbench. Wyznaczono właściwości wytrzymałościowe materiału kompozytowego, a także zaproponowano metodę obliczeń analitycznych oraz MES przemieszczenia próbki kompozytu przekładkowego poddanego działaniu obciążenia. W pracy ponadto określono wpływ warunków brzegowych oraz ułożenia warstw składowych kompozytu przekładkowego na wartości przemieszczenia. Następnie dla zaprojektowanego nadwozia bolidu monocoque obliczono sztywność skrętną i porównano ją z wynikiem uzyskanym dla stalowej ramy przestrzennej zespołu Proton Dynamic. Dodatkowo określono przemieszczenia konstrukcji spowodowane obciążeniem pochodzącym od ciężaru kierowcy oraz osoby stojącej na analizowanym obiekcie. Ostatnia część pracy zawiera podsumowanie otrzymanych rezultatów oraz perspektywy rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    praca_pI_SiMR_Wyrzykowski_Filip_275453.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34994

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0888f27a33b9414e82eae235f7275a01/
URN
urn:pw-repo:WUT0888f27a33b9414e82eae235f7275a01

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page